Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 250
Vis dagsorden

Trafik- og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2016

 

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Denne sag omhandler budgetopfølgning på Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter efter 3. kvartal.

Driftsregnskab, serviceudgifter og serviceramme
Budgetrammer, forbrug efter 3. kvartal, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, nettodriftsudgifter, mio. kr.:

Bevilling

Vedt.

Budget

Korr.

Budget

Forbrug

3. kvt.

Forv. Forbrug 2016

Forskel

Vedt. Budget

Forskel

Korrig. budget

1. Myndighed for veje og friarealer

42,5

46,5

29,5

42,4

0,1

4,1

2. Udfører for veje og friarealer

48,4

49,4

31,3

47,2

1,2

2,2

3. Byggesagsbehandling

-1,9

-2,0

-0,2

-0,3

-1,6

-1,7

4. Kortdata

0,7

1,3

0,4

0,7

0,0

0,6

TTU i alt

89,7

95,2

61,0

90,0

-0,3

5,2

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Trafik og Teknikudvalgets vedtagne budget er 89,7 mio. kr. Forbruget ultimo 3. kvartal 2016 udgør 61,0 mio. kr. Samlet set forventer By- og Miljøforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bemærkninger vedrørende budgetområde 1 Myndighed for Veje- og Friarealer

Budgetområdet omfatter 2.01 ”Fælles formål”, 2.11 ”Vejvedligeholdelse” og 2.31 ”Busdrift”. Det er organiseret i Byplan- og Parkteamet samt Trafik- og Vejteamet. Der forventes et samlet mindreforbrug inden for dette område på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jfr. række 1 i tabel 1), som i det væsentlige udgøres af forventede mindreudgifter inden for vejområdet på 4,0 mio. kr., heraf 3,8 mio. kr. til vejbelysning.

Bemærkninger vedrørende budgetområde 2 Udfører for Veje- og Friarealer

Budgetområdet omfatter 2.01 ”Fælles formål”, 2.03 ”Arbejder for fremmed regning”, 2.05 ”Driftsbygninger og pladser”, 2.09 ”Øvrige fælles funktioner”, 2.11 ”Vejvedligeholdelse m.v.” og 2.14 ”Vintertjeneste” og 0.20 ”Grønne områder og naturpladser”. Opgaverne er administrativt organiseret i Driftsafdelingen.

Det er vanskeligt at udarbejde nøjagtige prognoser inden for dette budgetområde, da det er meget afhængigt af, hvor tidligt vinteren sætter ind, da omkostninger til vinterberedskab er meget tæt forbundne med vejret. I budgetopfølgningen ultimo 3. kvartal 2016 forventes der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jfr. tabel 1, række 2).

Bemærkninger vedrørende budgetområde 3 Byggesagsbehandling

Budgetområdet omfatter konsulentbistand og gebyrer for ”byggesagsbehandling”, samt 0.91 ”Skadedyrsbekæmpelse” og budgetområdet er i stor grad gebyrfinansieret.

Indtægterne for gebyrer på byggesagsområdet er afhængige af aktiviteten i byggeriet i Gladsaxe Kommune og ikke mindst fordelingen mellem de forskellige typer af byggesager, som skal behandles. Der forventes samlet færre indtægter under byggesagsbehandling og flere udgifter under skadedyrsbekæmpelse i forhold til det vedtagne budget på i alt 1,6 mio. kr. samt et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jfr. tabel 1, række 3).

Bemærkninger vedrørende budgetområde 4 Kortdata

Budgetområdet omfatter 0.90 Fælles Formål.

Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budgetpå 0,6 mio. kr.

Trafik- og Teknikudvalgets vedtagne budget vedrørende serviceudgifter, som er på 89,7 mio. kr., består af det vedtagne budget for Myndighed for veje- og friarealer, Udfører for veje- og friarealer, Byggesagsbehandling samt Kortdata. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til denne ramme.

Udviklingen fra 1.kvartal 2016 til 3. kvartal 2016 i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende serviceudgifter fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Udvikling i forventning til årets forbrug, serviceudgifter, mio. kr.

Serviceudgifter

Vedtaget budget

Forventet forbrug

1. kvartal 2016

Forventet forbrug

Første halvår

Forventet forbrug

3. kvartal 2016

89,7

90,5

90,7

90,0

Anlægsregnskab
En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Trafik- og Teknikudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret Budget

Forbrug

3. kvartal

Forventet forbrug Hele 2016

Forskel Vedtaget budget

Forskel Korrigeret budget

42,2

90,6

37,8

73,9

-31,7

16,7

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Trafik- og Teknikudvalgets område er på i alt 42,2 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 90,6 mio. kr. Dette beløb er dog reelt 0,3 mio. kr. højere, eftersom der ved en fejl i forbindelse med sagen om fremrykning af anlægsprojekter, Økonomiudvalget 02.02.2016, punkt 25, er blevet trukket et beløb på 290.000 kr. to gange under projektet vedrørende renovering af broer 2015.

Forbruget efter 3. kvartal 2016 udgør 37,8 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 31,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 17,0 mio. kr. i forhold til det reelle korrigerede budget, idet ikke alle anlæg færdiggøres i 2016.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter 3. kvartal 2016 samt forventet forbrug i hele 2016 fremgår af bilag 1.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

 

1. at der gives en anlægstillægsbevilling til renovering af broer 2015 på 290.000 kr. finansieret af kommunekassen i forbindelse med, at beløbet fejlagtigt er blevet trukket to gange ved sagen om fremrykning af anlægsprojekter primo 2016.

 

Bilag

1. Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter på Trafik- og Teknikudvalgets område ultimo 3. kvartal 2016 (TTU 3. kvartal 2016, anlæg.pdf) (TTU anlæg, budgetopfølgning ultimo 3. kvartal 2016.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 14.11.2016, Punkt 100 (Åben)

 

 

Vis dagsorden