Udskriv Byrådet

Onsdag den 10.06.2015 kl. 18:00
Sagsnr.: 72
Vis dagsorden

Etablering af to § 17, stk. 4-udvalg, henholdsvis vedr. spillested og for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området

 

Beslutning

Ad Indstillingens 1. at:

For: 24 (A, B, C, F, O, V, Ø)

Imod: 1 (I)

Tiltrådt.

 

Ad Indstillingens 2. at:

For: 21 (A, B, C, F, V, Ø)

Imod: 4 (I, O)

Tiltrådt.

 

Ad Indstillingens 3. at:

For: 17 (A, B, C, F, Ø)

Imod: 8 (I, O, V)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Styrelsesloven giver mulighed for at oprette såkaldte § 17, stk. 4 udvalg. Udvalgene kan oprettes til varetagelse af bestemte opgaver eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller de stående udvalg. De særlige udvalg kan kun nedsættes af Byrådet, der også kan bestemme formandskabet, hvis man ønsker det.

 

Udvalgene adskiller sig fra de stående udvalg ved at være tænkt som et forum, hvor Byrådet frit kan sammensætte det, således at de fornødne kompetencer bringes sammen. Det kan være byrådsmedlemmer, ansatte eller andre (f. eks. sagkyndige, græsrødder, borgere, virksomhedsledere). Det afgørende er at medlemmerne enten er interessenter, har kompetencer eller begge dele. Der er ikke krav til et bestemt medlemstal.

 

Hensigten er at udvalgene skal fungere inden for et mere begrænset område, hvor de kan være særligt kompetente, eller have særlige forudsætninger (lokalkendskab).

 

Udvalgene kan i kraft af deres sammensætning arbejde mere projektorienteret og mere fokuseret på et tema, et geografisk sted eller andet. Sammensætningen med både politikere, personer med særlig kompetence og lokale interessenter giver mulighed for at skabe større klarhed over en problemstilling eller ønsket udvikling - inden en politisk beslutning træffes i et stående udvalg eller Byrådet.

 

Udvalgene må ikke tillægges selvstændige beslutningskompetencer – kompetencerne skal blive i det stående udvalg, § 17, stk. 4 udvalget er nedsat under. Udvalgene kan udarbejde forslag og foretage undersøgelser, og have kontakten til eksterne interessenter og græsrødder. Men de kan ikke træffe afgørelser i konkrete sager – det er en myndighedsopgave.

 

Udvalgene vil i deres natur oftest skulle fungere i en periode og ikke tidsubestemt. Dette skyldes, at de ofte oprettes for at håndtere et bestemt problem eller understøtte en bestemt proces.

 

Gladsaxe Kommune har i øjeblikket to projektorienterede opgaver, hvor det ville give god mening at inddrage eksterne parter i løsningen. Det drejer sig om gennemførelse af etableringsfasen for Spillested i Telefonfabrikken og indtænkning af byliv i etableringen af tekniske løsninger i forbindelse med klimatilpasning i Buddinge-området.

 

Begge opgaver vurderes at være egnede til at afprøve en konstruktion, hvor man har et § 17, stk. 4-udvalg som supplement til de stående udvalg. Derfor er konstitueringskredsen enige om at foreslå, at der oprettes to § 17, stk. 4-udvalg.

 

De to udvalg er henholdsvis et udvalg vedr. spillested og et udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge-området. Der er udarbejdet kommissorier for begge udvalg, hvoraf fremgår baggrunden for nedsættelsen af udvalgene, og deres rolle i forhold til Kommunestrategi 2014-18 og andre kommunale strategier og planer. Endvidere fremgår udvalgenes formål og opgaver samt deres sammensætning og organisering. Kommissorierne er vedlagt som bilag.

 

Såfremt det besluttes at oprette udvalgene, vil Børne- og Kulturforvaltningen og By- og Miljøforvaltningen i den kommende tid skulle arbejde videre med etableringen af udvalgene, herunder deres sammensætning, præcisering af deres opgaver og organisering af sekretariatsfunktioner.

 

Herefter vil de respektive forvaltninger fremlægge sager efter sommerferien, der omhandler udpegning af medlemmer i udvalgene, herunder hvem, der skal være formand for dem.

 

Tidsplan for disse sager er som følger:

 

§ 17, stk. 4-udvalg vedr. spillested

 

Økonomiudvalget – 08.09.2015
Byrådet – 30.09.2015

 

§ 17, stk. 4-udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge-området.

 

Økonomiudvalget - 08.09.2015

Byrådet – 30.09.2015

 

I forbindelse med beslutning om oprettelse af § 17, stk. 4-udvalg, kan det overvejes, om der skal ydes vederlag til formanden, samt under hvilke betingelser. Beslutning herom træffes af Byrådet.

 

Vederlagsbekendtgørelsen giver mulighed for at yde vederlag til byrådsmedlemmer, der er formænd for et § 17, stk. 4-udvalg. Vederlag vil skulle ydes inden for den samlede ramme til formandsvederlag.

 

Det er ikke et krav at der ydes vederlag. Når dette vurderes, kan der ses på arbejdsbyrden i udvalget samt dets betydning for Byrådet og kommunen. Man kan således godt have flere § 17, stk. 4-udvalg, men kun yde formandsvederlag i nogle af disse.

 

På baggrund heraf vurderes det, at det er hensigtsmæssigt, at der ydes vederlag, i det omfang formandsposten i et § 17, stk. 4-udvalg vil give formanden betydelige nye arbejdsopgaver. Det vurderes at være tilfældet, hvor den nye formand ikke allerede er formand for det stående udvalg, som § 17, stk. 4-udvalget hører under, når det er i funktion.

 

Borgmesteren indstiller derfor, at der ydes vederlag til formanden for et sådant udvalg, hvis formanden ikke allerede er udvalgsformand for det udvalg, som § 17, stk. 4-udvalget nedsættes under.

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1.    at der oprettes et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende spillested i overensstemmelse med det udarbejdede kommissorium.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel, Ebbe Skovsgaard, Pia Skov og Trine Henriksen) indstiller,

2. at der oprettes et § 17, stk. 4-udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området i overensstemmelse med det udarbejdede kommissorium.

Kristian Niebuhr stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Serdal Benli, Lars Abel og Trine Henriksen) indstiller,

3. at det besluttes at yde formandsvederlag til formænd for udvalgene, i det omfang disse ikke er formænd for de stående udvalg, som § 17, stk. 4-udvalgene nedsættes under.

Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skov stemte imod.

Bilag

1. Bilag 1: Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg for etablering af spillested (Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg for etablering af spillested.pdf)
2. Bilag 2: Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om byliv i klimatilpasningen i Buddingeområdet (Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området.pdf)

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 26.05.2015, Punkt 134 (Åben)

 

 

Vis dagsorden