Udskriv Sundheds- og Handicapudvalget

Onsdag den 15.11.2017 kl. 16:30
Sagsnr.: 85
Vis dagsorden

Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling, behandling

 

Beslutning

 

Et overblik over besluttede ændringsforslag til projektet, jf. SHU 13.09.2017, punkt 73, vedhæftes referatet.

 

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 28.11.2017

Byrådet 19.12.2018

 

Gennemgang af sagen

På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag for Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej godkendt. Efterfølgende viste det sig, at de indledende tilbud fra de bydende entreprenører lå over projektets forventede pris. På den baggrund godkendte Sundheds- og Handicapudvalget 13.09.2017, punkt 73, en række ændringer i projektet. Ændringerne er nu indarbejdet i entreprenørens endelige tilbud, og forhandlingerne med entreprenøren er afsluttet. Denne sag forelægges for Sundheds- og Handicapudvalget med henblik på at opnå tillæg til anlægsbevilling forud for indgåelse af enterprisekontrakt.

 

Anlægsøkonomi

Det samlede projekt indeholder 3 bevillingsmæssige delprojekter. For det første opførelse af 78 almene ældreboliger, for det andet opførelse af servicearealer tilknyttet de almene ældreboliger, og for det tredje øvrige arbejder, der blandt andet indeholder etablering af 20 midlertidige boliger, renovering og istandsættelse af områdets øvrige bygninger, landskab og udearealer samt genhusning af borgere og personale. Udgiften til det samlede projekt er tidligere oplyst til 271,1 mio. kr., jf. Sundheds- og Handicapudvalgets møde 28.01.2015, punkt 1.

 

Der er i forbindelse med budgettets vedtagelse i årene 2014-2016 bevilget i alt 53 mio. kr. til om- og nybyggeri på Kellersvej, hvoraf de 15,1 mio. kr. er brugt i årene 2014-2016, mens 37,9 mio. kr. er overført fra 2016 til udmøntning i 2017. I denne sag foreslås de overførte midler udmøntet. Der er yderligere afsat 218,1 mio. kr. til projektet i budget 2018-2021. Der er således i alt afsat 271,1 mio. kr. til projektet, hvilket svarer til den tidligere oplyste anlægssum.

 

Det ovennævnte rådighedsbeløb og anlægsbevillingen på 37,9 mio. kr., som skal udmøntes i 2017, foreslås udmøntet med 24 mio. kr. til opførelse af de almene boliger, 2 mio. kr. til opførelse af de tilhørende servicearealer, mens de sidste 11,9 mio. kr. foreslås udmøntet til projektets øvrige arbejder.

 

I det efterfølgende redegøres for projektets finansiering opdelt på de 3 delprojekter.

 

Støttet byggeri – finansiering af almene ældreboliger

Opførelse af de 78 almene ældreboliger koster 152,1 mio. kr. inklusiv moms, hvoraf 133,9 mio. finansieres ved optagelse af lån i Kommunekredit, og 15,2 mio. kr. finansieres ved indskud af kommunal grundkapital, i alt 149,1 mio. kr., der efterfølgende betales tilbage over de almene ældreboligers husleje. De resterende 3 mio. kr. finansieres af de kommende lejeres beboerindskud.

 

Der er overført rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 37,9 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvoraf 24 mio. kr. søges afsat til finansiering af de 78 almene ældreboliger i 2017. I denne sag søges derfor om yderligere anlægsbevilling på 128,1 mio. kr. til opførelse af de  almene ældreboliger.

 

Støttet byggeri – finansiering af servicearealerne

Opførelse af servicearealer i tilknytning til de almene boliger koster 13,6 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. finansieres af statens servicearealtilskud, mens de resterende 10,5 mio. kr. i første omgang finansieres med 3,3 mio. kr. fra salg af grund og eksisterende bygninger til projektet og med 7,2 mio. kr. fra kommunens kasse. Efterfølgende tilbagebetales alle 10,5 mio. kr. over tilbuddets takster.

 

Der er overført rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 37,9 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvoraf 2 mio. kr. søges afsat til finansiering af servicearealerne i 2017. I denne sag søges derfor yderligere anlægsbevilling på 11,6 mio. kr.

 

Øvrige bygninger, udearealer og genhusning – finansiering

Projektets øvrige arbejder, herunder renovering og istandsættelse af områdets øvrige bygninger, landskab og udearealer samt genhusning af borgere og personale, er opgjort til 105,4 mio. kr., som i første omgang finansieres af kommunens kasse og efterfølgende tilbagebetales over tilbuddenes takster.

 

Der er i årene 2014-2016 forbrugt 15,1 mio. kr. Der er overført rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 37,9 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvoraf 11,9 mio. kr. søges afsat til finansiering af projektets øvrige arbejder i 2017, herunder renovering og istandsættelse af områdets øvrige bygninger, landskab og udearealer samt genhusning af borgere og personale. I denne sag søges derfor yderligere anlægsbevilling på 78,4 mio. kr.

 

Projektets samlede finansiering er således opgjort til 271,1 mio. kr., hvoraf kommunens udlæg udgør 127,8 mio. kr.

 

Tillæg til anlægsøkonomi – landskab og udearealer

På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 13.09.2017, punkt 73, godkendte udvalget en række ændringer i projektet med henblik på at tilpasse projektøkonomien til det mest favorable entreprisetilbud. En række arbejder i landskab og udearealer kunne ikke indeholdes i den nuværende projektøkonomi og indgår derfor i kontrakten som en tilkøbsoption. Det betyder, at arbejderne kan tilkøbes, hvis det nødvendige tillæg til finansiering på 3,4 mio. kr. godkendes. I den forbindelse anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen, at arbejderne gennemføres med henvisning til puljen til strategisk byudvikling, afsat i budget 2018-2021. Puljen er afsat med 21,4 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. i 2020.

 

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer fortsat, at ændringerne i landskab og udearealer har væsentlig betydning for områdets samlede udtryk og funktionalitet og dermed for projektets samlede vision. Forvaltningen søger derfor om tillæg til anlægsbevilling til landskab og udearealer på 3,4 mio. kr., finansieret af afsatte midler i 2020 til strategisk byudvikling.

 

Tilvælges optionen, på de 3,4 mio. kr. til landskab og udearealer, stiger projektets samlede anlægssum fra 271,1 mio. kr. til i alt 274,5 mio. kr. Det bemærkes, at de tilkøbte arbejder ikke efterfølgende finansieres over tilbuddenes takster.

 

Tidsplan og politisk behandling

Som følge af det ugunstige licitationsresultat blev Sundheds- og Handicapudvalget 16.08.2017, punkt 67, orienteret om, at projekttidsplanen forskydes med 7-8 uger.

 

For i videst muligt omfang at undgå forsinkelser i tidsplanen foreslår Center for Økonomi, at entreprisekontrakten indgås på baggrund af Økonomiudvalgets eventuelle godkendelse af denne sags indstilling om tillæg til anlægsbevilling på ØU 28.11.2017. Det vil sige forud for Byrådets behandling af sagen på Byrådsmødet 20.12.2017. Støttesagens skema B forelægges for Økonomiudvalget parallelt med denne sag.

 

Når entreprisekontrakten er indgået, kan arbejderne igangsættes. Projektet forventes færdigt i maj 2021.

 

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

 

1.    at rådighedsbeløb og anlægsbevilling, overført til 2017 til om- og nybygning på Kellersvej på 37,9 mio. kr., udmøntes med 24 mio. kr. til opførelse af de almene ældreboliger, 2 mio. kr. til opførelse af de tilhørende servicearealer, mens de sidste 11,9 mio. kr. udmøntes til renovering og istandsættelse af områdets øvrige bygninger, udearealer og genhusning,

2.    at der gives tillæg til anlægsbevilling på 128,1 mio. kr. til opførelse af 78 almene ældreboliger, finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2018-2021 til om- og nybygning på Kellersvej, med 29,1 mio. kr. i 2018, 53 mio. kr. i 2019, 41 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021,

3.    at opførelsen af de 78 almene ældreboliger efterfølgende ved ibrugtagning finansieres ved optagelse af lån i Kommunekredit, ved kommunalt grundkapitalindskud og ved beboerindskud,

4.    at der gives tillæg til anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til opførelse af servicearealer, finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2018-2021 til om- og nybygning på Kellersvej, med 3 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. i 2020,

5.    at der gives indtægtsbevilling på 6,42 mio. kr., finansieret af indtægt fra salg af grund og bygninger til projektet på 3,3 mio. kr. og fra statens servicearealtilskud på 3,12 mio. kr., svarende til afsat rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 til om- og nybygning på Kellersvej,

6.    at der gives tillæg til anlægsbevilling på 78,4 mio. kr. til renovering og istandsættelse af områdets bygninger, udearealer og genhusning, finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2018-2021 til om- og nybygning på Kellersvej, med 26 mio. kr. i 2018, 39 mio. kr. i 2019 og 13,4 mio. kr. i 2020,

7.    at der gives tillæg til anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til landskab og udearealer på Kellersvej, finansieret af rådighedsbeløb til strategisk byudvikling i 2020, samt

8.    at entreprisekontrakten kan indgås og arbejderne igangsættes på baggrund af Økonomiudvalgets eventuelle godkendelse af anlægsbevilling.

Bilag

1. Bilag 1. Overblik over besluttede ændringsforslag vedr. projektet Boliv, fremtidens boliger og liv på Kellersvej (Bilag 1 Overblik over besluttede ændringsforslag vedr projektet Boliv fremtidens boliger og liv på Kellersvej.pdf)

 

 

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 03.05.2017, Punkt 41 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 13.09.2017, Punkt 73 (Lukket)

Sundheds- og Handicapudvalget 28.01.2015, Punkt 1 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 16.08.2017, Punkt 67 (Lukket)

 

 

Vis dagsorden