Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 76
Vis dagsorden

Godkendelse af vejprojekter som følge af klimaprojekter i vejene i områderne omkring Marsk Stigs Allé og Hørmarken med henblik på udsendelse i høring

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrunden for vejprojekterne er, at Byrådet ved vedtagelse af ”Spildevandsplan 2015” 13.05.2015, punkt 58, har besluttet, at vejvandet i Gladsaxe Kommune skal separatkloakeres i løbet af de næste 40 år.

 

En af mulighederne for håndtering af regnvandet fra vejene er LAR-løsninger, som betyder ”Lokal Afledning af Regnvand”. Det er en billigere løsning end traditionelle ledningsanlæg, og de bliver ofte udført som overfladeløsninger på veje. Samtidig kan løsningerne give en større rekreativ værdi, da de forskønner området.

 

I spildevandsplanen er defineret et område, der kaldes Gedvad-området, hvor der er planlagt en indsats for at forbedre forholdene ved kraftig regn. I Gedvad området er to mindre områder ved Marsk Stigs Allé og Hørmarken udpeget som pilotområder for LAR-løsninger for at få erfaringer med forskellige mulige løsninger på vejarealer. Pilotområderne omfatter ca. 10 veje. Se bilag 1.

 

For at opnå de optimale løsninger i forbindelse med klimatilpasningen er det nødvendigt at ændre vejudformningen både med hensyn til fortove, adgangsforhold og parkering.

 

Godkendelse og høring af vejprojekterne

I pilotområder indgår et antal private fællesveje, som skal høres, før vejprojekterne endelig bliver vedtaget af udvalget. Da der er tale om radikale ændringer i forhold til traditionelle vejprojekter, har By- og Miljøforvaltningen valgt at forelægge projekterne for udvalget, inden de sendes i høring. Forvaltningen foreslår, at projekterne sendes i høring til alle veje, selvom der har været en to-årig proces med borgerinddragelse.

 

Forvaltningen bemærker, at politiet også skal godkende projekterne.

 

Borgerinddragelse

Nordvand har været i dialog med borgerne i områderne siden medio 2014. Der har været afholdt tre dialogmøder, hvor 100-150 borgere deltog på hvert møde.

 

Sideløbende med dialogmøderne har Nordvand mødtes med følgegrupper for hvert af områderne. Der deltog mellem 15-20 borgere i hver følgegruppe. De har sammen med rådgiverne arbejdet videre på ideerne, der fremkom på dialogmøderne, og har været på ekskursioner til andre klimatilpasningsprojekter.

 

Som en del af denne fase, og med baggrund i en idé fremsat af flere beboere i området, udførte Nordvand et forsøg med skråparkering. Trafik- og Teknikudvalget godkendte 23.02.2015, punkt 8, dette parkeringsforsøg. I forbindelse med forsøget blev det ene fortov sløjfet, og det andet det gjort smallere.

 

Erfaringerne fra dette har været positive, og de er taget med videre i nærværende projekter. Selve skråparkeringen viste sig at være uhensigtsmæssig, og der er ikke arbejdet videre med den tanke.

 

Der er foretaget en evaluering af forsøget, som fremhæver følgende fokusområder:

 

  • Oversigtsforhold
  • Store køretøjer ved hjørneafskæringer
  • Simpel vedligeholdelse
  • Parkeringsforhold

 

Borgerinddragelsen er forsat i projekteringsfasen og har blandt andet omfattet møder og gåture med følgegrupper af borgere, samt specifikke interessegrupper (fx beboer-grupper for legeplads). Foreslåede løsninger er blandt andet blevet optegnet 1:1 på vejen, sammen med følgegrupperne.

 

Skitsefase og projekteringsfase er blevet afsluttet med en åben tegnestue, hvor borgerne har haft mulighed for at bidrage til projektet. Der har været stor interesse for dette, 50-60 borgere mødte op hver gang.

 

Endvidere er der oprettet en digital platform, hvor borgerne har mulighed for løbende at komme med input til projektet og få direkte svar på spørgsmål. Det er indtil videre ca. 25 procent af ejendommene, som er oprettet på siden.

 

Borgerinddragelsen har således for begge områder været meget omfattende. Resultatet er i vid udstrækning, at der blandt borgerne er opstået en usædvanlig stor følelse af ejerskab til projektet.

 

Også i den videre proces vil borgerne blive holdt løbende orienteret via nyhedsbreve på e-mail og nabobreve. De har fået besked om den kommende høringsperiode. Når entreprenøren er fundet, bliver borgerne inviteret til et opstartsarrangement, hvor de får mulighed for at høre, hvordan entreprenøren griber arbejdet an.

 

Ændringer på vejarealet

Vejarealerne ændrer karakter fra store ubrudte asfaltflader til grønne veje med træer, beplantning, regnbede og grøfter. Vejene får et mere svunget forløb, og det bliver klimatilpasningen, som komme til at dominere vejens forløb

 

Der har været et udbredt ønske fra borgerne om, at vejene bliver så grønne som muligt. Generelt sløjfes det ene fortov på vejene, og der bliver etableret grønne regnbede og grøfter i stedet for. Vejene bliver indsnævret med indlagte vigepladser til modkørende trafik.

 

Når vejarealerne bliver smallere, betyder det, at der fremover ikke kan holde parkerede biler i begge siderne af vejene. Antallet af parkeringspladser bliver derfor reduceret. Samlet for de to områder bliver antallet af parkeringspladser reduceret fra ca. 560 til ca. 425. Det er både pladser på vejareal og på privat grund der er medregnet.

 

Det er tilstræbt at opretholde så mange parkeringspladser som muligt, og borgerne er blevet gjort opmærksomme på, at de fleste har mulighed at få en overkørsel og etablere parkering på egen grund, hvis de ikke allerede har det i dag.

 

I området ved Marsk Stigs Allé er der flere strækninger, hvor der bliver etableret ”grøfter”. Disse er placeret imellem vejbane og fortov. På den måde trækker man fodgængerne væk fra vejbanen og gør det muligt at vedligeholde beplantningen langs fortovet. Bunden af grøfterne vil ligge ca. 20 cm under vejbanen og er afgrænset af kantsten. Grøfterne er placeret, så passage sjældent er nødvendigt.

 

Oversigtsplaner med udvalgte snit, for de to områder, er vedlagt som bilag 2 og 3.

 

På udvalgsmødet vil der endvidere blive givet en uddybende gennemgang af projektet; hvad er begrundelsen for de valgte løsninger, og hvilke konsekvenser har det.

 

I forbindelse med borgerinddragelsen har der været sat fokus på borgernes ejerskab til projektet, og der er derfor givet mulighed for, at borgerne på forsøgsbasis selv passer nogen af regnbedene. Der har været stor positiv tilkendegivelse fra borgernes side til dette.

 

Høring

Følgende punkter vil blive fremhævet i den kommende høring:

 

·         Ramme for placering af ind- og udkørsel

Projektet har tilgodeset alle nuværende ind- og udkørsler på private matrikler. Derudover har projektet muliggjort, at borgerne i fremtiden kan etablere en ind- og udkørsel fra ejendommen, hvis de ikke har en i dag. Projektet rammesætter derfor ind- og udkørsler. Det betyder, at borgerne som udgangspunkt ikke kan få tilladelse til en eventuel dobbeltindkørsel, hvis det er umuliggjort af et regnbed.

·         Beskrivelse af antallet af parkeringspladser før og efter.

Antallet af parkeringspladser bliver mindre i området, og alle borgere er blevet opfordret til at etablere parkeringsplads på egen grund. Det vil således ikke altid været muligt for evt. gæster at holde ved siden af matriklen, og de må finde en parkeringsplads på en af de nærliggende sideveje. Mange af rækkehusejerne har ønsket at etablere en parkeringsplads enten i forhaven eller i baghaven.

·         Vedligeholdelse af grøn rabat

Borgerne i området ved Marsk Stigs Allé skal gøres opmærksomme på deres ansvar for drift og vedligehold af den grønne rabat ved fortovet. Vedligeholdelsen skal sikre, at fortovet er fremkommeligt for barnevogne med videre.

·         Ændring af fortove

Projektet sløjfer ca. halvdelen af fortovene på de steder, hvor der færdes færrest borgere. Det sker for at få plads til grøfter, parkeringspladser eller regnbede. Det tilbageværende fortov bliver etableret, så det ikke opfordrer til parkering. På den måde sikres et velfungerende fortov frem for to ufremkommelige fortove, som det er i dag. I området ved Hørmarken gøres fortovet smallere på enkelte af vejene for at gøre plads til mere grønt efter ønske fra borgerne. I området ved Mark Stigs Allé ændres belægningen til en åben grøn belægning, hvilket stiller krav til de pågældende grundejere om, at de skal sikre fremkommelighed på fortovet.

·         Afledning af vand over fortov

Regnvandet fra rækkehustagene ledes via en rende eller et lukket rør ud på vejen. Der etableres en specialudviklet flise med riller, som sikrer, at fortovet er fremkommeligt om vinteren i tø/frost perioder.

·         Vejbelysning

Borgerne har pointeret, at den eksisterende vejbelysning ikke er tilstrækkelig i dele af området. Projektet ændrer ikke på belysningen. På enkelte af vejene vil vejbelysningen stå på den modsatte side af det bibeholdte fortov. Det er blevet prioriteret at have fortovet i den side, hvor der færdes flest mennesker, hvilket er ved rækkehusene, hvor belysningen står på den modsatte side i dag.

·         Snerydning

Det er grundejeren selv, som står for renholdelse af fortove i dag. Enkelte grundejere får ny fortovsbelægning at rydde sne på. Ca. halvdelen af grundejerne får sløjfet deres fortov og skal derfor ikke glatførebekæmpe.

·         Saltbegrænsning

Gladsaxe Kommune tilstræber, at borgerne minimerer deres saltforbrug om vinteren, da saltet kan påvirke grundvandet ved nedsivning. Der kan ikke gives et forbud mod saltning, men Gladsaxe Kommune vil oplyse om mest hensigtsmæssig fremtidig brug.

·         Frivillighed og drift

Gladsaxe Kommune ønsker at afprøve metoden, hvor borgere kan adoptere et regnbed og efterfølgende vedligeholde det. Borgerne er blevet præsenteret for ideen og skal have mulighed for at kommentere på den under høringen.

 

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes af Nordvand, idet By- og Miljøforvaltningen bemærker, at aftaler om fremtidig drift sker efterfølgende, idet eventuelle kommunale driftsarbejder vil blive afholdt inden for den gældende driftsramme.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

  1. at vejprojekterne for områderne ved Marks Stigs Allé og Hørmarken godkendes og sendes i høring i fire uger fra 20. september 2016.

 

Bilag

1. Bilag 1: Oversigtstegning over pilotområder (Pilotområder i Gedvad.pdf)
2. Bilag 2: Hørmarken området (LA_XX_1_002.pdf)
3. Bilag 3: Marsk Stigs Allé området (Marsk Stigs Alle.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 23.02.2015, Punkt 8 (Åben)

Byrådet 13.05.2015, Punkt 58 (Åben)

 

 

 

Vis dagsorden