Udskriv Miljøudvalget

Torsdag den 23.10.2014 kl. 16:30
Sagsnr.: 80
Vis dagsorden

Principper for lokal regnvandshåndtering

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog 19.03.2014, punkt 34, en Klimatilpasningsplan. Handling 5.1 og 5.3 beskrevet i Klimatilpasningsplanens spor 5 om Udviklings- og undersøgelsesprojekter, er færdige. Dette forslag om principper for lokal regnvandshåndtering bygger på resultater fra en detaljeret undersøgelse om konsekvenser for grundvandet ved etablering af nedsivning.

 

Undersøgelsens resultater viser, at der er behov for at ændre den hidtidige praksis, hvor nedsivning (faskiner) har været anbefalet bredt i kommunen, til en praksis, hvor der stilles krav om brug af andre typer løsninger til regnvandshåndtering i områder som er præget af et højt grundvandsspejl.

 

I den kommende Spildevandsplan 2015 skal der udpeges områder, hvor der er mulighed for at håndtere sit regnvand selv – modsat de områder hvor der er tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. Dette forslag til principper for lokal regnvandshåndtering er grundlaget for denne udpegning.

 

Undersøgelsen om konsekvenser for grundvandet ved etablering af nedsivning, har givet os ny viden. Den viser, at nedsivning af regnvand i delområder af kommunen bør undgås. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Gladsaxe Kommune kan blive holdt erstatningsansvarlig, hvis nedsivningstilladelser medfører ændringer i vandspejlet med følgeskader på fx nærliggende naboejendom.

 

Resultater

Det er kendt, at nogle områder i kommunen allerede har udfordringer med højt vandspejl som gør nedsivning i bl.a. Værebro og Mørkhøj meget vanskelig. Den nye analyse viser, at også andre områder i Gladsaxe Kommune, fx ved Gedvad, er udfordret af et højt vandspejl.

 

I den nye analyse er hele vandkredsløbet modelleret. Modellen er kalibreret med alle de nyeste målinger af vandstanden i jorden, og en model med jordlag er beregnet i en bedre opløsning end hidtil. Eksisterende (kendte) matrikler hvor der nedsives er medtaget i modellen. Det er derfor den mest avancerede model, der indtil nu har været opstillet for Gladsaxe.

 

Det er blandt andet analyseret, hvordan klimaændringerne vil påvirke grundvandet i Gladsaxe Kommune i løbet af de næste 100 år. Samt hvilken påvirkning af grundvandet der vil være, hvis man udover klimaændringerne, også tilfører mere vand til jorden fra tage og veje. Der har været særligt fokus på det overfladenære vandspejl, som i Gladsaxe Kommune næsten overalt kan findes indenfor 0 til 7 meter under jordoverfladen.

 

I analysen af, hvor der i Gladsaxe Kommune er egnede forhold til nedsivning, er der udover det overfladenære vandspejl medtaget to andre parametre. Det er, hvor der er ledig kapacitet til at modtage vandet, og hvor tykt et lerlag der er, da leret udgør en barriere for nedsivningen.

 

På baggrund af disse tre parametre er der foretaget en udpegning og kategorisering af egnetheden for nedsivning. Nedenstående kort viser dette.

 

En lille del (9,6 %) af Gladsaxe Kommune er velegnet til nedsivning (grøn). Fra yderligere 10,8 % (gul) kan der nedsives, men det er ikke så godt egnet som det grønne område.

 

De blå områder er forureninger (17,5 %), her kan der som udgangspunkt ikke nedsives. Individuel sagsbehandling af miljøforholdene kan dog gøre det muligt.

 

De røde områder dækker 26,3 %. I disse områder er det overfladenære vandspejl mindre end to meter fra jordoverfladen.

 

Det brune område er det største og dækker 35,8 %, i dette område er der meget lille kapacitet og/eller mulighed for nedsivning.

 

image

 

Forslag til nye principper for lokal regnvandshåndtering

Hidtil har faskiner, det vil sige nedsivning, været set som en løsning, der har kunnet anvendes bredt i kommunen. Den nye analyse viser, at mulighederne for nedsivning er mere begrænsede. Derfor bygger forslaget til principper for lokal regnvandshåndtering i høj grad på, at øge fordampningen så vandspejlet i mindre grad påvirkes. Med forslaget til de nye principper, er det stadig, i størstedelen af kommunen, muligt at afkoble sig, man skal blot anvende løsninger som regnbede, grønne tage og render. Regnvandet kan også opsamles og genbruges til havevanding, toiletskyl og tøjvask.

 

På baggrund af egnetheden for nedsivning foreslås følgende nye principper for lokal regnvandshåndtering:

 

  • At der er tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem i områder hvor vandspejlet er mindre end 2 meter fra overfladen (røde områder).
  • At der i brune områder gives mulighed for at frakoble sig, med et krav om, at det er løsninger der fremmer fordampningen, fx grønne tage og regnbede. Der må ikke etableres faskiner i dette område. Ved løsninger der skal håndtere vand fra et større areal, for eksempel veje og boligforeninger, stilles krav om fast bund, så nedsivning forhindres. I mindre anlæg (husstandsløsninger) vil en lille nedsivning være acceptabel fra fordampningsløsninger.
  • At der i middel egnede områder (gule), også stilles krav om overfladeløsninger ved større anlæg, så fordampningen øges. Husstandsløsninger kan være faskiner.
  • At der i velegnede områder (grønne) gives tilladelse til nedsivning. Muligheder for, at der kan laves større anlæg der evt. også kan håndtere vand fra andre områder kan undersøges.

 

For at nedsivning kan tillades, vil det være et krav, at det vand der nedsives har en passende kvalitet til, at miljømyndigheden kan give en nedsivningstilladelse.

 

Kommunikation om nye principper

På kommunens hjemmeside (gladsaxe.dk/regnvand) kan man finde information om forskellige løsninger til regnvandshåndtering. Med de nye principper vil der være behov for at øge indsatsen i forhold til at promovere fordampningsløsninger; både på hjemmesiden og i forbindelse med de borgerarrangementer der løbende holdes. I foråret 2015 bliver der i Gedvad anlagt 5 demonstrationsregnbede i private haver, som vil give alle borgere mulighed for at se forskellige regnvandsløsninger med regnbede. Der er også anlagt et demonstrationsregnbed i Rådhushaven.

 

Kommunestrategi og økonomi

Dette forslag til principper for lokal regnvandshåndtering vurderes ikke at have nogen konsekvens i forhold til at opnå 2500 afkoblinger med udgangen af 2018, således som den kommende Kommunestrategi ligger op til. Der vil ved efterfølgende Kommunestrategi være behov for at vurdere det fremtidige potentiale.

 

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for Nordvands økonomi vedrørende projekter om regnvand, da Nordvand i forvejen planlægger for tilslutning af 50 % af privates arealer, når de udfører vejvandsseparering.

 

 

By og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at ovenstående principper indarbejdes i Spildevandsplan 2015.

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden