Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 28.10.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 74
Vis dagsorden

Godkendelse af høringsforslag til Trafik og Mobilitetsplan

 

Beslutning

Susanne Palsig stillede følgende ændringsforslag:

”I afsnittet Cykeltrafik ændres målene i det indledende afsnit, 1. målsætning

 

Fra:

At øge andelen af cyklister, som vælger cyklen som hovedtransportmiddel, fra 22 % til 25 % over en 5-årig periode svarende til en stigning i cykeltrafikken på ca. 15 %

 

Til:

At øge andelen af cyklister, som vælger cyklen som hovedtransportmiddel, fra 22 % til 28 % over en 5-årig periode svarende til en stigning i cykeltrafikken på ca. 27 %.

 

Begrundelse:

Det angivne grundlag på 22 % stammer fra 2009-11. På grund af den stigende trængsel, også i Gladsaxe og Ringbyen, er tallet formentlig højere her ultimo 2013.

 

SF finder, at den foreslåede målsætning er alt for uambitiøst og foreslår derfor at fordoble det ønskede mål i 2018.

 

Det samlede tal for Gladsaxe-borgeres ture til fods, på cykel eller i tog eller bus var i 2009-11 47 %. Til sammenligning har Københavns Kommune vedtaget en målsætning om, at 75 % af alle ture i 2025 skal foregå til fods, på cykel eller i kollektiv transport.”

 

For forslaget stemte Susanne Palsig og Katrine Skov.

Imod stemte Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Cheri-Mae Marlena Williamson, Lars Abel og Kim Wessel-Tolvig.

 

Afstemning om indstillingen:

For indstillingen stemte Ole Skrald Rasmussen, Tom Vang Knudsen, Katrine Skov, Cheri-Mae Marlena Williamson, Susanne Palsig og Kim Wessel-Tolvig.

 

Imod stemte Lars Abel, idet han finder, at den foreslåede parkeringspolitik kan tolkes for restriktivt i forhold til det aktuelle eller fremtidige behov. Såvel detailhandelens kunder som medarbejdere på virksomheder i kommunen (arbejdspladser og kunder) skal sikres tilfredsstillende adgang til at kunne parkere deres biler. Der bør i planen i højere grad fokuseres på, at Gladsaxe Kommune har god adgang til S-togsnettet, som udgør et potentielt godt alternativ til individuel transport for mange. Endvidere bør behovet for at etablere en metroforbindelse til København prioriteres, jf. tidligere beslutninger. Borgernes valg af transportform skal i princippet ikke baseres på forbud eller restriktioner, men gennem øget adgang til at vælge gode kollektive tilbud, herunder også hurtigbusser.

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 17.09.2012, punkt 62, at lade udarbejde en plan for Trafik- og mobilitet med en række temaer:

 

 • cykeltrafik
 • trafik i byudviklingsområder
 • kollektiv trafik
 • pendlere og virksomheder
 • bilernes fremkommelighed
 • el-biler og delebiler samt samkørsel
 • parkering og koordinering af transportformer set fra borgerens synspunkt

 

Forslaget til planen opstiller følgende mål:

 

 • At øge andelen af borgere, som vælger cyklen som hovedtransportmiddel med 15 procent over en femårig periode
 • At samarbejde med trafikselskaber og nabokommuner om at øge passagerantallet med 25 procent i den kollektive trafik over en tiårig periode
 • At øge fremkommeligheden for biltrafik og især kollektiv trafik ved at reducere trængslen på de kommunale veje.

 

Planen skal understøtte en bæredygtig afvikling af trafikken. Trafikken skal afvikles, så der er en god fremkommelighed og rejsehastighed. Planen skal skabe grundlag for, at det gøres let og attraktivt at vælge kollektiv trafik, cykling, delebiler eller samkørsel, så vejnettet aflastes for trængsel.

 

Planen skal være med til at sikre, at den planlagte byudvikling i Bagsværd og Gladsaxe kan realiseres med mange nye arbejdspladser, samtidig med, at der sikres en acceptabel fremkommelighed og rejsehastighed på de overordnede veje i Gladsaxe. I planen bliver der for hver af de syv temaer præsenteret en række indsatsområder og virkemidler, som vil bidrage til at nå de opstillede mål.

 

By- og Miljøforvaltningen henviser i øvrigt til den nyligt udgivne betænkning fra Trængselskommissionen, som indeholder en række af de samme virkemidler.

 

Trafik- og Teknikudvalget har i forbindelse med udarbejdelsen af planen haft en række temadrøftelser om busdrift 17.12.2012, punkt 83, samarbejde med virksomheder 17.06.2013, punkt 39, samt cykelindsatser og parkeringspolitik 16.09.2013, punkt 66.

 

Fra udvalgets temadrøftelser nævnes blandt andet følgende supplerende kommentarer til en plan for Trafik- og Mobilitet:

 

 • Opmærksomheden skal rettes på at fremme brugen af kollektiv trafik generelt, dvs. både bustrafik og S-tog

 

 • Indførelse af Movia Flextur, åben kørselsordning

 

 • Indsatser for at forbedre fremkommeligheden for bilpendlere

 

 • Optimering af samspillet mellem forskellige transportformer, særligt ved trafikknudepunkter

 

 • Samarbejde med virksomheder om mobilitetsplanlægning, herunder inddragelse af Erhvervsrådet

 

 • Mål om at øge andelen af Gladsaxe borgere, som benytter cyklen som hovedtransportmiddel, til 25 procent over en femårig periode.

 

 • Høj prioritet af skoleveje i den forestående udbygning af cykelstinettet

 

 • By- og pendlercykelsystem som et virkemiddel til at fremme cyklismen

 

 • Høj prioritet af cykelparkering ved stationer, idrætsfaciliteter mv.

 

 • Understøtte udbredelse af delebiler

 

På baggrund af udvalgets temadrøftelser og beslutninger fremlægger By- og Miljøforvaltningen et forslag til en plan for Trafik og mobilitet, der kan danne baggrund for en offentlig debat i høringsperioden.

 

Forslag til plan for Trafik- og mobilitet kan ses på Planportalen via direkte link:

 

http://planer.gladsaxe.dk/dk/trafik/trafik-_og_mobilitetsplan

 

 

By- og Miljøforvaltningen foreslår følgende tidsplan:

 

 • Høringsperiode medio november 2013 – ultimo januar 2014

 

 • Offentligt møde medio januar 2014

 

 • Bearbejdning af kommentarer fra den offentlige debat februar 2014

 

 • Endelig politisk behandling TTU, ØU, BR marts-april 2014

 

Planforslaget vil blive drøftet med Erhvervsrådet og Det Grønne Råd i forbindelse i høringsperioden. Ligeledes planlægges en særlig drøftelse af cyklisttiltag med Dansk Cyklistforbund i løbet af høringsperioden.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at udvalget godkender at forslag til plan for Trafik- og mobilitet sendes i offentlig høring november 2013 – januar 2014.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 16.09.2013, Punkt 66 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 17.06.2013, Punkt 39 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 17.12.2012, Punkt 83 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 17.09.2012, Punkt 62 (Åben)

 

 

Vis dagsorden