Udskriv Byrådet

Onsdag den 28.08.2013 kl. 18:00
Sagsnr.: 82
Vis dagsorden

Styrket Social Balance i Værebro Park, Fritids- og ungdomsklubben Værebro, midlertidig istandsættelse, anlægsbevilling

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, Punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt ”Social balance i Værebro Park” med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebro Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

 

Fokus på den sociale balance i Værebro Park blev yderligere styrket i budgetaftalen for 2013-2016, hvor forligspartierne ved budgetvedtagelsen afsatte 18,1 mio. kr. i perioden 2013-2015 til initiativer, der skal gøre Værebro Park og Høje Gladsaxe til attraktive områder at bo og vokse op i. De 18,1 mio. kr. skal fortrinsvis anvendes i Værebro Park (budgetnote 3).

 

For Værebro Park administreres midlerne af projektet ”Social balance i Værebro Park”. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der ejer bebyggelsen og store dele af arealet i Værebro Park. Projektet ledes af en styregruppe, hvori der indgår repræsentanter for begge organisationer og med et formandskab bestående af kommunaldirektør Bo Rasmussen og adm. direktør for DAB Niels Olsen.

 

I det følgende forelægger kommunaldirektøren på vegne af styregruppen for projektet forslag til midlertidig istandsættelse af fritids- og ungdomsklubben Værebro, Værebrovej 82C, 2880 Bagsværd.

 

Der henvises i øvrigt til politikerseminaret 13.05.2013, hvor kommunaldirektøren præsenterede projektstatus samt forventningerne til projektets videre forløb.

 

Midlertidig istandsættelse af Fritids- og ungdomsklubben Værebro (Byggeren)

Fritids- og Ungdomsklubben Værebro er en lille grøn oase med ”landligt” islæt og et rigtig fint frirum for unge i Værebro. Foruden rige muligheder for udfoldelse, hvad angår sociale og kreative aktiviteter, forefindes et stort dyrehold, der inkluderer heste, geder, får, kaniner og høns.

 

Klubbens hovedbygning ejes af boligselskabet Gladsaxe almennyttige Boligselskab og udlejes til Gladsaxe Kommune. Al udvendigt vedligehold påhviler udlejer.

 

Klubbens hovedbygninger fremstår udvendigt som misligholdte, og udearealerne trænger til et generelt løft og oprydning.

Selv om klubben har et godt renommé, afholder klubområdets fremtoning og afsondrede placering en række børn og unge i at komme.

 

En synlig forskønnelse af fritids- og ungdomsklubben vil være et godt signal til de unge og deres forældre om, at klubben er et attraktivt og trygt sted at komme, og at det er et sted, som der bliver passet på. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til en midlertidig istandsættelse, selvom der er tale om en lejet bygning.

 

Ejendomscenteret har, i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og klubbens ledelse, udarbejdet et forslag til udvendig opretning af bygning og omkringliggende udearealer samt enkelte indvendige forbedringer.

 

På baggrund af dette forslag foreslår styregruppen, at følgende tiltag udføres:

 

Bygninger:

-      Udskiftning af vinduer og døre på hovedbygning

-      Udskiftning af rådden facadebeklædning på hovedbygning

-      Maling af loft og opsætning af nye lamper i hovedbygning

-      Maling af hovedbygning og staldbygning

-      Reparation af tag på tidligere staldbygning

-      Indretning af depot i tidligere staldbygning, samt flytning af de eksisterende midlertidige depotskure

-      Flytning af toiletbygninger ved boldklubben. Alternativ placering drøftes med boligselskabet og Værebro Boldklub.

-      Opretning af flisebelægning tæt ved hovedbygnings nordside

 

Udearealer:

-      Området på vestlige side af klubben ’åbnes op’, således at klubben visuelt orienterer sig mod Skovbrynet Skole. Det omfatter fjernelse af gammel fold m.m., fældning af træer, etablering af flisegang, trappe, belysning og cykelparkering ved hovedindgangen

-      Maling af eksisterende pavillon (ved fodercontainer)

-      Etablering af ny hegning bag ridebane

-      Etablering af bålplads med bænke

-      Fjernelse af ubenyttede gamle skure langs hegn

-      Etablering af ny overfladebrønd, i ”vådt hjørne” samt udskiftning af sternbrædder

-      Fodercontainer inddækkes i træ og males

 

Ovenstående arbejder er overslagsberegnet til 1.000.000 kr., der foreslås finansieret af budgetnote 3-puljen, jf. budgetaftalen for 2013-2016.

 

Det er forudsat, at alle ovenstående elementer kan gennemføres, men det kræver en mere detaljeret bearbejdning, og kan medføre behov for prioritering inden for den besluttede bevilling. Brugerne vil blive inddraget i eventuel prioritering.

 

Gennemførelsen af de beskrevne elementer forventes at ske i perioden september-december 2013. Det er nødvendigt at tage forbehold for de to sidste måneder i året afhængig af vejrliget. Afsluttende arbejder, herunder særligt udearealer, kan derfor blive nødvendigt at udskyde til forårsmånederne.

 

Udbudsformen er fagentreprise i underhåndsbud.

 

Det indstilles, at der gives igangsætningstilladelse efter Økononomiudvalgets behandling med henblik på at opstarte projektet i løbet af sommeren.

 

Boligselskabet har ansvaret for udvendig vedligeholdelse, og der er igangværende forhandlinger i forhold til de beskrevne tiltag, der vedrører den udvendige bygningsvedligeholdelse.

 

Økonomiudvalget besluttede 25.06.2013, punkt 154 at give igangsætningstilladelse umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

 

1. at programmet for udvendig forskønnelse af bygning, udearealer m.v. godkendes,

2. at udbuds- og entrepriseform samt tidsplan godkendes, og

3. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme i 2013, finansieret af et tilsvarende beløb fra puljen til styrket social balance under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 17.04.2012, Punkt 93 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 18.06.2013, Punkt 74 (Åben)

Økonomiudvalget 25.06.2013, Punkt 154 (Åben)

 

 

Vis dagsorden