Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 31
Vis dagsorden

Regnskab 2012 og videreførelse af driftsmidler fra 2012 til 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Det endelige regnskab 2012 for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget er nu opgjort. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsudgifter inklusive afrapportering af mål- og resultatkrav og anlægsudgifter, bilag 1 og 2.

 

 

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

 

Regnskab 2012, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling

Vedtaget Budget

Korrigeret Budget

Regnskab 2012

Forskel vedtaget Budget

Forskel korrigeret Budget

Fælles formål

6,2

9,3

7,3

-1,1

2,0

Biblioteker

47,9

50,5

49,0

-1,1

1,5

Kunst og kultur

3,7

3,4

2,6

1,1

0,8

Idræt

32,7

33,2

33,9

-1,2

-0,7

Fritid

12,6

13,0

12,5

0,1

0,5

Folkeoplysning

17,6

18,1

16,7

0,9

1,4

KFIU i alt

120,7

127,5

122,0

-1,3

5,5

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

 

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 120,7 mio. kr. Driftsregnskabet for 2012 udgør 122,0 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Bortset fra Idrætsområdet har de øvrige områder mindreforbrug, som dels skyldes generel tilbageholdenhed, dels at nogle dispositioner ikke er gennemført i 2012, men først bliver det i 2013.

 

Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende servicerammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

 

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.

Service-ramme

Forventet forbrug 1. kvartal

Forventet forbrug 2. kvartal

Forventet forbrug 3. kvartal

Regnskab 2012

120,7

120,7 

120,2 

124,0 

122,0

 

 

Som det fremgår af tabellen, er det forventede forbrug faldet frem til halvårsregnskabet, og i 3. kvartal er det forventede forbrug steget til 124,0 mio. kr.

 

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne i bilag 1.

 

Fælles formål

Der er et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,1 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget er disponeret i 2012, men flere dispositioner er planlagt udført i 2013 og 2014. Se forslag til disponering af videreførelser, bilag 3.

 

Biblioteker

Biblioteket har et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,5 mio.kr. Biblioteket har fra starten af året forventet at oparbejde en buffer på 1,0 mio. kr. At mindreforbruget nu er 0,5 mio. kr. større skyldes Bibliografens stigende billetsalg i løbet af året og positive resultat på næsten 0,5 mio. kr.

 

Kunst og Kultur

Kunst og Kultur har et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,1 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Området omfatter kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, kulturelle udviklingsmidler, teaterforestillinger, koncerter m.v. og kulturbygninger.

 

Idræt

Idrætsområdet har et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede forbrug.

Gladsaxe Sportscenter måtte, i forhold til handleplanen for afvikling af merforbruget fra 2010, komme ud med et regnskabsresultat for 2012 på – 0,5 mio. kr., hvilket er overholdt.

 

Fritid

Området har et samlet mindreforbrug på 0,1 i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Gladsaxe Musik- og Billedskole har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,2 mio. kr. og Telefonfabrikken og øvrige fritids- og foreningshuse har et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. Overskuddet planlægges anvendt til facadeudsmykning på Telefonfabrikken.

 

Folkeoplysning

Folkeoplysningsområdet har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører alle hovedområder, herunder navnlig Aftenskoler, mellemkommunale refusioner til andre kommuner og Lokaler, lokaletilskud. Til Lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter er disponeret 0,4 mio. kr., som overføres til 2013.

 

Videreførelse af driftsmidler fra 2012 til 2013

Af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 5,5 mio. kr.

 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at videreførelserne fordeles på følgende områder:

 

Område

Mio. kr.

Fælles formål

2,8

Biblioteker

1,5

Kunst og Kultur

0,8

Idræt

-0,7

Fritid

0,5

Folkeoplysning

0,6

I alt

5,5

 

 

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2012 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

 

 

Regnskab 2012, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret Budget

Regnskab

2012

Forskel Vedtaget budget

Forskel Korrigeret budget

1,4

4,4

0,1

1,3

4,3

 

Oversigten viser, at det vedtagne budget for anlægsudgifter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er netto 1,4 mio. kr. Anlægsregnskabet for 2012 udgør netto 0,1 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,3 mio. kr. og på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Der er en række uafsluttede anlægsprojekter med mindreforbrug, der ønskes videreført til 2013, herunder Bagsværd Fort, projektforslag og renovering af mure og gesimser, etablering af styrketræningscenter samt personalegang på Gladsaxe Sportscenter, forundersøgelse vedrørende Bagsværd Sø og wiresystem på rostadion. Der er tilgået indtægter i 2013 på 7,4 mio.kr. fra Kulturministeriet vedrørende oprensning af forurenet jord på Bagsværd Fort. Der overføres indtægtsforventning på 7 mio.kr. til 2012 vedrørende tilskud fra Lokale og Anlægsfonden til opførelse af Gyngemosehallen. Tilskuddet tilgår først i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse for Gyngemosehallen.

 

Der har i 2012 været 36 anlægsprojekter, hvoraf der er aflagt anlægsregnskab på 21 af projekterne. For de resterende anlægsprojekter forventes overført udgiftsbudget på 12,4 mio. kr. og indtægtsforventning på 8,6 mio. kr. til 2013. I alt netto 3,8 mio. kr. til 2013.

 

 

Opfølgning på mål og resultatkrav

Sammen med driftsbemærkningerne er der i bilag 1 opstillet resultatet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets resultatkrav for 2012. Af udvalgets i alt tre resultatkrav er alle tre opfyldt. Nærmere uddybning af målopfyldelsen fremgår af bilaget.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at regnskabet med tilhørende bemærkninger godkendes herunder overførslerne, som fremgår af oversigten over forslag til overførsel ovenfor.

 

Bilag

1. Bilag 1: Regnskabsbemærkninger, drift (Regnskabsbemærkninger drift, Bilag 1. .pdf)
2. Bilag 2: Regnskabsbemærkninger, anlæg (Regnskabsbemærkninger, anlæg, Bilag 2, .pdf)
3. Bilag 3: Disponeringsoversigt (Disponeringsoversigt, Bilag 3.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden