Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 29.04.2014 kl. 08:00
Sagsnr.: 112
Vis dagsorden

Godkendelse af Trafik- og Mobilitetsplan

 

Beslutning

 

Trine Henriksen genfremsatte Enhedslistens ændringsforslag 1.

 

Trine Henriksen og Serdal Benli stemte for.

 

De øvrige stemte imod.

 

Trine Henriksen genfremsatte Enhedslistens ændringsforslag 2 og 3.

 

Trine Henriksen stemte for.

 

De øvrige stemte imod.

 

Herefter blev indstillingen tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 28.10.2013, punkt 74, at sende forslag til Trafik- og Mobilitetsplan i høring indtil den 31.01.2014. Høringen er nu afsluttet, og By- og Miljøforvaltningen har modtaget en række høringssvar, bilag 1. Blandt andet har Dansk Cyklist Forbund Gladsaxe, Seniorrådet, Movia og en række privatpersoner deltaget med konstruktive forslag.

 

Hovedpunkterne fra høringssvarene fremgår sammen med forvaltningens kommentarer og forslag til ændringer i bilag 2.

 

Forvaltningen foreslår, på baggrund af høringen, følgende ændringer og tilføjelser til planen:

 

 • Analyse af seniorers anvendelse af cykler og tiltag til at få flere til at cykle
 • Egentlige cykelstier udføres fremover med en bredde på 2,2 m eller større
 • Sikring og fokus på tilgængelighed ved nye letbanestationer fremhæves
 • Vigtigheden af gode cykelforhold i forbindelse med helhedsplaner og lokalplaner fremhæves
 • Systematiske jævnhedsmålinger af kommunale cykelstier
 • Den foreslåede supercykelsti langs hovedgadestrækningerne indarbejdes i kortmaterialet
 • Analyse af behov for snerydning på skoleveje
 • Mål for retablering efter gravearbejder på cykelstier
 • Adskillelse af biler og cykler i forbindelse med cykelparkering fremhæves
 • Øge skolebørns cyklisme og gang til skole og dermed reducere forældrekørsel med bil
 • Det fremhæves at sikre og trygge skoleveje er en forudsætning for en øget gang- og cykeltrafik
 • Kampagne om Erhvervskortet for at øge kollektiv trafik

 

De foreslåede ændringer er indarbejdet i udkastet, der ligger på planportalen (planer.gladsaxe.dk). Ændringerne er markeret med gult.

 

Forslag fra Dansk Cyklistforbund om et overordnet mål om, at 28 procent af kommunens borgere vælger cyklen i 2020 er ikke direkte medtaget i de foreslåede ændringer.

 

En stigning fra 22 procent, som cykelandelen er i dag, til 28 procent svarer til en stigning på 27 procent i løbet af ca. 6 år. Forvaltningen vurderer ikke, det er realistisk at opnå så stor en stigning i 2019. Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til et nyt ambitiøst mål, når udviklingen er kendt frem mod 2019.

 

Planens realisering sker via de årligt afsatte beløb afsat på investeringsoversigten, suppleret med eventuelle puljemidler. Omkring puljemidler henvises blandt andet til Trafik- og Teknikudvalgets beslutning 24.02.2014, punkt 15, om at ansøge Vejdirektoratet om tilskud til et stort cykelby-projekt. Efter konkret beslutning kan ledige driftsmidler fra kollektiv trafik ligeledes indgå i finansieringen jf. beslutningsnote 6 budget 2014-2017.

 

Trafik- og Teknikudvalget behandlede de foreslåede ændringer til planen 24.03.2014, pkt. 19:

 

Susanne Palsig stillede følgende ændringsforslag til Trafik- og Mobilitetsplanens afsnit om parkering:

 

”SF foreslår, at der indføres et kommunalt parkeringskorps ud fra det retningslinjer, der blev fremlagt i Trafik- og Teknikudvalget 22.10.2012, pkt. 69”.

 

For stemte Susanne Palsig og Susanne Yazdanyar.

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann og Mogens Camre.

Kim Wessel-Tolvig undlod at stemme.

 

Susanne Yazdanyar stillede følgende fire ændringsforslag til Trafik- og Mobilitetsplanen:

 

1)

”Ønsket fra Dansk Cyklistforbund indarbejdes ved at ændre målet om at øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 25% til 28% i 2020. Dvs. at første punkt under afsnittet om cykeltrafik ændres fra:

 

Målene er:

 • At øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 22% til 25% over en 5-årig periode svarende til en stigning i cykeltrafikken på ca. 15%

 

Til:

 

Målene er:

 • At øge andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager, fra 22% til 28% over en 6-årig periode svarende til en stigning i cykeltrafikken på ca. 27%”

 

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar og Susanne Palsig. Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Mogens Camre og Kim Wessel-Tolvig.

 

2)

”Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde et direkte mål om at reducere biltrafikken, således at der både er et mål om at øge borgernes benyttelse af den kollektive trafik, og et mål om at nedbringe biltrafikken.”

 

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar.

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig, Mogens Camre og Kim Wessel-Tolvig.

 

3)

”Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde en præcisering af parkeringsbestemmelserne. Tredje punkt under afsnittet om parkering ændres fra

 

 • Indarbejde maksimumsnormer for bilparkering og krav til cykelparkering i forbindelse med konkrete lokalplaner

 

Til:

 • Indarbejde maksimumsnormer for bilparkering og krav til cykelparkering i alle lokalplaner, hvor det er relevant. F.eks. ved institutioner, butikker og erhverv.”

 

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar.

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig, Mogens Camre og Kim Wessel-Tolvig.

 

4)

”Trafik- og Mobilitetsplanen skal indeholde mål om at kommunen skal indtænke cykeltrafik i alle relevante lokalplaner.”

 

For forslaget stemte Susannne Yazdanyar.

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Mogens Camre og Kim Wessel-Tolvig. Susanne Palsig undlod at stemme.

 

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

 

1. at Trafik- og Mobilitetsplanen godkendes med de foreslåede ændringer.

Bilag

1. E-bilag 1: Høringssvar (Høringssvar.pdf)
2. E-bilag 2: Skema uddrag høringssvar og kommentarer (skema uddrag hørringssvar og kommentarer.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 28.10.2013, Punkt 74 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.02.2014, Punkt 15 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.03.2014, Punkt 19 (Åben)

 

 

Vis dagsorden