Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 61
Vis dagsorden

Meddelelse: Gladsaxe Bokseklub, regnskabskontrol 2014 og 2015

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har anmodet om orientering i forbindelse med stikprøvekontrol med dokumentation for anvendelse af tilskud til Gladsaxe Bokseklub.

 

Regnskabskontrollen har fulgt den sædvanlige procedure, som er en kontrol af, at det tildelte tilskud er anvendt til formålet og efter de gældende retningslinjer, som tilskuddet er søgt til.

 

Gladsaxe Bokseklub var udtaget til stikprøvekontrol for regnskabsåret 2014, men på grund af sygdom iblandt bestyrelsesmedlemmerne, blev det udsat og regnskabsåret 2015 blev gennemgået ved samme lejlighed.

 

Gladsaxe Bokseklub har opgjort medlemstal forkert i 2014 og 2015 i henhold til de gældende retningslinjer, bilag 1.

Klubben har dermed modtaget tilskud til medlemmer, som ikke er tilskudsberettigede i 2014 og 2015. Dette har medført en ny tilskudsberegning og dermed et krav om tilbagebetaling.

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har endvidere spurgt til klubbens afholdelse af generalforsamlinger samt vedtægternes bestemmelser om overskudsanvendelse ved foreningens nedlæggelse.

 

Gladsaxe Bokseklub har afholdt generalforsamlinger i 2014, 2015 og 2016. Børne- og Kulturforvaltningen har anmodet om referater fra generalforsamlingerne.

 

I henhold til indberettede data er vedtægter for Gladsaxe Bokseklub senest revideret den 07.07.2014. Omkring anvendelse af evt. overskud ved ophør af foreningen, er følgende ændring af vedtægterne godkendt af generalforsamlingen den 30.05.2011:

”I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue og de midler, som foreningen ejer, tilfalde en bokseklub eller flere bokseklubber valgt til lejligheden af Gladsaxe Bokseklubs bestyrelse”.

 

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det falder inden for Folkeoplysningslovens regler om anvendelse til almennyttige formål.

 

Til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bad Børne- og Kulturforvaltningen om at indhente supplerende oplysninger.

 

Bilag

1. Bilag1: Notat Gladsaxe Bokseklub, regnskabskontrol 2014 og 2015 (Bilag1 Notat Gladsaxe Bokseklub, regnskabskontrol 2014 og 2015.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden