Udskriv Børne- og Undervisningsudvalget

Tirsdag den 20.06.2017 kl. 16:30
Sagsnr.: 65
Vis dagsorden

Skovbrynet Skoleklub, placering og fysiske rammer samt bade- og omklædningsfaciliteter for VB1968

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget har 21.06.2016, punkt 64, besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen, i dialog med relevante interessenter, afdækker og beskriver de mange perspektiver for Værebro Park, således at der i 2017 kan igangsættes udarbejdelse af konkrete forslag til placering og fysiske rammer for skoleklubben ved Skovbrynet Skole, dyre- og hestehold i Værebro samt bade- og omklædningsfaciliteter for fodboldklubben VB 1968.

 

Forslag til skoleklubbens placering og fysiske rammer skal spille sammen med og om muligt understøtte indsatsen for at fremme den sociale balance i området såvel som i Gladsaxes øvrige bydele.

Der er fokus på at løfte blikket til et mere byudviklingsmæssigt perspektiv med henblik på at omdanne området fra et isoleret, udsat boligområde til en sammenhængende, blandet bydel, hvor Værebro Park kan blive koblet til den øvrige by. De kommunale tilbud kan bringes i spil, skabe synligt liv og bidrage positivt til udviklingen af området.

 

Sideløbende hermed er der i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab), GAB (Gladsaxe Almennyttigt Boligselskab) og afdelingsbestyrelsen i Værebro Park indgået en samarbejdsaftale med Realdania om at udarbejde en strategisk udviklingsplan for bydelen.

 

Den strategiske udviklingsplan skal pege på mulige strukturelle greb, hvor forandringerne kobles på infrastruktur og byudvikling, f.eks. ved at skabe sammenhæng med udvikling af Bagsværd bymidte, Bagsværd Lund, Ringbo og Bagsværd sø.

 

Der er tale om en langsigtet strategisk plan, der skal sætte fælles retning for de mange aktører, indsatser og interesser. Planen vil således være den ramme, som danner beslutningsgrundlag for konkrete indsatser og projekter, som igangsættes i området fremover, hvad enten der er tale om helhedsplaner, kommunale indsatser, private investeringer eller fondsprojekter.

 

Oprindeligt var det planen, at den strategiske udviklingsplan skulle ligge klar primo 2017. Den fælles udbudsproces med Realdania, Høje Taastrup og Esbjerg kommuner blev dog først igangsat, så udviklingsplanen nu vil være udarbejdet med udgangen af februar 2018.

 

Det er et tværfagligt rådgiverteam bestående af Arkitema Architects, CFBO, PLUSS og Scope Communication, der efter prækvalifikation og udbud, har fået opgaven med at udarbejde den strategiske udviklingsplan for Værebro Park. Arbejdet pågår, og rådgiverteamet er i fuld gang med at kortlægge områdernes styrker og svagheder og udfordringer og muligheder, hvilket blandt andet sker ved gennemførelse af et større antal interviews.

 

På nuværende tidspunkt er det således ikke klart, i hvilken retning den strategiske udviklingsplan vil pege og hvilke by-strategiske og strukturelle greb, det kan indebære. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de konkrete indsatser i området og den kommende, overordnede strategi, og at forslag om placering af klub, dyre- og hestehold i Værebro derfor afventer den strategiske udviklingsplan primo 2018. Når udviklingsplanen foreligger, vil et beslutningsgrundlag kunne udarbejdes til efterfølgende forelæggelse i Børne- og Undervisningsudvalget.

 

Fodboldklubben VB1968, der er hjemmehørende på boldbanerne ved Skovbrynet Skole, har søgt Gladsaxe Kommune om tilskud til opførelse af en ny bade- og omklædningsbygning ved foreningens klubhus. Opførelsen skal erstatte nuværende, midlertidigt opsatte containere, hvor opstillingstilladelsen er blevet forlænget til 31.12.2018. Udgiften er anslået til 1,3 mio. kr. inkl. moms. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har af videreførte driftsmidler fra 2016 til 2017 afsat 1,16 mio. kr. til formålet.

 

De midlertidige containere er af meget ringe beskaffenhed og Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor lægge op til, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på et kommende møde drøfter muligheder for at forbedre forholdene.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at forslag til placering af klub, dyre- og hestehold i Værebro afventer den strategiske udviklingsplan for Værebro Park primo 2018, hvorefter et beslutningsgrundlag vil blive udarbejdet til efterfølgende forelæggelse i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, Punkt 64 (Åben)

 

 

Vis dagsorden