Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 139
Vis dagsorden

Dagtilbudsstrategi, Saxen, Nøddehegnet, Højmarksvej, Skibet, (Ny) Elverdammen, tillæg til anlægsbevilling, anlægsregnskab

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I perioden fra april 2017 til nu er der igangsat og gennemført en række anlægsprojekter indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område: Ombygning af tidligere klub Piraten til dagtilbud (nu børnehuset Saxen), om- og udbygning af børnehuset Højmarksvej og børnehuset Nøddehegnet, sammenlægning og ombygning af børnehusene Sommerfuglen og Larven (nu Skibet), afvikling af børnehuset Saxen i lejemålet på Gladsaxevej 29, 2860 Søborg og igangsætning af opførelse af nyt børnehus Elverdammen. Endvidere er der aflagt regnskab for etablering af gruppeordningen på Buddinge Skole, Økonomiudvalget 18.04.2017, punkt 92.

 

Projekterne fremgår af tabel 1.

 

Bevillingerne til de syv projekter - Piraten, Højmarksvej, Nøddehegnet, Skibet, tidligere Saxen, Elverdammen og gruppeordningen på Buddinge Skole - udgør i alt 73.270.000 kr. inkl. restrådighedsbeløb på 700.000 kr. vedrørende gruppeordningerne. Det forventede forbrug til projekterne, hvoraf seks er afsluttet, udgør 73.306.507 kr. Den samlede afvigelse mellem bevillinger og forbrug er således 36.507 kr., hvilket svarer til 0,05 procent af det samlede budget.

 

Projekterne varierer i størrelse fra 0,5 mio. kr. til 29,45 mio. kr. Der er for de fleste af projekterne mindre afvigelser i forhold til bevillingerne, der blandt andet skyldes uforudsete forhold som jordforurening og håndtering af regnvand for nogle projekter, mindre gunstige licitationer for nogle projekter, og gunstige licitationer for andre. Derudover har Børne- og Kulturforvaltningen haft nogle supplerende ønsker til indretningen ved sammenlægning og ombygning af Sommerfuglen og Larven (Skibet).

 

Tabel 1 Oversigt over bevillinger, regnskab, mer-/mindreforbrug

I kr.

Bevilling

Forbrug

Regnskab

Ombygning af tidligere klub Piraten til dagtilbud (nu børnehuset Saxen)

8.100.000

8.013.156

86.844

Afvikling af børnehuset Saxen i lejemål på Gladsaxevej 29, 2860 Søborg

500.000

194.000

306.000

Om- og udbygning af børnehuset Nøddehegnet

10.255.000

10.247.430

7.570

Om- og udbygning af børnehuset Højmarksvej

11.951.000

12.304.473

-353.473

Sammenlægning af Sommerfuglen og Larven (nu børnehuset Skibet)

7.100.000

7.907.865

-807.865

Opførelse af nyt børnehuset Elverdammen

29.450.000

29.950.000

-500.000a

Etablering af gruppeordning på Buddinge Skole, ØU 18.04.2017, punkt 92

5.214.000

4.689.583

524.417

Restrådighedsbeløb, etablering af gruppeordning på Buddinge Skole

700.000b

 

700.000

I alt

73.270.000

73.306.507

-36.507

Note a: Forventet regnskab
Note b: Restrådighedsbeløb

 

Samlet set er der således et merforbrug på 36.507 kr., der foreslås finansieret inden for den samlede pulje afsat til dagtilbudsstrategien.

 

Gennemgang af de enkelte regnskaber

 

Ombygning af tidligere Klub Piraten til børnehuset Saxen, Gladsaxevej 9-11, 2860 Søborg

Økonomiudvalget har 24.02.2015, punkt 40, tiltrådt anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering. Byrådet har 26.08.2015, punkt 95, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til hovedprojektet.

 

Byrådet har 28.09.2016, punkt 104, tiltrådt tillæg til anlægsbevilling på -400.000 kr. til medfinansiering af opførelse af nyt børnehus Elverdammen.

 

Samlet bevilling:

8.100.000 kr.

Forbrug:

8.013.156 kr.

Mindreforbrug:

86.844 kr.

 

Afvikling af Saxen, Gladsaxevej 29, 2860 Søborg

Der er ved vedtagelsen af budget 2016-2019 bevilliget midler til dagtilbudsstrategien, hvoraf der indenfor puljen er afsat 500.000 kr. til afvikling af børnehuset Saxen i lejemålet på Gladsaxevej 29, 2860 Søborg. Det samlede forbrug til afvikling af børnehuset er 194.000 kr. Der er således et mindreforbrug på 306.000 kr.

 

Samlet bevilling til afvikling af børnehuset Saxen:

 

500.000 kr.

Forbrug:

194.000 kr.

Mindreforbrug:

306.000 kr.

 

Ud- og ombygning af børnehuset Nøddehegnet, Tobaksvejen 24, 2860 Søborg

Byrådet har 27.01.2015, punkt 5, tiltrådt anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering. Byrådet har 13.05.2015, punkt 63, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 7.900.000 kr. til hovedprojektet. Byrådet har 26.08.2015, punkt 96, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 1.239.000 kr. til energirenovering.

 

Byrådet har 15.06.2016, punkt 66, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 516.000 kr. til udgifter i forbindelse med håndtering af forurenet jord samt følgeomkostninger.

 

Samlet bevilling:

10.225.000 kr.

Forbrug:

10.247.430 kr.

Mindreforbrug:

7.570 kr.

 

Ud- og ombygning af børnehuset Højmarksvej, Højmarksvej 24, 2860 Søborg

Økonomiudvalget har 15.04.2015, punkt 105, tiltrådt anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering. Byrådet har 26.08.2015, punkt 97, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 8.850.000 kr. til hovedprojektet samt 1.411.000 kr. til energirenovering.

 

Byrådet har 09.12.2015, punkt 147, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 650.000 kr. til håndtering af regnvand med etablering af grønt tag, regnvandsbede og permeable faste belægninger.

 

Byrådet har 15.06.2016, punkt 66, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 440.000 kr. til håndtering af forurenet jord.

 

Samlet bevilling:

11.951.000 kr.

Forbrug:

12.304.473 kr.

Merforbrug:

-353.473 kr.

 

Merforbrug skyldes ekstraudgifter til håndteringen af jordforurening og regnvand på grunden.

 

Sammenlægning af børnehusene Sommerfuglen og Larven til børnehuset Skibet, Ibsvej 3, 2880 Bagsværd

Økonomiudvalget har 16.06.2015, punkt 156, tiltrådt anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektering. Byrådet har 30.09.2015, punkt 113, tiltrådt yderligere anlægsbevilling på 6.800.000 til hovedprojektet.

 

Samlet bevilling:

7.100.000 kr.

Forbrug:

7.907.865 kr.

Merforbrug:

-807.865 kr.

 

Merforbrug skyldes ekstraordinære udgifter til jord- og miljøhåndtering. Børne- og Kulturforvaltningen har derudover ønsket bygningsmæssige tilpasninger svarende til ca. 300.000 kr.

 

Børnehuset (Ny) Elverdammen, Christianehøj 162, 2860 Søborg, licitationsresultat

Der er afsat 29,45 mio. kr. til opførelse af Ny Elverdammen, jævnfør Byrådet 28.09.2016, punkt 104. Projektet med nyopførelse af et samlet Elverdammen med seks grupper har været i udbud med forhandling, hvor de tre lavestbydende alle har ligget over bevillingen for så vidt angår de rene håndværkerudgifter. For at kunne matche licitationsresultatet foreslås det, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr., finansieret af kommunens kasse med henvisning til mindreforbrug på Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole, hvor der er aflagt regnskab med mindreforbrug på 524.417 kr., jf. Økonomiudvalget 18.04.2017, punkt 92.

 

Etablering af Lundevanggrupper på en folkeskole, restrådighedsbeløb

Der blev i budget 2012-2015 afsat 6.014.000 kr. fordelt med 5.500.000 kr. i 2012 og 514.000 kr. i 2013 til Etablering af Lundevanggrupper på en folkeskole. Byrådet har 08.02.2012, punkt 10, tiltrådt anlægsbevilling på 4.800.000 kr. til etablering af grupperne på Buddinge Skole. Ved budgetvedtagelsen 2013 blev der yderligere bevilget 514.000 kr. til projektet, således at den samlede bevilling udgør 5.314.000 kr. Der resterer således et rådighedsbeløb på 700.000 kr., der foreslås overført til finansiering af projekter med merforbrug jævnfør tabel 1.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

 

1. at regnskabet for ombygning af tidligere Klub Piraten til børnehuset Saxen, med et mindreforbrug på 86.844 kr., godkendes,

2. at regnskabet for ud- og ombygning af børnehuset Nøddehegnet, med et mindreforbrug på 7.570 kr., godkendes,

3. at regnskabet for ud- og ombygning af børnehuset Højmarksvej, med et merforbrug på 353.473 kr., godkendes,

4. at regnskabet for sammenlægning af Sommerfuglen og Larven, med et merforbrug på 807.865 kr., godkendes,

5. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. vedr. (Ny) Elverdammen børnehus finansieret af kommunens kasse med henvisning til mindreforbrug på Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole på 524.417 kr.,

6. at merforbrug vedrørende ud- og ombygning af børnehuset Højmarksvej på 353.473 kr. og merforbrug vedrørende sammenlægning af Sommerfuglen og Larven på 807.865 kr. udlignes som angivet i tabel 1 ovenfor, og

7. at der i den forbindelse gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på -306.000 kr. i anlægspuljen til dagtilbudsstrategien i 2017 med henvisning til færre udgifter ved afvikling af børnehuset Saxen og negativt tillæg til rådighedsbeløb på -36.507 kr. i anlægspuljen til dagtilbudsstrategien i 2017 til dækning af det resulterende merforbrug.

Eva Nielsen var ikke til stede.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Byrådet 26.08.2015, Punkt 97 (Åben)

Byrådet 30.09.2015, Punkt 113 (Åben)

Byrådet 28.09.2016, Punkt 104 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2017, Punkt 119 (Åben)

Økonomiudvalget 12.12.2017, Punkt 261 (Åben)

 

 

Vis dagsorden