Udskriv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Tirsdag den 12.04.2016 kl. 17:00
Sagsnr.: 23
Vis dagsorden

Bydele i social balance, program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele, behandling

 

Beslutning

 

Anbefales.

 

Camilla Pedersen var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 03.05.2016

 

Gennemgang af sagen

Alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som byrådet under overskriften ”Bydele i social balance” med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

 

Byrådet godkendte 09.03.2016, punkt 22, en strategi for social balance. Strategien er et overordnet dokument, der sætter retningen for, hvordan Gladsaxe Kommune arbejder for at styrke den sociale balance i de bydele, der i dag er i social ubalance eller som er i risiko for at komme det.

 

Strategien lægger tre spor ud for indsatsen for social balance:

 

-       Et socialt spor, der skal fremme livsmuligheder med særligt fokus på at mindske betydningen af negativ social baggrund.

-       Et fysisk spor, der skal bidrage til, at udsatte bydele danner rammer om trygge fællesskaber og positiv adfærd, og sikre mobilitet på tværs af bydele.

-       Et organisatorisk spor, der skal sikre, at den måde, vi møder vores omverden på, bidrager til at skabe de bedste betingelser for bydele i social balance.

 

Strategien bliver blandt andet udmøntet i et mindre antal ambitiøse programmer, der vurderes at have et særligt potentiale i forhold til at styrke den sociale balance i de udsatte bydele. Med programmer forstås her flere sammenhængende indsatser, der forfølger samme mål, og som der i en flerårig periode investeres særligt i.

 

Indsatsen understøttes blandt andet af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016, og som siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljen til social balance indeholder aktuelt ca. 22,9 mio. kr.

 

I 2016 lægges op til at igangsætte fire programmer for 2016, der hver især understøtter delelementer i strategien for social balance.

 

De fire programmer er:

·         Program 1: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele

·         Program 2: Øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele

·         Program 3: Attraktive bydele

·         Program 4: Datadrevet udvikling af udsatte bydele

 

Det samlede forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016 er vedlagt som bilag 1.

 

I det følgende skitseres forslag til program vedr. øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele samt tilhørende forslag til udmøntning af puljen til social balance.

 

Forslag til program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele

Det overordnede formål med programmet er, at flere borgere i Høje Gladsaxe og Værebro Park kommer i job eller uddannelse. Øget tilknytning til arbejdsmarkedet skaber værdi for den enkelte, ligesom det har stor betydning for kommende generationers muligheder. Programmet består foreløbigt af fire indsatser:

 

Programindsats 1: Taskforce jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Programindsats 2: ’Klar som vikar’

Programindsats 3: Fremskudt vejlednings- og mentorindsats

Programindsats 4: Fritids- og studiejobindsats

 

Målgrupperne for indsatserne er:

  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Ægtefælleforsørgede
  • Unge, som ikke er i uddannelse eller job
  • Unge, som ønsker et fritidsjob

 

Programmet skal sikre en styrket beskæftigelsesindsats både for ledige, der kan og vil arbejde, samt for sårbare ledige og ægtefælleforsørgede, der har længere vej til arbejdsmarkedet. Samtidig skal programmet sikre en skærpet indsats over for ledige, der ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endelig har programmet også fokus på at hjælpe udsatte unge ind i uddannelsessystemet og på at give dem erfaringer med arbejdsmarkedet så tidligt som muligt.

 

De enkelte indsatser er uddybet i selve programmet, der er vedlagt som bilag 2.

 

Programindsatserne 1 (taskforce) og 2 (klar som vikar) er nye indsatser, som foreslås finansieret af puljen til social balance i henhold til tabellen nedenfor.

 

Programindsats

2016 (kr.)

2017 (kr.)

2018 (kr.)

Total (kr.)

Taskforce

550.000

1.100.000

1.100.000

2.750.000

Klar som vikar

280.750

561.500

561.500

1.403.750

I alt

830.750

1.661.500

1.661.500

4.153.750

 

Programindsatserne 3 (fremskudt vejlednings- og mentorindsats) og 4 (fritidsjob- og studiejobindsats) er igangsatte indsatser, som allerede er finansieret af henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme i 2016-18 og puljen til social balance.

 

De samlede omkostninger ved programmet udgør 7,77 mio. kr. og fremgår af bilag 2.

 

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

1.    at det foreslåede program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele godkendes,

2.    at der omplaceres 0,831 mio. kr. til Jobcentret på Økonomiudvalgets ramme i 2016,

3.    at der indarbejdes en teknisk korrektion til 2017 og 2018 på henholdsvis 1,662 mio. kr. og 1,662 mio. kr. til Økonomiudvalget i budget 2017-2020, og

4.    at budgetomplaceringen og de tekniske korrektioner finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til social balance i 2016.

Bilag

1. Bilag 1. Forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016 (Forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016.pdf)
2. Bilag 2. Forslag til program for øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele (Programdokument - Øget beskæftigelse og uddannelse.pdf)

 

 

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2016, Punkt 22 (Åben)

Økonomiudvalget 05.01.2016, Punkt 13 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.12.2015, Punkt 61 (Åben)

 

 

Vis dagsorden