Udskriv Miljøudvalget

Torsdag den 17.11.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 85
Vis dagsorden

Fjernvarme - Ændret udbygningshastighed - ny entreprenør

 

Beslutning

 

Anbefales.

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.12.2016

 

Gennemgang af sagen
Gladsaxe Fjernvarme har siden 2012, og med stor tilslutning af de potentielle kunder, udbygget fjernvarmenettet hovedsageligt i den sydlige del af kommunen. Det har været planen at gennemføre udbygningen med en relativ høj hastighed således at arbejderne fra det seneste projektforslag skal være tilendebragt med udgangen af 2018.

I forbindelsen med EU udbud af udbygningsentreprisen i 2014, blev resultatet, at KAMCO vandt med en meget fordelsagtig pris for Gladsaxe Fjernvarme. KAMCO har siden udbygget fjernvarme i området omkring Søborg Hovedgade.

 

Udbygning af fjernvarme er et stort anlægsarbejde, som fylder meget i gadebilledet. Der har gennem det seneste ca. halve år været en række komplikationer forbundet med udbygningsarbejdet.

 

Komplikationerne har været mange og har forsaget store forsinkelser, som har betydet, at kunder ikke har fået fjernvarme som aftalt, der har været opgravet i store dele af kommunen i længere perioder end forudsat til stor gene for trafikafvikling, og kvaliteten af det udførte arbejde har ikke alle steder været tilfredsstillende. Forsinkelserne har ud over gener og frustrationer endvidere betydet øgede omkostninger.

 

Når arbejdet af forskellige årsager går i stå i en periode, vil der altid være ekstra omkostninger til afspærringsmateriel, tilsyn og renhold omkring de åbne fjernvarmegrave. Ud over forhøjede byggeomkostninger, vil der samtidig være risiko for, at der kommer skader på vejene, der efterfølgende skal rettes op, hvilket igen påfører Gladsaxe Fjernvarme – og dermed Gladsaxe Fjernvarmes kunder - øgede udgifter.

 

Gladsaxe Fjernvarme har sat en række tiltag i værk for at forbedre entreprenørens arbejder, men det er ikke lykkedes at få rettet op på de kedelige omstændigheder.

Konsekvensen er således, at omkostningerne stiger, kvaliteten falder og projektet forsinkes, forhold som tilsammen ikke kan accepteres.

 

Derfor har Gladsaxe Fjernvarme besluttet, at samarbejdet med KAMCO afsluttes og den indgåede rammeaftale med dem ikke forlænges. KAMCO afslutter deres igangværende arbejder hen over 4. kvartal 2016.

 

Ændre den oprindelige påtænkte udbygningshastighed

Udbygningen i området var tænkt afsluttet i 2018, men Gladsaxe Fjernvarme ønsker, at ændre hastigheden for fjernvarmeudbygningen nu, så anlægsudgifterne minimeres og kvaliteten af det udførte arbejde forbedres.

 

Som en del af den ændrede proces og forlængede udførelsestid for udbygningen, vil byggeledelse og tilsyn på opgaven fremover udføres af egne medarbejdere med kompetencer på området. Denne del af udbygningen har hidtil været udbudt og udført af rådgivende ingeniører.

 

Gladsaxe Fjernvarme ønsker at indgå aftale med en mindre entreprenør og en ny arbejdsmodel, hvilket betyder at den samlede anlægsperiode for arbejdet i området forlænges frem til udgangen af 2020.

 

Den detaljerede plan for hvilke veje der tilsluttes hvornår, ligger ikke fast endnu, men den forventes at være færdig inden udgangen af 2016, hvorefter den kan meldes ud til de berørte borgere. De kunder som har en underskrevet leveringsaftale og de kunder som er lovet fjernvarme på borgermøde vil naturligvis få fjernvarme snarest.

 

Det vurderes at den ændrede udbygningshastighed, ved brug af mindre entreprenører og tilsyn med egne medarbejdere, giver mulighed for at udføre den resterende del af udbygningen i området mere omkostningseffektivt og med højere kvalitet.

 

Samtidig vil det, med tanke på de nuværende rammer for varmeplanlægning, punkt nr. 84 være en fordel for Gladsaxe Kommune at strække udbygningen frem til 2020, hvor vi forventer at rammerne har ændret sig, og der igen vil være grundlag for at godkende nye projektforslag for udbygning af fjernvarme i kommunen.

 

 

By- og Miljøforvaltnigen indstiller,

 

  1. at udbygnings hastigheden ændres ved at anvende mindre entreprenører, med det resultat at udbygningsperioden forlænges med to år, og således forventes færdige med udgangen af 2020.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden