Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 17.05.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 118
Vis dagsorden

Bydele i social balance, program for attraktive bydele

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 03.05.2016, punkt 108.

 

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften ”Bydele i social balance” med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

 

Byrådet godkendte 09.03.2016, pkt. 22, en strategi for social balance. Strategien er et overordnet dokument, der sætter retningen for, hvordan Gladsaxe Kommune arbejder for at styrke den sociale balance i de bydele, der i dag er i social ubalance eller som er i risiko for at komme det.

 

Strategien lægger tre spor ud for indsatsen for social balance:

 

-       Et socialt spor, der skal fremme livsmuligheder med særligt fokus på at mindre betydningen af negativ social baggrund.

-       Et fysisk spor, der skal bidrage til at udsatte bydele danner rammer om trygge fællesskaber og positiv adfærd, og sikre mobilitet på tværs af bydele.

-       Et organisatorisk spor, der skal sikre, at den måde vi møder vores omverden, bidrager til at skabe de bedste betingelser for bydele i social balance.

 

Strategien bliver bl.a. udmøntet i et mindre antal ambitiøse programmer, der vurderes at have et særligt potentiale ift. at styrke den sociale balance i de udsatte bydele. Med programmer forstås her flere sammenhængende indsatser, der forfølger samme mål, og som i en flerårig periode investeres særligt i.

 

Indsatsen understøttes bl.a. af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016 og som siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljen til social balance indeholder aktuelt ca. 22,9 mio. kr.

 

I 2016 lægges op til at igangsætte fire programmer for 2016, der hver især understøtter delelementer i strategien for social balance.

 

De fire programmer er:

 

-       Program 1: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele

-       Program 2: Øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele

-       Program 3: Attraktive bydele

-       Program 4: Datadrevet udvikling af udsatte bydele

 

I det følgende skitseres forslag til program 3 vedrørende Attraktive bydele samt en række af de tilhørende forslag til udmøntning af puljen til social balance, til beslutning i Trafik-og Teknikudvalget. De konkrete indsatser er uddybet i selve programmet, som er vedlagt som bilag 1.

 

Det samlede forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016 er vedlagt som bilag 2.

 

Forslag til program for Attraktive bydele

Formålet med dette program er at gøre de udsatte boligområder mere attraktive for en bred variation af beboere i forskellige livsfaser. Det skal være attraktivt og trygt at blive boende, det skal være attraktivt at flytte til områderne, og det skal være nemt at færdes ind og ud af områderne. Indsatsen i programmet er koncentreret omkring Værebro Park og Høje Gladsaxe.

 

På den korte bane arbejder vi med at etablere trygge byrum med et synligt og mangfoldigt liv, eksempelvis ved at etablere trygheds-og identitetsskabende lys eller etablere rammer for vinterliv på forpladsen i Værebro Park. I Høje Gladsaxe udvikler vi Byens Arena og etablerer et kreativt udeareal med nyttehaver.

 

På længere sigt arbejder vi på at sikre, at udsatte bydele går fra at være isolerede boligområder til at være en del af en sammenhængende, blandet by. I Værebro Park handler det om at udvikle en strategisk plan for omdannelsen af boligområdet i et tæt partnerskab med Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Afdelingsbestyrelsen. I Høje Gladsaxe vil vi indlede en dialog om muligheder for at styrke sammenhænge til den omkringliggende by.

 

Flere indsatser er allerede finansieret fra puljen til social balance, men midler til følgende indsatser er endnu ikke finansieret – i alt 700.000 kr., fordelt som følger:

 

  • Strategi for omdannelse af Værebro Park kr. 500.000
  • Udvikling af Byens Arena i Høje Gladsaxe kr. 200.000

 

Gennemførelsen af initiativer på Byens Arena hører under Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde.

 

 

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

 

1. at det foreslåede program for Attraktive bydele godkendes,

2. at der gives en tillægsbevilling på samlet kr. 200.000 til Trafik- og Teknikudvalget til udvikling af Byens Arena i Høje Gladsaxe, finansieret af puljen til social balance.

 

Bilag

1. Bilag 1: Program Attraktive bydele (Program attraktive bydele.pdf)
2. Bilag 2: Samlet forslag til programmer og disponering af pulje (Samlet forslag til programmer og disponering af puljen til social balance 2016.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.04.2016, Punkt 29 (Åben)

Økonomiudvalget 03.05.2016, Punkt 108 (Åben)

 

 

Vis dagsorden