Udskriv Byrådet

Onsdag den 17.09.2014 kl. 18:00
Sagsnr.: 110
Vis dagsorden

Høring, ændring af lov om Trafikselskaber

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Movia har i brev af 27.06.2014, bilag 1, bedt om Gladsaxe Kommunes kommentarer til et konkret forslag om ny fordelingsmodel samt overdragelse af kommunale linjer til Region Hovedstaden. Tidligere har Movia 18.06.2014, bilag 2, informeret alle regionens kommuner om høringen. Forslaget er udarbejdet af Movia i samarbejde med KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Folketinget har 11.06.2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber. Lovændringen medfører, at kommunerne skal afgive ansvaret for linjer med regional betydning til regionerne, og at der indføres en ny finansieringsmodel.

Den ændrede finansieringsmodel med tilhørende ny linjefordeling skal træde i kraft 01.01.2016.

Movia’s forslag lægger op til, at regionerne udover de nuværende regionalt finansierede buslinjer overtager ansvaret for alle S-, R- og N-busser, idet disse linjer varetager regionale betjeningsopgaver.

For at dække regionernes meromkostninger ved overtagelse af kommunale buslinjer fastlægger loven, at kommunerne skal dække en del af de administrative udgifter.

Den ny finansieringsmodel medfører at den enkelte regions udgifter er uændrede i forhold til i dag. Derimod sker i praksis en forskydning og omfordeling af udgifter mellem de enkelte kommuner i den pågældende region.

For Gladsaxe Kommune betyder det konkret, at linjerne 96N, 200S og 250S foreslås overført til Region Hovedstadens finansiering jf. bilag 3. Regionen vil fortsat finansiere buslinjerne; 300S, 330E og 400S.

Den samlede økonomiske konsekvens for Gladsaxe Kommune af den ny fordelingsmodel og regionens overtagelse af linjer er beregnet til en reduktion af omkostningerne med ca. 3,8 mio. kr. årligt. Mindreudgiften fremkommer på baggrund af en relativt stor regional overtagelse af buslinjer i Gladsaxe, samt at pendling udgår af fordelingsmodellen.

Der lægges op til, at linjefordelingen og dermed ansvar for beslutninger om ændringer af busruter gennemføres fra 2016. For enkelte kommuner indebærer omlægningen en betydelig meromkostning. Movia foreslår derfor en overgangsordning, hvor de økonomiske effekter gennemføres med 33 procent i 2016, 66 procent i 2017 og fuld effekt fra 2018.

By- og Miljøforvaltningen foreslår nedenstående høringssvar til Movia.

Forslag til høringssvar

  • S-buslinjerne 200S og 250S betjener vigtige mål i Gladsaxe Kommune som Buddinge station, Buddinge Torv, Gladsaxe Erhvervskvarter, Høje Gladsaxe, Gyngemose Park og Mørkhøjvej. Mange pendlere og borgere benytter disse busser både internt i kommunen men også som forbindelse til København, Lyngby og S-toget på Buddinge station. Det er vigtigt, at der fremadrettet vil blive en koordinering mellem kommunerne i KKN samarbejdet (kommunerne i det nordlige Storkøbenhavn) og Region Hovedstaden af planlægningen af buslinjer, så både interne og eksterne forhold tilgodeses.
  • Efter planen vil Letbanen i Ring 3 være i drift fra 2020/2021. Letbanen vil medføre ændringer af både den regionale og lokale busdrift. Det er derfor vigtigt, at ændringer af regionale og kommunale buslinjer koordineres i en samlet plan, så der opnås den bedst mulige effekt af de store investeringer i kollektiv trafik.
  • Regionen har tidligere påvist, at en driftsudvidelse på deres S-buslinjer giver en positiv udvikling af passagertallene. Det er håbet, at Region Hovedstaden vil løfte forbedringer af linjerne, til gavn for passagererne i Gladsaxe Kommune og i regionen som helhed.
  • I forhold til de økonomiske konsekvenser foreslår Movia en indfasning over tre år. Gladsaxe Kommune bemærker, at der bør søges en ordning, der er så enkel som mulig, med forståelse for de økonomiske udfordringer, der følger med ændringen.

Der er frist for høringen til Movia 15.09.2014.

 

Da sagen først kan behandles af Byrådet 17.09.2014, foreslås det, at resultatet af Økonomiudvalgets behandling 09.09.2014, fremsendes til Movia med forbehold for Byrådets beslutning.

 

Movias bestyrelse behandler høringen og endeligt forslag om linjefordelingen 09.10.2014.

 

Trafik- og Teknikudvalget behandlede sagen 18.08.2014, punkt 63. Susanne Palsig og Flemming Holst stillede et ændringsforslag om, at formuleringen i høringssvaret skærpes til følgende ordlyd:

”Det er afgørende, at der fremadrettet vil blive en koordinering mellem kommunerne i KKN samarbejdet (kommunerne i det nordlige Storkøbenhavn) og Region Hovedstaden af planlægningen af buslinjer, så både interne og eksterne forhold tilgodeses.”

For forslaget stemte Susanne Palsig og Flemming Holst.

 

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Mogens Camre og Kim Wessel-Tolvig.

 

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

 

1. at det foreslåede høringssvar sendes til Movia.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

1. Bilag 1: Linjefordelingen i Gladsaxe Kommune (Bilag 1 Høring om linjefordeling Gladsaxe Kommune.pdf)
2. Bilag 2: Høring om ny linjefordeling Region Hovedstaden (Bilag 2 Høring om ny linjefordeling Hovedstaden.pdf)
3. Bilag 3: Fakta om linje 96N, 200S og 250S (Bilag 3.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 18.08.2014, Punkt 63 (Åben)

Økonomiudvalget 09.09.2014, Punkt 211 (Åben)

 

 

Vis dagsorden