Udskriv Miljøudvalget

Torsdag den 19.03.2015 kl. 16:30
Sagsnr.: 22
Vis dagsorden

Konkretisering af klimatilpasning i Buddinge

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Byrådet vedtog i marts 2014 en klimatilpasningsplan, der har fokus på, hvordan vi håndterer udfordringerne med de kraftige skybrud, som bliver hyppigere på grund af klimaforandringerne. Den væsentligste indsats i planen er en konkretisering og udførelse af klimatilpasningsløsninger i 13 udpegede risikoområder.

 

Der er nu udarbejdet et konkretiseringsprojekt for det første og højest prioriterede risikoområde - Buddinge. Projektet viser typer af løsninger der bør anlægges i området for at sikre til Klimatilpasningsplanens serviceniveau, som er maksimalt 10 cm vand på terræn ved en 100-års regn. Et særlig hensyn i området er letbanen, som skal køre i 2021.

 

De typer af løsninger der er arbejdet med er hovedsagligt udført på overfladen som grønne veje, regnvands-bassiner, skybrudsveje og lokal afledning af regnvand (LAR). Det er dog nødvendigt samtidig at udvide enkelte kloakledninger og Vadgårdsbassinet.

 

Masterplan

Der er lavet en masterplan for klimatilpasningen i Buddinge, se bilag 1. De overordnede tanker i masterplanen er, at tilbageholde regnvandet hvor det falder, eller lede det til centrale steder hvor det ikke gør skade. Fokus i projektet har været at beregne mængden af vand, der skal håndteres ved en 100 års regn, og komme med forslag til hvorhenne vandet skal holdes tilbage/forsinkes, hvor det kan nedsives og hvor transporten af vandet ved skybrud kan ske.

 

Vandet skal så vidt muligt være synligt i overfladen i blå-grønne løsninger af høj kvalitet, der understøtter bylivet. Der lægges også vægt på, at løsningerne ikke kun anvendes ved 100-årsregnen, men også til hverdagsregnen.

 

De løsninger, der er foreslået i masterplanen kan opdeles i fire typer:

 

 

Grønne veje

De grønne vejes funktion er at holde regnvandet fra veje og tagflader tilbage, så vandet ikke gør skade i de områder, der ligger lavt. De grønne veje ligger derfor typisk i de højere dele af Buddinge. De grønne veje har desuden forbindelse til den eksisterende kloak, så når der er plads i kloakken, kan vandet i den grønne vej tømmes.

 

Centrale forsinkelseselementer (bassiner)

De centrale forsinkelseselementers primære funktion er lige som for de grønne veje at forsinke vandet, så det ikke gør skade længere nede. Arealerne kan etableres som lavninger på pladser, parkarealer eller andre grønne områder, som regnbede, eller alternativt som underjordisk volumen. Arealerne er samtidig også steder, hvor der er mulighed for at lave spændende rekreative eller multifunktionelle udformninger.

 

Skybrudsveje

Skybrudsvejenes funktion er at transportere skybrudsvandet væk og lede det et sted hen, hvor skaderne er begrænsede og hvor der er plads. Vandet ledes til de centrale forsinkelseselementer.

 

Skybrudsvejene vil kun træde i kraft, når regnhændelsen er kraftig. Vandet vil typisk blive ledt på kørebanen langs kantstenen, i en smal åben eller lukket kanal. Vandet vil kun i ekstreme hændelser være til gene for trafikken.

 

Løsninger på egen grund – LAR

Enkelte områder i Buddinge oplandet har generelt gode nedsivningsforhold. Her er det nødvendigt, at der gøres en særlig indsats for at håndtere regnvandet på egen grund (LAR). Dette kan ske med regnbede, faskiner og lignende.

 

Rækkefølge for løsningerne

Løsningerne kan ikke udføres i vilkårlig rækkefølge og nogle af de største tiltag skal udføres først. Det er for eksempel nødvendigt først at anlægge de bassiner, som skal modtage vandet, inden man anlægger skybrudsvejene, som transporterer vandet til bassinerne. Der er særligt to store modtagere af vandet. Det er Vadgårdsbassinet og nye bassiner i Rådhusparken som tilsammen skal udbygges med mere end 25.000 m3.

 

De første tiltag der vil blive udført, er ledningsarbejder i forbindelse med Letbanens anlæggelse. Disse arbejder skal være afsluttet i løbet af 2016. Udgiften hertil afholdes inden for de nuværende rammer i spildevandsplanen.

 

Borgerinddragelsen

I tilblivelsen af konkretiseringsprojektet har der været afholdt et dialogmøde i sommeren 2014, hvor den viden vi havde om oversvømmelserne, blev diskuteret med borgere/interessenter, samtidig med at der blev givet inspiration til hvad klimatilpasningsløsninger kan være. I efteråret 2014 blev der afholdt et åbent-hus arrangement i Rådhushaven, hvor idéforslaget blev fremvist, og løsningerne kunne diskuteres. Borgerne blev også aktiveret gennem vandeksperimenter, for at give en forståelse for, hvordan man opstrøms kan være med til at skabe/løse et problem for nedstrøms naboer.

 

Økonomi

Økonomien for at gennemføre hele konkretiseringsprojektet er usikker, da en række forhold først kan belyses i en projekteringsfase. Det drejer sig for eksempel om, hvilke fremmede ledninger, der kan være i konflikt med løsningerne, særlige bærelag under vejene, der kræver omlægning, eller større grundvandsproblemer end forudsat. Derudover udgør håndtering af forurenet jord en stor post i budgettet. Jordforureningen er ikke undersøgt.

 

Inden de næste faser skal gennemføres, vil udvalget få forelagt sagen så de kan tage stilling til hvilke projekter, der skal sættes iværk og de økonomiske konsekvenser heraf.

 

Der er i Spildevandsplan 2015 afsat 130 mio. kr. til Buddinge frem til 2022, de 90 mio. kr. frem til 2018. I budget 2014 er der for perioden 2015-2017 afsat ca. 50 mio. kr. til igangsættelse af medfinansieringsprojekter om klimatilpasning i de to første risikoområder Buddinge og Bagsværd.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at forvaltningen arbejder videre med at konkretisere projektet yderligere, både hvad angår løsninger og økonomi og,

2.    at mindre projekter i relation til masterplanen og ledningsomlægninger i relation til Letbanen sættes i gang i de kommende år, inden for den eksisterende investeringsramme om 100 mio. kr. om året på spildevandsområdet.

 

Bilag

1. Bilag 1: Materplan for klimatilpasning af Buddinge (Bilag 1 masterplan.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden