Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 138
Vis dagsorden

Helhedsplan for Bagsværd Bymidte, høring

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Formålet med nærværende sag er at beslutte at sende Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte inkl. handlingsplan i høring.

 

I disponeringen af Vækstpulje 2016 blev der afsat midler til at udvikle en helhedsplan for en fokuseret bymidteindsats for området omkring År 2000 pladsen, Bagsværd Station og Bagsværd Torv med inddragelse af nøgleaktører i Bagsværd. Tegnestuen Vandkunsten har udarbejdet en helhedsplan, der skal komme med løsningsforslag på de overordnede mål for Bagsværd Bymidte, som Byrådet fastsatte i Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009. Målene er:

 

  • At styrke Bagsværd Bymidte som centerområde og indkøbssted for borgerne i Bagsværd, så det i højere grad bliver muligt at handle lokalt.
  • At udvikle Bagsværd Hovedgade til bymidtens hovedstrøg og forstærke karakteren af en bymæssig handelsgade.
  • At sikre en levende bymidte med boliger, så der også er liv i bymidten, når butikkerne er lukket.
  • At udvikle bymidten som mødested og ramme om et aktivt, rekreativt byliv.
  • At bymidtens udvikling understøtter udviklingen af det ny bykvarter Bagsværd Bypark og herunder sikrer en attraktiv forbindelse fra Bagsværd Station gennem bymidten til det kommende hovedstrøg i Bagsværd Bypark.

 

Helhedsplanen tager udgangspunkt i et samlet hovedgreb. Derudover indeholder helhedsplanen en handlingsplan for, hvordan en realisering af helhedsplanen kan ske.

 

Vækstpuljen har disponeret 4.000.000 kr. i 2018 til implementering af konkrete fysiske initiativer af permanent karakter i Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte.

 

Workshop

Da der har været en del borgerinvolvering i området i forbindelse med forskellige Gladsaxeliv projekter, blev der den 7. november 2017 afholdt en indbudt workshop i Bibliografen. Ud over Byrådet var Handelsforeningen Bagsværd, Bibliografen, grundejerforeningen, andels- og ejerforeninger, samt borgerpanelet i Bagsværd Bymidte inviteret. Derudover var den gruppe af borgere, der tidligere har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i det videre arbejde, inviteret.

 

På workshoppen præsenterede Tegnestuen Vandkunsten deres foreløbige analyse og betragtninger omkring Bagsværd Bymidte. Dette blev suppleret med konklusionerne på den nyeste detailhandelsanalyse samt anbefalinger til, hvordan detailhandlen i Bagsværd kan udvikles. Der var generelt stor tilslutning til det udkast til Helhedsplanen, der blev præsenteret. Resumé af workshoppen er vedlagt som bilag 3.

 

Helhedsplanens indhold

Helhedsplanens hovedgreb er at omdanne Bagsværd Hovedgade til et grønt handelsstrøg. Dette betyder, at vejprofilet indskrænkes, således at der, ud over de to ligeud gående spor, er to spor, der veksler mellem at være svingbane, parkeringslomme eller beplantningsbed. Dette muliggør, at der kan plantes vejtræer langs hovedstrøget, og at parkeringspladser langs hovedstrøget kan bevares og suppleres, samtidig med at de nødvendige svingbaner fastholdes. Dette vil få den betydning, at farten på hovedstrøget sænkes, og at vejprofilet vil være smallere og dermed muliggøre en nemmere krydsning af hovedgaden, som er helt i tråd med Byrådets vision for trafikken i Bagsværd Bymidte. Det vil dog samtidig få den betydning, at fremkommeligheden på strækningen mindskes. Dette vil skulle belyses nærmere i en kommende trafikanalyse, forud for en realisering.

 

For at understøtte forbindelsen mellem Bagsværd Sø og Bagsværd Bypark foreslås en træbeplantning af fuglekirsebær langs hovedstiforbindelsen. Helhedsplanen foreslår en tydeligere forbindelse fra stationen til Bagsværddal, både ved at lave en mere markeret og bredere fodgængerovergang over Hovedgaden og ved at arbejde med en belægning, der leder de gående fra stationen over År 2000 pladsen og til diagonalen.

 

Helhedsplanen arbejder ikke med en nærmere defineret forbindelse til Værebro, men fastlægger at der skal ske en styrkelse af Vadstrupvej op mod bymidten, således at Vadstrupvej fremstår som et grønt vejrum. En forbindelse fra Værebro vil kunne koble sig på dette.

 

Helhedsplanens strategi er, at hovedgaden og de tilknyttende byrum er det centrale mødested. Det betyder, at der både skal arbejdes med de byrum, der kobler sig til hovedgaden, men også på selve hovedgaden, hvor bredden af fortovet giver mulighed for mindre opholdssteder. Bagsværd Torv udpeges til bydelstorv og År 2000 pladsen til lokalplads. Planen kommer med forslag til en omlægning af begge pladser.

 

Helhedsplanen tager udgangspunkt i at bevare størstedelen af de eksisterende parkeringspladser i bymidten. Der foreslås en flytning af parkeringspladser fra Bagsværd Torv og til Bagsværd Hovedgade samt Hesteskoen, således at en del af Bagsværd Torv friholdes til opholdsmuligheder. Helhedsplanen vurderer, at det kun vil betyde en reduktion af én parkeringsplads i bymidten. Dette vil dog først kunne blive nærmere belyst, når man får undersøgt, hvor mange parkeringspladser der reelt kan anlægges langs Bagsværd Hovedgaden og på Hesteskoen.

 

Derudover rummer Helhedsplanen nogle anbefalinger i forhold til ny bebyggelse til detailhandlen i bymidten. Detailhandel skal placeres langs hovedgaden og med en åben facade aktivere handelsstrøget. Der anbefales et generelt samarbejde med detailhandlen i forhold til at åbne facaderne op.

 

Helhedsplanen har på et overordnet niveau indarbejdet et princip for håndtering af regnvand i et kommende klimaprojekt.

 

Handlingsplan

Handlingsplanen foreslår et åbningstræk i forhold til at begrønne omkring krydset Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej/Bindeleddet. Det kan gøres ved at fjerne belægningen i midterhellen på henholdsvis Bindeleddet og Vadstrupvej, og i stedet beplante midterhellen med græsser og stauder, samt træer i henhold til Helhedsplanen. Samtidig fjernes en del af den hårde belægning i kanten af År 2000 pladsen, og der plantes træer i samme bund af græs og stauder som midterhellerne på henholdsvis Bindeleddet og Vadstrupvej. Det vil skabe en grøn skærm af træer ud mod Bindeleddet og Bagsværd Hovedgade. Åbningstrækket vil kunne give et hurtigt og synligt resultat i bymidten og styrke opholdskvaliteterne på År 2000 pladsen.

 

Dette vurderes at kunne gennemføres for de 4 mio. kr., der er afsat i Vækstpuljen i 2018.

 

De efterfølgende tiltag i handlingsplanen vil være afhængig af, at der afsættes midler hertil. En række at tiltagene vil desuden være afhængige af andre projekter, såsom klimatilpasningsprojekt eller private grundejere.

 

Det videre forløb

Helhedsplan fastlægger kun på overordnet niveau en fælles skitse for Bagsværd Bymidte. Det betyder, at der forud for den endelige realisering af planen skal ske en nærmere belysning af de forskellige tiltag. F.eks. skal der udarbejdes en trafikanalyse, der nærmere belyser fremkommeligheden ved de foreslåede tiltag, og der skal udarbejdes en dispositionsplan af de forskellige vejprofiler, byrum etc. Analyse og den videre bearbejdning vil kunne bevirke, at visse af Helhedsplanen elementer vil blive tilrettet.

 

Økonomi

Helhedsplanen indeholder et økonomisk overslag over alle tiltag. En del af disse tiltag vil dog skulle ske i samarbejde med private eller indgå som en del af det kommende klimaprojekt i Bagsværd Bymidte. Af samme årsag lægger handlingsplanen derfor op til at prioritere indsatserne. En realisering af hovedtrækket i forhold til ændring af vejprofil samt træbeplantning vil dog kræve, at der afsættes midler på kommende budget.

 

Høring af Helhedsplanen

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at Helhedsplanen sendes i høring i en periode på fire uger i januar 2018. I den periode udstilles Helhedsplanen i Bibliografen, hvor det vil være muligt at lægge forslag og ønsker til Helhedsplanen ned i en postkasse. Dette vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside samt med direkte information til de deltagende på workshoppen.

 

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

 

1. at Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte sendes i høring i en periode på fire uger i januar, idet handlingsplanen præciseres omkring implementering i et langt tidsperspektiv.

Økonomiudvalget anbefaler Trafik- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

1. Bilag 1: Helhedsplan for Bagsværd Bymidte (Helhedsplan for Bagsværd Bymidte - høring.pdf)
2. Bilag 2: Handlingsplan (Handlingsplan til realisering af Heldhedsplan for Bagsværd Bymidte - høring.pdf)
3. Bilag 3: Resumé af workshop 07.09.2017 (Resume - workshop om Helhedsplan for Bagsværd bymidte den 7. september 2017.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 04.12.2017, Punkt 97 (Åben)

Økonomiudvalget 12.12.2017, Punkt 258 (Åben)

 

 

Vis dagsorden