Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 58
Vis dagsorden

Børnefødselsdage i Gyngemosehallen

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

I 2014 blev der indgået en aftale om afvikling af børnefødselsdage i Gyngemosehallen mellem idrætsanlæggene og GIF Gymnastik. Aftalen betød, at børnefamilier i forbindelse med børnefødselsdage kan leje sig ind i springområdet i Gyngemosehallen, hvor børnene brugte springområdet under instruktion og ledelse af GIF Gymnastiks instruktører. Derefter afsluttes fødselsdagen med fødselsdagsbord i hallens cafeområde.

 

Denne aftale står nu for forlængelse. Der er ikke enighed mellem GIF Gymnastik og idrætsanlæggenes ledelse om, hvornår børnefødselsdagene skal afvikles, hvorfor sagen forelægges til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning.

 

De åbne arrangementer, som børnefødselsdage er en del af, imødekommer i høj grad ønsket om at kunne afholde aktive børnefødselsdage. De bidrager også til at skabe den åbne profil og den lokale forankring, som var en væsentlig del af visionen for Gyngemosehallen. Ved børnefødselsdagene kommer børn, som normalt ikke ville komme til hverken foreningsaktiviteter eller foreningens mere frie aktiviteter som ”Lørdagstons” og ”Familieaktivitetsdage”. Det betyder, at fødselsdagene også er en platform til at skabe interesse for gymnastikken.

 

Børnefødselsdagene er meget populære, og der har i sæson 2015/2016 i Gyngemosehallen været afholdt 90 fødselsdage af 2 timers varighed med efterfølgende en time i caféområdet. Der har ofte været fuldt booket med reservation af fødselsdage 5-6 måneder frem.

 

Tidsrammen har været lørdage kl. 12.00-16.00, så der kan afholdes to fødselsdagsarrangementer. Tidsrammen er besluttet efter aftale med GIF Gymnastik, som stiller instruktører til rådighed og aflønnes for det. Der kan foregå parallelle aktiviteter i hallen sammen med fødselsdagsarrangementerne.

 

Et fødselsdagsarrangement koster 1.500 kr., hvoraf GIF Gymnastik modtager 600 kr. til dækning af instruktørudgifter.

 

GIF Gymnastik ønsker, at tidsrammen for afholdelse af børnefødselsdage ændres fra nuværende kl. 12.00-16.00 til frem over kl. 16.00-20.00.

 

GIF Gymnastik finder det nuværende tidspunkt uhensigtsmæssigt, da de ønsker en sammenhængende tid til brug for foreningens egne aktiviteter: ”Lørdagstons” og ”Familieaktivitetsdage”.

 

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at en ændring af tidsrammen vil betyde en forringet mulighed for den primære målgruppe for konceptet, som er de 5- til 10-årige børn. Det sene tidspunkt vil sandsynligvis betyde, at familierne ikke længere vil gøre brug af tilbuddet, og at børnefødselsdagstilbuddet dermed vil rette sig mod en ældre målgruppe, som ikke forventes i nært samme omfang at gøre brug af muligheden. Hertil vil det betyde, at idrætsanlægget vil miste en indtægt i omfanget af 80.000 kr. årligt. Indtægtsforventningen til Idrætsanlæggene er på samlet ca. 11 mio. kr. hvoraf indtægter fra indendørs anlæg (svømmehaller ikke medregnet) udgør ca. 3,3 mio. kr.

 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at børnefødselsdage som aktivitet i Gyngemosehallen fastholdes og kan tilbydes borgerne i alt 4 timer om ugen placeret efter aftale med GIF Gymnastik, enten sammenhængende eller opdelt i 2 x 2 timer mellem kl. 09.00-18.00. Således kan balancen mellem foreningens aktiviteter og ønsket om at åbne Gyngemosehallen for andre borgere fastholdes.

 

Børne- og Kulturforvaltningen har anmodet om udtalelse til sagen fra GIF Gymnastik, bilag 1.

 

GIF Gymnastik udtaler, at de ikke finder det hensigtsmæssigt, at aktiviteter med mange deltagere, som f.eks. ”Familieaktivitetsdag” og ”Lørdagstons”, skal vige for fødselsdagsaktiviteter, som har langt færre deltagere.

 

GIF Gymnastik udtaler endvidere, at den hidtidige tidsmæssige ramme for børnefødselsdagene betyder, at instruktørerne i GIF Gymnastik har 4 timers pause.

 

GIF Gymnastik foreslår, at børnefødselsdage afholdes i tidsrummet kl. 16-20 fra 01.08.2016, og at den nye tidsramme evalueres i foråret i forhold til bookinger og afvikling af andre aktiviteter med henblik på at finde tidsrammen for efterfølgende sæson.

 

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender ”Familieaktivitetsdage” og ”Lørdagstons” som meget succesfulde og gode tiltag fra GIF Gymnastiks side. Disse aktiviteter giver sammen med børnefødselsdage en samling af aktiviteter, som tilsammen betyder, at Gyngemosehallen kan give tilbud til mange og forskellige brugere.

 

Der kan fortsat være aktiviteter i hallen, mens der er børnefødselsdage, da denne aktivitet kun giver adgang til springområdet og cafeområdet. Der er derfor mulighed for udnyttelse af de resterende faciliteter.

 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at tidsrummet for afvikling af 2 ugentlige børnefødselsdage (hver med 2 timer på springområdet og 1 time i cafeområdet) er lørdage eller søndage mellem kl. 09.00 og 18.00.

 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår ligeledes, at idrætsanlæggenes ledelse og GIF Gymnastik i fællesskab aftaler, hvordan de forskellige aktiviteter kan afholdes inden for den angivne tidsramme.

 

Således vil Gyngemosehallen fortsat have en åben profil, som også giver tilbud til de borgere, som ikke ønsker medlemskab af foreninger.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at børnefødselsdage i Gyngemosehallen afholdes i tidsrummet lørdage eller søndage kl. 09.00-18.00,
  2. at der kan afholdes 2 ugentlige arrangementer af 2 timers varighed i halområdet med efterfølgende 1 time i cafeområdet, og
  3. at de konkrete tidspunkter aftales mellem idrætsanlægget og GIF Gymnastik.

Bilag

1. Bilag 1: Udtalelse fra GIF Gymnastik (Udtalelse fra GIF Gymnastik børnefødselsdage.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden