Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 133
Vis dagsorden

Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 253 for Bauhaus, Turbinevej 4-6, 1. behandling

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 13.06.2017, punkt 127, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan for et nyt byggemarked på Turbinevej 4-6 i Mørkhøj Erhvervskvarter.

 

Økonomiudvalget lagde vægt på, at lokalplanen skal
- sikre arkitektonisk kvalitet (herunder skiltning),

- værne om erhvervskvarterets grønne profil,
- sikre hensynet til omgivelserne (eksisterende virksomheder, indsyn fra motorvejen/ringvejen og fortidsmindet Sneglehøj),
- sikre hensigtsmæssig trafikafvikling,
- fremme brugen af synlig klimatilpasning.

Bauhaus A/S ønsker at etablere sig i Gladsaxe Kommune med et byggemarked på ca. 12.500 m², hvoraf ca. 2.000 m² er drive-in. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og udformning. Bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjder fastlægges til 75 %, max. 3 etager og højst 12 meter svarende til resten af erhvervskvarteret.

 

By- og Miljøforvaltningen har ført dialog med Bauhaus om virksomhedens udseende og behov for skiltning. Lokalplanen fastlægger, at en farvet frise langs tagkanten ikke må være højere end 2 meter, og at en portal udformet som virksomhedens logo ikke må være højere end 14 meter. Der skal være åbne glaspartier langs Gladsaxe Ringvej og mod Motorvejen.

 

Bauhaus har ønsket en højere grad af belyst skiltning, end planen giver mulighed for. Af hensyn til omgivelserne fastlægger lokalplanen, at der ikke må være lys i portalen, og at skiltning i øvrigt kun må være belyst i begrænset omfang i overensstemmelse med kommunens designmanual.

 

Lokalplanen opretholder, at der skal være ti meter med beplantning langs vejene på de private matrikler. Der skal plantes træer på byggemarkedets parkeringsarealer, og byggemarkedets sydfacade skal begrønnes med klatreplanter. Den enkelte ejendom skal opfylde en biofaktor på mindst 0,3. Dette kan eksempelvis opnås ved en kombination af træbeplantning, grønne tage, regnbede og begrønnede facader.

 

Langs Gladsaxe Ringvej kan det eksisterende brede beplantningsbælte gøres smallere og mere åbent af hensyn til byggemarkedets behov for synlighed. Beplantningsbæltet vil under alle omstændigheder blive berørt af vejomlægninger som følge af letbanen.

 

Lokalplanen stiller krav om grønne tage på bygninger over 50 m², og der skal etableres regnbede til opsamling af tagvand. Regnvand fra parkeringsarealer skal ledes til regnvandsledning.

 

En trafikanalyse viser, at Bauhaus næppe vil medføre væsentlige trafikale problemer. Analysen er baseret på både traditionelle tællinger, videobaserede droneoptagelser og GPS-baseret rejsetidsmåling.

 

I dag forekommer der kødannelse på Dynamovej i spidsbelastningen omkring kl. 16 med varighed af ca. 15-20 minutter. Køerne giver forsinkelser på ca. 20-35 sekunder. I korte perioder stuver trafikken tilbage og påvirker også Turbinevej, hvor der er registreret kø på 5-6 køretøjer.

 

I forbindelse med etablering af letbanen vil krydset ved Gladsaxe Ringvej blive udbygget med flere svingbaner. Beregninger viser, at efter ombygningen vil trafikken i spidsbelastningen samlet set afvikles langsommere med forsinkelser på 55-80 sekunder, men opstuvning tilbage til Turbinevej vil mindskes. Trafikken til og fra Bauhaus vil kun i ringe grad være sammenfaldende med spidsbelastningen fra det øvrige erhvervskvarter.

 

Der har været afholdt dialogmøder med repræsentanter for Mørkhøj Erhvervskvarter, hvor de erhvervsdrivendes bekymring for trafikken er drøftet. Seneste møde er aftalt til den 21.11.2017. På mødet er der orienteret om, at kommunen arbejder på at ombygning af krydset ved Ringvejen sker hurtigst muligt.

 

Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere forplads til letbanen og et eventuelt formidlingshus på genbrugsstationen.

 

Kommuneplantillæg 2 fastlægger en detailhandelsramme for pladskrævende varegrupper på 50.000 m² og en max. butiksstørrelse på 20.000 m². Hidtil har der ikke været nogen konkret ramme, og butiksstørrelsen har været max. 10.000 m². De foreslåede detailhandelsbestemmelser er i overensstemmelse med en detailhandelsanalyse fra Cowi, som anbefaler ikke at begrænse udviklingen på dette område.

 

Med kommuneplantillægget ophæves desuden bevaringsbestemmelser for beplantningsbæltet langs Gladsaxe Ringvej og mindste grundstørrelse ændres fra 5.000 m² til 4.000 m².

 

Lokalplan og kommuneplantillæg er miljøvurderet. Miljørapporten er indarbejdet i lokalplanens redegørelse. Projektet er desuden screenet til ikke at udløse VVM-pligt.

 

Proces

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra 02.01.2018 til 27.02.2018, og at der i perioden afholdes et borgermøde hvortil, der sendes særskilt invitation til virksomhederne i Mørkhøj Erhvervskvarter.

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at forslag til kommuneplantillæg 2 og forslag til lokalplan 253 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 02.01.2018 til 27.02.2018, og

2. at underretning om lokalplanforslaget sendes til ejere og lejere, inden for det område, der er vist på det vedlagte kort, bilag 3.

Bilag

1. Bilag 1: Forslag til lokalplan 253 (LP253-Bauhaus-politiskbehandling.pdf)
2. Bilag 2: Kommuneplantillæg 2 (KPT 2.pdf)
3. Bilag 3: Høringsområde (Høringsområde LP 253.pdf)
4. Bilag 4: Trafikanalyse (Trafikal analyse - Bauhaus Samlet.pdf)

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 13.06.2017, Punkt 127 (Åben)

Økonomiudvalget 18.04.2017, Punkt 89 (Åben)

Økonomiudvalget 28.11.2017, Punkt 238 (Åben)

 

 

Vis dagsorden