Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 261
Vis dagsorden

Foreningshus i Mørkhøj, anlægsbevilling

 

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 13.04.2016, punkt 25, disponering af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Der blev i sagen afsat 250.000 kr. til etablering af et foreningshus i Mørkhøj ved Mørkhøj Skole, Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg.

 

På baggrund af henvendelse fra fodboldklubben FC Bella og Torveparkens Sportsklub er der udarbejdet et projektforslag, der imødekommer foreningernes ønsker til de funktioner, der skal være i lokalerne.

 

Begge foreninger er klubber med lokal tilknytning til bydelen Mørkhøj som helhed og Mørkhøj Skole i særdeleshed, hvor foreningerne gennem mange år har trænet og spillet turneringskampe på boldbanen. De har ikke haft lokaler til rådighed, hvor de har kunnet mødes før og efter aktiviteterne.

 

De to foreninger er indforstået med, at de nyindrettede lokaler kan bruges af Mørkhøj Skole i forbindelse med undervisningen. Foreningerne er også indforstået med, at lokalerne i mindre omfang kan benyttes af andre foreninger efter nærmere aftale.

 

Projektforslaget omfatter inddragelse af det tidligere tandplejerum og gartnerrum på Mørkhøj Skole, der ikke længere er i anvendelse. Lokalerne er beliggende i længdebygningen ud mod Ilbjerg Allé.

 

I projektforslaget er indeholdt en indvendig istandsættelse af lokalerne med henblik på anvendelse til foreningsaktivitet. Der indrettes tekøkken i tandplejerummet og to møderum i henholdsvis gartnerrum og omklædningen. Toiletrum istandsættes og sanitet udskiftes i nødvendigt omfang. Der etableres ny indvendig dør mellem entre og køkken samt dør ud til græsarealet mod boldbanerne. Græsarealet kan klubberne bruge som en slags udendørs klublokale. Der er i projektet afsat 20.000 kr. til brug for foreningernes indkøb af inventar og hårde hvidevarer. Det er aftalt med foreningerne, at de medvirker ved rydning af lokalerne.

 

Økonomi:

Projektet er anslået til at koste 295.000 kr. Heraf finansieres 250.000 kr. af afsatte midler til Foreningshus i Mørkhøj. Den resterende del udgør 45.000 kr., der finansieres fra puljen til uforudsete udgifter, der også blev afsat i forbindelse med driftsoverførslen fra 2015 til 2016 under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Afledt drift:

Udgifter i forbindelse med brugen af foreningshuset afholdes af skolens driftsbudget inden for normal anvendelse. Der bliver udarbejdet en brugsaftale.

 

Tidsplan:

Økonomiudvalget:

06.12.2016

Byrådet:

14.12.2016

Myndighedsprojekt, byggesagsbehandling:

Medio december 2016 – medio februar 2017

Udbudsmateriale, udbud, kontrakt:

Medio februar – primo marts 2017

Byggeperiode:

Primo marts – medio april 2017

Ibrugtagning:

Medio april 2017 (efter påske)

 

Projektet udbydes i hovedentreprise i underhåndsbud.

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

 

1. at projekt og tidsplan godkendes, og

2.at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 295.000 kr. finansieret med 250.000 kr. til Foreningshus i Mørkhøj og 45.000 kr. af puljen til uforudsete udgifter, begge afsat i de overførte driftsmidler under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag

1. Bilag 1: Tegning over Foreningshus i Mørkhøj (Foreningshus i Mørkhøj.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.04.2016, Punkt 30 (Åben)

Byrådet 13.04.2016, Punkt 25 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01.11.2016, Punkt 89 (Åben)

 

 

Vis dagsorden