Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 244
Vis dagsorden

Planstrategi 2016, 2. behandling

 

Beslutning

 

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

 

1)

Ændringsforslag til siden ”Gladsaxe – Vækstcentrum”:

Sidens titel ændres fra ”Gladsaxe – vækstcentrum” til ”Gladsaxe – udvikling”. Overskriften på siden ændres fra ”Gladsaxe – vækstcentrum i Greater Copenhagen ” til ”Gladsaxe – udvikling med flere boliger og arbejdspladser”. Og hele første afsnit ”Hvorfor og hvordan vil vi skabe vækst” udgår.”

 

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

 

2)

”Ændringsforslag til afsnittet ”Fremkommelighed” på siden ”Det gør vi - Gladsaxe i forandring – Fremkommelighed”

Den nuværende sætning ”For at undgå at udviklingspotentialet i Gladsaxe forsvinder i trængsel, er det nødvendigt at investere i infrastrukturen. Der er også behov for at arbejde med mobilitet og finde et acceptabelt niveau for biltrafikkens fremkommelighed, herunder at se på parkeringsforhold.” ændres til:

For at undgå at udviklingspotentialet i Gladsaxe forsvinder i trængsel, og for at bevare et acceptabelt niveau for biltrafikkens fremkommelighed, vil kommunen i samarbejde med erhvervsvirksomhederne føre en målrettet indsats for at det øgede transportbehov primært dækkes ved hjælp af cykler, kollektiv trafik og mere samkørsel.””

 

Trine Henriksen stemte for.

De øvrige stemte imod.

 

Ad indstillingen:

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 31.08.2016, punkt nr. 75, at fremlægge Planstrategi 2016 til offentlig høring i 8 uger fra 05.09.2016 til 31.10.2016. Det har i perioden været muligt at fremsætte bemærkninger og ændringsforslag.

 

Ved høringsperiodens afslutning var der indkommet 4 høringssvar:

 

1. Gladsaxe Friluftsråd v/ kontaktperson Anne Merete Palmgren 2. Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl-Erik Andersen

3. Andy L. Hansen, Søborg Hovedgade 207, 3. -3, 2860 Søborg

4. Andy L. Hansen, Søborg Hovedgade 207, 3. -3, 2860 Søborg

 

Da tilkendegivelserne indeholder vidt forskellige temaer, behandles de ikke efter tema, men efter tilkendegiver.

 

Ad. 1. Gladsaxe Friluftsråd

Tilkendegiveren er positiv overfor, at Gladsaxe Kommune har valgt at integrere den lokale Agenda 21-strategi i planstrategien. Tilkendegiveren ønsker, at der i den kommende byudvikling afsættes rigeligt med grønne friarealer i såvel bolig- som erhvervsområder.

 

Tilkendegiveren finder det væsentligt, at et aktivt friluftslivs betydning for sundheden tænkes ind i planlægningen for både børn, unge, ældre og handicappede. Specielt finder tilkendegiveren det relevant, at kommunen fortsat fokuserer på at lette adgangen for de forskellige grupper af handicappede, så de også har mulighed for at komme ud og opleve natur og friluftsliv i Gladsaxe Kommune.

 

Kommentar:

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at et aktivt friluftsliv har en væsentlig betydning for sundheden hos borgerne i Gladsaxe. Planstrategi 2016 har fokus på at øge mulighederne for bevægelse i hverdagen gennem udviklingen af uderum og grønne områder, så de inspirerer til mere bevægelse og aktiv leg i det fri og samtidig giver mulighed for socialt samvær omkring aktiviteterne.

 

Som det fremgår af planstrategien er der generelt fokus på forholdet mellem beskyttelse og benyttelse af de store naturområder. Samtidig er der fokus på kvaliteten af det grønne i byområderne, særligt i forbindelse med bymidterne og områderne omkring stationerne. Forvaltningen er i gang med arbejdet for en grøn strategi, hvor også borgernes brug af grønne byrum og natur indgår.

 

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at tilkendegivelsen med fordel kan imødekommes, så fokus på flere brugergrupper indarbejdes i principperne for GladsaxeLiv. By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende formulering under punkt 5, Levende Gladsaxe: ’Byrådet har fokus på at øge mulighederne for bevægelse i hverdagen for både børn, unge, ældre og handicappede’.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1. at tilkendegivelsen imødekommes, idet fokus på flere brugergrupper tilføjes i teamet ’Levende Gladsaxe’ som foreslået af By- og Miljøforvaltningen ovenfor.

 

Ad. 2. Seniorrådet i Gladsaxe

Tilkendegiveren fremhæver, at der mangler konkrete overvejelser om ældreboliger i de nye bycentre i Bagsværd og Buddinge. Yderligere efterspørges overvejelser om den fremtidige placering af seniorcentre efterhånden som de eksisterende bliver forældede.

 

Endeligt efterspørges der fokus på ældre og gamles muligheder for at deltage og være en del af byens liv. Byens rum bør være indrettet til ældre, fysisk og mentalt svage borgere og være tiltrækkende hele dagen/døgnet.

 

Kommentarer:

I Gladsaxe Kommune fokuserer vi på at give alle borgere, inklusiv beboerne på vores seniorcentre, den hjælp og støtte, de har brug for. Social- og Sundhedsforvaltningen er i den forbindelse meget opmærksom på udviklingen i behov og beboersammensætning.

 

I øjeblikket arbejdes der f.eks. på en omfattende analyse af Gladsaxe Kommunes plejeboligbehov, hvor man bl.a. ser på, om vores seniorcentre opfylder det behov, vi kommer til at have i fremtiden. Analysen forventes færdig til politisk behandling i maj 2017. By- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at de konkrete overvejelser vedrørende placeringen af eventuelle nye ældreboliger og seniorcentre bør behandles særskilt i forhold til den løbende planlægning indenfor senior- og ældreområdet.

 

By- og boligpolitikken viser, at der er en voksende gruppe af ældre borgere, som ønsker at skifte villaen eller parcelhuset ud med en mindre bolig i lokalområdet. Byrådet ønsker at skabe gode lokale alternativer til de store boliger. Lokalplan 248, boliger på Holmevej 9-15, er netop i høring. Lokalplanen muliggør fire senioregnede rækkehuse i Maglegård kvarter.

 

Et af principperne i GladsaxeLiv er arbejdet for at få flere brugergrupper til at anvende samme byrum. Det er forvaltningens vurdering, at kommunen løbende har fokus på ældres muligheder for at deltage og være en del af byens liv. Et konkret eksempel er indsatsen med Bibliotekshaven som en rekreativ og grøn oase midt i Gladsaxe. Ud over en velbesøgt signaturlegeplads for børn, familier og institutioner, er der arbejdet med at få hele haven til at fungere som et samlet rekreativt område for både børn og voksne – unge som ældre. Der er derfor prioriteret gode gangstier, siddezoner, rekreative blomsterområder, beplantning og landskabsbearbejdning af hele området. Desuden er der skabt tryghed i haven ved hjælpe af låger ud til de omkringliggende befærdede veje. Det vil også fortsat være et udgangspunkt for relevante opgaver at fokusere på ældres muligheder for at deltage og være en del af byens liv.

 

Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at arbejdet med at få flere brugergrupper til at anvende samme byrum med fordel kan specificeres i principperne for GladsaxeLiv.

 

Yderligere fremhæver ’Analyse af idrætsfaciliteter’ i Gladsaxe Kommune foretaget i 2015, at den ældre del af borgerne har en høj idrætsdeltagelse i kommunen. Derfor anbefaler rapporten, at der med fordel kunne tænkes i etablering af udendørs tilbud til denne målgruppe.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

2. at tilkendegivelsen omkring ældres brug af byrum imødekommet, idet ’flere bruger’ ændres til ’flere brugergrupper’ ved princip 6 under punkt 2, Levende Gladsaxe.

 

 

Ad. 3. Andy L. Hansen

Tilkendegiveren foreslår, at en ”mini-letbanen på hjul’ erstatter de nuværende planer om den nye letbane langs Ring 3. En ’mini-letbane på hjul’ beskrives som en 24 meter lang biogashybridbus, som til daglig kører i Malmø.

 

Tilkendegiveren anmoder om, at der bliver regnet på denne løsning sideløbende med udbuddet af letbanen.

 

Kommentarer:

Der har tidligere været foretaget undersøgelser af andre mulige trafikale løsninger, herunder eksempelvis en højklasset busløsning.

 

Det er Gladsaxe Kommunes holdning, at det nuværende letbaneprojekt langs Ring 3 er i kommunens og hele regionens interesse. Letbanen langs Ring 3 er en oplagt og nødvendig løsning, som vil komme til at lette hverdagen for mange mennesker, som bor, arbejder og pendler i hele området.

 

For den enkelte vil letbanen betyde, at man kan spare tid på transporten og samtidig udnytte de nye spændende muligheder for job og uddannelse i nye geografiske områder. For erhvervslivet og de mange uddannelsesinstitutioner vil det blive lettere at tiltrække medarbejdere og studerende fra et større geografisk område.

 

I forhold til beregninger bag letbaneprojektet henvises til den eksterne granskning af projektets økonomi, som konsulentfirmaet E&Y har stået for. Undersøgelsen blev fremlagt i oktober og kan findes på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

3. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændring i Planstrategi 2017.

 

Ad. 4. Andy L. Hansen

Tilkendegiveren foreslår, at Gladsaxe Kommune køber Telefonfabrikken.

 

Yderligere foreslår tilkendegiveren, at Gladsaxe Kommune køber ejendommen Buddinge Hovedgade 80, hvor Professionshøjskolen UCC har haft administration og undervisning. Tilkendegiveren mener, at ejendommen skal indrettes som et samlingssted for kommunens borgere.

 

Endeligt foreslår tilkendegiveren, at Lokalpoliti Nord skal have råderet over Hovedbibliotekets lille sal én gang om ugen i en time.

 

Kommentarer:

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at Telefonfabrikken på Telefonvej 8 allerede har funktion som det officielle kulturhus i Gladsaxe Kommune. Der er dog på nuværende tidspunkt ingen planer om at købe hele ejendommen.

 

Gladsaxe Kommune har ingen nuværende planer om at købe ejendommen Buddinge Hovedgade 80. På nuværende tidspunkt er forvaltningen i gang med at udarbejde et plangrundlag, der skal give mulighed for at omdanne den eksisterende bebyggelse til familieegnede boliger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning 03.05.2016, punkt 104.

 

Gladsaxe Kommune beklager, at Lokalpoliti Nord ikke fremtidigt vil være placeret i Gladsaxe Kommune. Dette har Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst senest også fremhævet i Gladsaxebladet. En eventuel løsning vurderes dog ikke at være et anliggende for Planstrategi 2016.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

4. at tilkendegivelsen ikke giver anledning til ændring i Planstrategi 2016.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

 

5. at Planstrategi 2016 vedtages med ændringerne foreslået under punkt 1 og 2.

 

 

Bilag

1. Bilag 1: Høringssvar, samlet (Høringssvar - samlet.pdf)

 

 

Relateret behandling

Byrådet 31.08.2016, Punkt 75 (Åben)

Økonomiudvalget 03.05.2016, Punkt 104 (Åben)

 

 

Vis dagsorden