Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 54
Vis dagsorden

Budgetopfølgning 1. kvartal 2016

 

Beslutning

 

Drøftet.

Serdal Benli deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

 

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

 

Driftsbudget og serviceramme

Budgetrammer, forbrug/regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. En mere detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1.

 

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2016, i mio. kr.

Mio. kr.

Vedtaget Budget

Korrigeret Budget

Forbrug 1. kvartal

Forventet Forbrug 2016

Forskel Vedtaget Budget

Forskel Korrigeret Budget

01 Fælles formål

9,0

9,9

3,6

11,8

-2,8

-1,9

02 Biblioteker

47,6

49,1

11,8

47,5

0,1

1,6

03 Kunst og kultur

3,2

3,2

0,6

3,0

0,2

0,2

04 Idræt

34,4

35

8,1

34,9

-0,5

0,1

05 Fritid

13,3

18,1

3,3

13,9

-0,6

4,2

06 Folkeoplysning

17,8

18,5

9,4

17,5

0,3

1,0

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget samlet

125,2

133,8

36,8

128,6

-3,3

5,3

 

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 125,2 mio. kr. Forbruget på driften efter 1. kvartal udgør 36,7 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på -3,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.

Serviceramme (mio. kr.)

Forventet forbrug 1. kvartal

Afvigelse servicerammen

125,2

128,5

-3,3

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 125,2 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. Børne- og Kulturforvaltningen forventer således et merforbrug i forhold til servicerammen i 2016 på 3,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at de overførte midler fra 2015 til 2016 forventes brugt i 2016.

 

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

 

Fælles formål

Budgetområdet omfatter Fælles Formål, Priser, Kultur og Fritid og Idræt.

 

Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 3,6 mio. kr., svarende til 40,1 pct. af det vedtagne budget.

 

Det forholdsvis høje forbrug skyldes, at der er udbetalt en række tilskud for hele 2016.

 

Området forventes at have et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Grunden til, at der forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget, skyldes at driftsbudgettet til Spillestedet på 2,0 mio. kr. er blevet overført fra Fælles Formål til Fritidsområdet to gange. Der flyttes derfor 2,0 mio. kr. tilbage til Fælles Formål. Når dette sker, er forventningen i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

 

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

 

Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 11,8 mio. kr. svarende til 24,8 pct. af det vedtagne budget.

 

Bibliotekerne forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bibliotekets forventede mindreforbrug består især af en pulje, der er opbygget til uforudsete udgifter på såvel biblioteks- som biografområdet samt en opsparing til fremtidige investeringer. I slutningen af 2015 fik Biblioteket tilført 0,4 mio. kr. som kompensation for fratrådte tjenestemænd, der erstattes af overenskomstansatte. Det er dyrere for det enkelte sted at ansætte en på overenskomst end en tjenestemand, da der er en pensionsforpligtigelse i forhold til den overenskomstansatte. Denne udgift er ikke indregnet i de ovenstående 1,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug, og vil derfor gøre, at dette bliver mindre.

 

Kunst og Kultur

Området omfatter kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, kulturelle Udviklingsmidler, teaterforestillinger, koncerter m.v.

 

Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 0,6 mio. kr. svarende til 17,9 pct. af det vedtagne budget.

 

Området forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til såvel det vedtagne og det korrigerede budget.

 

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

 

Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 8,1 mio. kr. svarende til 23,4 pct. af det vedtagne budget.

 

Forventningerne til Idrætsområdet er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Fritid

Området omfatter Musik- og Billedskole samt Fritids- og Foreningshuse.

 

Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 3,3 mio. kr. svarende til 24,9 pct. af det vedtagne budget.

 

Det forventede forbrug på området er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skyldes især, at driftsbudgettet til Spillestedet på 2,0 mio. kr. er overført til området fra Fælles formål to gange, og at driftsbudgettet til Spillestedet kun forventes brugt i begrænset omfang. Samtidig er der en pulje på 0,34 mio. kr., der er reserveret til udsmykning af facaden på Telefonfabrikken.

 

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

 

Forbruget til og med 1. kvartal 2016 kan opgøres til 9,4 mio. kr. svarende til 52,9 pct. af det vedtagne budget. Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes, at der på nuværende tidspunkt er udbetalt en række tilskud for hele året.

 

På området forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Anlægsregnskab

Vedtagne anlægsprojekter i 2016 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.12.2015, punkt 93.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2016 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En deltaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2.

Budgetopfølgning 1.kvt. 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget 2016

Forbrug 1. kvartal 2016

Forventet forbrug 2016

Forskel vedtaget budget

Forskel Korrigeret budget

32,4

48,9

-1,9

3,6

28,8

45,2

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 32,4 mio. kr. Forbruget for 1. kvartal 2016 udgør -1,9 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2015 er på 3,6 mio. kr. Samlet set, er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 28,8 mio. kr. og på 45,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at udgifterne i forbindelse med etableringen af spillested først vil komme i 2017, idetudvalget Spillestedet skal tage stilling til indretning med videre. Herudover har Bagsværd Fort i 2015 og 2016 modtaget fondsmidler til nedrivning af lagerbygning og oprensning af forurenet jord samt til projektforslag på samlet 9,3 mio. kr. Revitalisering af Bagsværd Sø forventes igangsat i 2017, hvorfor der ikke forventes udgifter i 2016. Gladsaxe Kommunes andel indgår i den samlede finansiering af rostadionprojektet, der gennemføres af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Projekteringen og anlægsfasen løber i perioden 2016-2020. Forbruget på Funktionsændringspuljerne for 2015 og 2016 er ikke medtaget i denne opfølgning. Puljerne er udmøntet og forbruget vil indgå i halvårsopfølgningen. Ligeledes er det forventede forbrug på IT på biblioteksområdet ikke opgjort endnu og derfor ikke medtaget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at budgetopfølgningen drøftes.

Bilag

1. Bilag 1: Opfølgning 1. kvartal, drift (Bilag 1, drift 1.kvt.16.pdf)
2. Bilag 2: Opfølgning 1. kvartal, anlæg (Bilag 2, anlæg 1.kvt.16.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.12.2015, Punkt 93 (Åben)

 

 

Vis dagsorden