Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 128
Vis dagsorden

Styrelsesvedtægt 2018

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der er indgået konstitueringsaftale mellem partierne, A – Socialdemokratiet, B – Radikale Venstre, C – Konservative Folkeparti, F – Socialistisk Folkeparti og Ø – Enhedslisten. Det betyder, at der skal ske ændringer i styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune.

 

De væsentligste ændringer er nævnt neden for.

 

Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget får 9 mod tidligere 11 medlemmer.

 

Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (nu Seniorudvalget) får 9 mod tidligere 7 medlemmer.

 

Sundheds- og Handicapudvalget ændrer navn til Psykiatri- og Handicapudvalget.

 

Seniorudvalget ændrer navn til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

 

Herudover er der en række ændringer som følge af flytning af opgaver mellem de enkelte udvalg.

 

Der sker ændring i de enkelte fagudvalgs ansvar omkring ejendomme. Såfremt der er besluttet en ændret anvendelse eller andet, evt. salg, så overgår en ejendom til Økonomiudvalgets område for at blive administreret i Ejendomscentret.

 

Kommunens opgaver vedr. den vedtagne sundhedspolitik, herunder opgaver inden for forebyggelse, og medfinansiering af regionale sundhedsudgifter flyttes fra Psykiatri- og Handicapudvalget til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Forebyggelsescenteret med de dertil hørende forebyggelseskonsulenter samt sundhedschefen med flere er allerede i 2016 flyttet til Trænings‐og Plejeafdelingen under det kommende Sundheds- og Rehabiliteringsudvalg (nu Seniorudvalget).

 

Borgerservice overgår til at blive en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, for at fremme og understrege sammenhængen på tværs.

 

Opgaver vedr. boliganvisning opdeles, således at Økonomiudvalget håndterer det overordnede, nemlig aftaler om tilvejebringelse af boliger til kommunens boligsociale opgaver og fleksibel udlejning i almene boliger, mens Psykiatri- og Handicapudvalget (nu Sundheds- og Handicapudvalget) håndterer boliganvisningsregler, boliganvisning, vejledning og rådgivning. Dette gøres for at give større sammenhæng på tværs på et overordnet strategisk niveau. I økonomiudvalget ligger allerede social balance, vækst og by- og boligpolitikken m.m. Den konkrete boliganvisning bliver i Psykiatri- og Handicapudvalget (nu Sundheds- og Handicapudvalget), da den hænger tæt sammen med kerneopgaverne i Social- og Sundhedsforvaltningen.

 

Opgaver vedrørende klimasikring er nu nævnt under Miljøudvalgets opgaver.

 

Fordelingen af opgaver vedr. udsatte børn og unge ændres som følge af oprettelse af Ungeenheden, hvor visse opgaver for de 15 til 18-årige overgik fra Børne- og Undervisningsudvalget til Beskæftigelses‐ og Integrationsudvalget. Der sker en fordeling af opgaverne mellem udvalgene i overensstemmelse hermed.

 

Endelig er der foretaget enkelte mindre sproglige præciseringer i teksten. Der er kun foretaget ændringer i tekst og indhold i det omfang ændringerne vedrører faglige og myndighedsmæssige forhold. Projekter medtages ikke særskilt i en styrelsesvedtægt.

 

Borgmesterens vederlag udgør for tiden årligt 1.003.793 kr.

 

Ændringen af styrelsesvedtægten indebærer, at der sker en ændring af formandshonoraret for udvalgsformændene fra 21 % til 20 % - af borgmesterens vederlag - for en række udvalg, hvilket giver et årligt honorar på 200.759 kr.


Honoraret til formændene for Folkeoplysningsudvalget og Børne- og Ungeudvalget udgør fortsat 10 %, hvilket giver et årligt honorar på 100.379 kr.


Der er med disse ændringer skaffet et råderum til etablering af maksimalt tre § 17,4 udvalg, som i givet fald forventes igangsat i 2018. Der er i råderummet afsat 30 % til § 17,4 udvalg.

 

Den samlede udgift holdes inden for Økonomiudvalgets budget 2018-2021.

 

Øvrige budgetter flyttes og reguleres efterfølgende som konsekvens af ændringer i udvalgenes opgaver.

 

Forslag til styrelsesvedtægt vedlægges som bilag 1.

 

Forslag om ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Forslaget 2. behandles på Byrådets møde 20.12.2017.

 

Ved Byrådets 1. behandling 13.12.2017, punkt 125 blev styrelsesvedtægten oversendt til 2. behandling.

Bilag

1. Styrelsesvedtægt pr. 01.01.2018 (Styrelsesvedtægt pr. 01.01.2018.pdf)

 

 

Relateret behandling

Byrådet 30.09.2015, Punkt 106 (Åben)

Byrådet 13.12.2017, Punkt 125 (Åben)

 

 

Vis dagsorden