Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 85
Vis dagsorden

Halvårsregnskab 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Halvårsregnskabet omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen og anlægsudgifter.

 

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskabet for 1. halvår, forventet forbrug for hele året samt forventede afvigelser til henholdsvis vedtaget og korrigeret budget fremgår af tabellen neden for.

 

Halvårsregnskab 2013, nettodriftsudgifter, i mio. kr.

Bevilling

Vedtaget Budget

Korrigeret Budget

Forbrug 1. halvår 2013

Forventet forbrug

I hele 2013

Forskel vedtaget Budget

Forskel korrigeret Budget

 

 

 

 Fælles formål

8,5

12,0

2,4

8,8

-0,4

3,2

 Biblioteker

48,8

49,7

25,4

48,5

0,3

1,2

 Kunst og kultur

3,3

3,1

2,1

3,0

0,3

0,1

 Idræt

33,0

32,3

16,5

32,3

0,7

0,0

 Fritid

12,8

13,2

8,0

12,8

0,0

0,4

 Folkeoplysning

18,1

18,7

9,3

18,6

-0,5

0,1

 KFIU i alt

124,4

129,2

63,7

124,0

0,4

5,1

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 124,4 mio. kr. Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 udgør 63,7 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af dette mindreforbrug er der disponeret 2,5 mio. kr. til etablering af ovenlysvinduer på Telefonfabrikken i 2014 og 0,8 mio. kr. til nyindretning af voksenområdet på Hovedbiblioteket, ligeledes i 2014.

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 123,8 mio. kr. Servicerammen består af det vedtagne budget på 124,4 mio. kr. fratrukket en midtvejregulering på 0,6 mio. kr. Reguleringen skyldes en lavere lønfremskrivning end tidligere forudsat. Det betyder, at servicerammen ikke længere kan relateres til det vedtagne budget. Forvaltningen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til servicerammen.

 

Udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal i skønnet for udvalgets forbrug for hele året vedrørende servicerammen fremgår af nedenstående tabel.

 

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.

Serviceramme

Forventet forbrug

Første kvartal

Forventet forbrug

Første halvår

123,8

125,0

124,0

 

I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal forventes der nu et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug i forhold til servicerammen på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flere opsparede dispositioner først vil blive gennemført i 2014.

 

Nedenfor er de enkelte områder kommenteret. Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

 

Fælles formål

Budgetområdet omfatter Fælles formål, Priser, Kultur og Fritid, og Idræt.

Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 2,4 mio. kr., svarende til 28,31 pct. af det vedtagne budget.

 

Området forventes, at have et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes, at de fleste overførte midler fra 2012 overføres til dette område med tilhørende forbrug. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Heraf er disponeret 2,5 mio. kr. til udskiftning af ovenlysvinduer på Telefonfabrikken, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31, som ikke kommer i anvendelse før 2014.

 

Biblioteker

Området omfatter Bibliotek og Biografdrift.

Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 25,4 mio. kr., svarende til 52,07 pct. af det vedtagne budget.

 

Biblioteket forventes at have et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,2 mio. kr. Der er opsparet 0,8 mio. kr., som anvendes til nyindretning af voksenområdet. Projektet forventes igangsat i 2014. Biblioteket opsparer endvidere en buffer på 0,4 mio. kr. Bufferen skal ses i forhold til at kunne imødegå uforudsete udgifter på såvel biblioteks- som biografområdet.

 

Kunst og Kultur

Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstindkøb, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, koncerter m.v.

 

Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 2,1 mio. kr., svarende til 65,75 pct. af det vedtagne budget.

 

På området forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr.

 

Idræt

Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber.

 

Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 16,5 mio. kr., svarende til 50,05 pct. af det vedtagne budget.

 

På idrætsanlæggene forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,7 mio. kr. Gladsaxe Sportscenter afvikler i 2013 den sidste del af merforbruget fra 2010 og forventes at gå i nul ved årets udgang i forhold til det korrigerede budget.

 

Fritid

Området omfatter Musik- og Billedskole, Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus samt øvrige Fritids- og foreningshuse.

 

Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 8,0 mio. kr., svarende til 62,26 pct. af det vedtagne budget.

 

Gladsaxe Musik- og Billedskole forventes at have et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,1 mio. kr. og et lille mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

 

Telefonfabrikken forventes at have et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,1 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Hovedparten af de 0,4 mio. kr. er disponeret til facaderenovering. Det vurderes, at facaderenoveringen først kommer i gang i 2014.

 

Folkeoplysning

Området omfatter Initiativpulje, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler.

 

Driftsregnskabet for 1. halvår 2013 kan opgøres til 9,3 mio. kr., svarende til 51,14 pct. af det vedtagne budget.

 

På området forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, hvilket skyldes forbrug af overførte midler fra 2012, og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Anlægsregnskab

Vedtagne anlægsprojekter i 2013 blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 123.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Halvårsregnskab 2013, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget

Korriger. budget

Regnskab

1. halvår

Forventet forbrug hele 2013

Forskel vedtaget budget

Forskel korrig. budget

2,2

6,0

6,9

-0,4

2,6

6,4

 Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdets område er på i alt 2,2 mio. kr. Regnskabet for 1. halvår 2013 udgør 6,9 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,6 mio. kr. og mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at der i 2013 bl.a. er afsat forventede indtægter i forhold til anlægsprojekterne Gyngemosehallen og genopførelse af Restaurant Bolden efter brand.

Detaljeret oversigt fremgår af bilag 2.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at halvårsregnskabet for 2013 tages til efterretning.

 

Bilag

1. Bilag 1: Halvårsregnskab 2013, drift (Halvårsregnskab 2013, drift, bilag 1.pdf)
2. Bilag 2: Halvårsregnskab, anlæg (85b Halvårsregnskab 2013, anlæg, bilag 2.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 123 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 (Åben)

 

 

Vis dagsorden