Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 24.03.2014 kl. 16:30
Sagsnr.: 19
Vis dagsorden

Høring, Trafik- og Mobilitetsplan

 

Beslutning

Susanne Palsig stillede følgende ændringsforslag til Trafik- og Mobilitetsplanens afsnit om parkering:

 

”SF foreslår, at der indføres et kommunalt parkeringskorps ud fra det retningslinjer, der blev fremlagt i TTU den 22. oktober 2012, pkt. 69”.

 

For stemte Susanne Palsig og Susanne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann og Mogens Kamre. Kim Wessel-Tolvig undlod at stemme.

 

Susanne Yasdanyar stillede følgende fire ændringsforslag til Trafik- og Mobilitetsplanen:

 

1.

”Ønsket fra Dansk Cyklistforbund indarbejdes ved at ændre målet om at øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 25% til 28% i 2020. Dvs. at første punkt under afsnittet om cykeltrafik ændres fra:

 

Målene er:

 • At øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 22% til 25% over en 5-årig periode svarende til en stigning i cykeltrafikken på ca. 15%

 

Til:

 

Målene er:

 • At øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 22% til 28% over en 6-årig periode svarende til en stigning i cykeltrafikken på ca. 27%”

 

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar og Susanne Palsig. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig.

 

2.

”Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde et direkte mål om at reducere biltrafikken, således at der både er et mål om at øge borgernes benyttelse af den kollektive trafik, og et mål om at nedbringe biltrafikken.”

 

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig.

 

3.

”Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde en præcisering af parkeringsbestemmelserne. Tredje punkt under afsnittet om parkering ændres fra

 

 • Indarbejde maksimumsnormer for bilparkering og krav til cykelparkering i forbindelse med konkrete lokalplaner

 

Til:

 • Indarbejde maksimumsnormer for bilparkering og krav til cykelparkering i alle lokalplaner, hvor det er relevant. F.eks. ved institutioner, butikker og erhverv.”

 

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig.

 

4.

”Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde mål om at kommunen skal indtænke cykeltrafik i alle relevante lokalplaner.”

 

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Mogens Kamre og Kim Wessel-Tolvig. Susanne Palsig undlod at stemme.

 

Ole Skrald Rasmussen stillede forslag om, at muligheden for at etablere et kommunalt parkeringskorps drøftes på udvalgets møde i maj. Et enigt udvalg tiltrådte forslaget.

 

Anbefales.

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 29.04.2014

Byrådet 14.05.2014

 

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget besluttede på mødet 28.10.2013, punkt 74, at sende forslag til Trafik- og Mobilitetsplan i høring indtil den 31.01.2014. Høringen er nu afsluttet og By- og Miljøforvaltningen har modtaget en række høringssvar, bilag 1. Blandt andet har Dansk Cyklist Forbund Gladsaxe, Seniorrådet, Movia og en række privatpersoner deltaget med konstruktive forslag.

 

Hovedpunkterne fra høringssvarene fremgår sammen med forvaltningens kommentarer og forslag til ændringer i bilag 2.

 

Forvaltningen foreslår, på baggrund af høringen, følgende ændringer og tilføjelser til planen:

 

 • Analyse af seniorers anvendelse af cykler og tiltag til at få flere til at cykle
 • Egentlige cykelstier udføres fremover med en bredde på 2,2 m eller større
 • Sikring og fokus på tilgængelighed ved nye letbanestationer fremhæves
 • Vigtigheden af gode cykelforhold i forbindelse med helhedsplaner og lokalplaner fremhæves
 • Systematiske jævnhedsmålinger af kommunale cykelstier
 • Den foreslåede supercykelsti langs hovedgadestrækningerne indarbejdes i kortmaterialet
 • Analyse af behov for snerydning på skoleveje
 • Mål for retablering efter gravearbejder på cykelstier
 • Adskillelse af biler og cykler i forbindelse med cykelparkering fremhæves
 • Øge skolebørns cyklisme og gang til skole og dermed reducere forældrekørsel med bil
 • Det fremhæves at sikre og trygge skoleveje er en forudsætning for en øget gang- og cykeltrafik
 • Kampagne om Erhvervskortet for at øge kollektiv trafik

 

De foreslåede ændringer er indarbejdet i udkastet, der nu ligger på planportalen (planer.gladsaxe.dk). Ændringerne er markeret med gult.

 

Forslag fra Dansk Cyklistforbund om et overordnet mål på at 28 procent af kommunens borgere vælger cyklen i 2020 er ikke direkte medtaget i de foreslåede ændringer.

 

En stigning fra 22 procent, som cykelandelen er i dag, til 28 svarer til en stigning på 27 procent i løbet af ca. 6 år. Forvaltningen vurderer det ikke realistisk, at en så stor stigning kan opnås i 2019. Forvaltningen peger på at tage stilling til et nyt ambitiøst mål, når udviklingen er kendt frem mod 2019.

 

Planens realisering sker via de årligt afsatte beløb afsat på investeringssigten suppleret med eventuelle puljemidler. Omkring puljemidler henvises blandt andet til Trafik- og Teknikudvalgets beslutning 24.02.2014, punkt 15, om at ansøge Vejdirektoratet om tilskud til et stort cykelby-projekt. Efter konkret beslutning kan ledige driftsmidler fra kollektiv trafik ligeledes indgå i finansieringen jf. beslutningsnote 6 budget 2014-2017.

 

Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for høringssvar og de foreslåede ændringer af planen.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at Trafik- og Mobilitetsplanen godkendes med de foreslåede ændringer.

 

Bilag

1. Bilag 1: Høringssvar (Bilag 1 Høringssvar.pdf)
2. Bilag 2: Skema uddrag høringsvar og kommentarer (Oversigt høringssvar By- og Miljøforvaltningens kommentarer.xls)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 28.10.2013, Punkt 74 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.02.2014, Punkt 15 (Åben)

 

 

Vis dagsorden