Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 253
Vis dagsorden

Bevaring af bevaringsværdigt enfamiliehus, Kiplings Alle 35, matr. nr. 20 ar Buddinge

 

Beslutning

6 medlemmer (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Serdal Benli og Trine Henriksen) stemte for.

 

5 medlemmer (Claus Wachmann, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Ebbe Skovsgaard og Pia Skou) stemte imod.

 

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen modtog 12.01.2016 en principiel ansøgning om nedrivning af et enfamiliehus med bevaringsværdien 4 på adressen Kiplings Alle 35.

 

Byggesag meddelte 02.02.2016 ansøgeren, at forvaltningen ikke var indstillet på at give tilladelse til nedrivning.

 

Efter ønske fra ansøger har sagen været behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016 punkt 58, hvor forvaltningens indstilling om ikke at imødekomme ønsker om nedrivning blev tiltrådt.

 

Forvaltningen har 06.07.2016 varslet nedlæggelse af §14 forbud, hvori ejer har haft mulighed for at udtale sig som part. Ejer har 05.08.2016 fremsendt sin udtalelse på brevet.

 

Baggrund for sagen
Ejendommen på Kiplings Alle 35 er omfattet af byplan 9. Slots- og Kulturstyrelsen har registreret bygningen (SAVE registrering) som en kategori 4 bygning, jf. bilag 1 og 2. Begrundelsen i registreringen er, ”at det lille stramt komponerede rødstenshus bidrager til at højne den arkitektoniske kvalitet i området”.

 

Den bevaringsværdige bygning er ikke udpeget i den gældende byplanvedtægt, men det er forvaltningens vurdering, at nedrivning bør undgås, da det vil forringe kvarterets udtryk og kvalitet, og at der efter forvaltningens opfattelse er kulturhistorisk interesse i at bevare den fine bygning.

 

Ejeren har fremsendt en udtalelse jf. bilag 3. Udtalelsen vedrører:

  • ønske om en bolig, der imødekommer nutidens krav til komfort, sundhed og energi, og herunder fordele ved et energi-rigtigt hus, samt et ældrevenligt hus,
  • bemærkninger til SAVE-registreringen, som har givet en samlet værdi på 4, værdien 3 for tilstand, men alene værdien 5 for arkitektonisk værdi og kulturhistorisk værdi,
  • husets tilstand, hvor der peges på, at huset er i en ringere stand og har dårligdomme, herunder fundament og kælder af ringe kvalitet.
  • Der foreslås en teknisk gennemgang af huset, hvis det skal indgå i vurderingen.
  • Endelig bemærker ejer, han i yderste konsekvens vil gøre brug af planlovens § 49 om overtagelsespligt.

 

By- og Miljøforvaltningens kommentarer:

Ønsket om et hus, der opfylder nutidens krav er forståeligt, men samtidig et ønske, som ofte kan være i modstrid med ønsker om at bevare ældre huse.

 

Forvaltningen har besigtiget området og huset på Kiplings Alle 35. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen tilfører værdi til området med sin fine arkitektur. At huset i dag er i en dårligere stand, end det var ved SAVE registreringen, er ikke i sig selv et argument for, at huset ikke skal bevares.

 

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at huset ikke er i så ringe en stand, at en overtagelse vil kunne komme på tale.

 

Der er meddelt administrativt afslag til det ansøgte med henvisning til, at der er tale om et bevaringsværdigt hus. Ifølge retningslinjerne i Kommuneplan 2013, skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om bygninger med bevaringsværdi 4 skal pålægges bevaringsbestemmelser.

 

Efter planlovens § 14 kan Byrådet nedlægge forbud mod forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for ét år.

 

Et flertal i Trafik- og Teknikudvalget (Ole Skrald Rasmussen, Jakob Skovgaard Koed, Peter Berg Nellemann, Susanne Palsig og Flemming Holst) indstiller,

 

1. at der nedlægges § 14 forbud i henhold til planloven, hvilket indebærer, at der skal udarbejdes lokalplanforslag i overensstemmelse med kommuneplanens rammer indenfor ét år.

 

Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær stemte imod.

Bilag

1. Bilag 1: Foto (Bilag 1 - Foto.pdf)
2. Bilag 2: Save Registrering (Bilag 2 - Save registrering.pdf)
3. Bilag 3: Ejers udtalelse (Bilag 3 - Ejers udtalelse.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016, Punkt 58 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.10.2016, Punkt 96 (Åben)

 

 

Vis dagsorden