Udskriv Børne- og Undervisningsudvalget

Tirsdag den 19.04.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 44
Vis dagsorden

Bydele i social balance, program for børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele, behandling

 

Beslutning

 

1.     at punkt blev tiltrådt, og

 

2.-4. at punkt blev anbefalet.

 

Serdal Benli var ikke til stede.

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 03.05.2016

 

Gennemgang af sagen

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften ”Bydele i social balance” med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

 

Byrådet godkendte 09.03.2016, punkt 22, en strategi for social balance. Strategien er et overordnet dokument, der sætter retningen for, hvordan Gladsaxe Kommune arbejder for at styrke den sociale balance i de bydele, der i dag er i social ubalance, eller som er i risiko for at komme det.

 

Strategien lægger tre spor ud for indsatsen for social balance:

 

-        Et socialt spor, der skal fremme livsmuligheder med særligt fokus på at mindske betydningen af negativ social baggrund.

-        Et fysisk spor, der skal bidrage til at udsatte bydele danner rammer om trygge fællesskaber og positiv adfærd, og sikre mobilitet på tværs af bydele.

-        Et organisatorisk spor, der skal sikre, at den måde vi møder vores omverden bidrager til at skabe de bedste betingelser for bydele i social balance.

 

Strategien bliver bl.a. udmøntet i et mindre antal ambitiøse programmer, der vurderes at have et særligt potentiale ift. at styrke den sociale balance i de udsatte bydele. Med programmer forstås her flere sammenhængende indsatser, der forfølger samme mål, og som der i en flerårig periode investeres særligt i.

 

Indsatsen understøttes bl.a. af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016, og som siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljen til social balance indeholder aktuelt ca. 22,9 mio. kr.

 

I 2016 lægges op til at igangsætte fire programmer for 2016, der hver især understøtter delelementer i strategien for social balance.

 

De fire programmer er:

 

-        Program 1: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele

-        Program 2: Øget beskæftigelse og uddannelse i udsatte bydele

-        Program 3: Attraktive bydele

-        Program 4: Datadrevet udvikling af udsatte bydele

 

Det samlede forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016 er vedlagt som bilag 1.

 

I det følgende skitseres forslag til program vedr. børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele samt tilhørende forslag til udmøntning af puljen til social balance.

 

Forslag til program for børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele

Det overordnede formål med programmet er at sikre, at vi som kommune tilbyder de børn, der vokser op i udsatte bydele, det nødvendige fundament for at de trives, lærer og udvikler sig på samme niveau, som hvis de var vokset op i en af kommunens øvrige bydele.

 

Programmet vil arbejde ad to veje for at dette sker:

 

  1. Dels skal programmet sikre, at den indsats vi møder udsatte børn med, i familien, i dagtilbud og i skolen, er så fagligt stærk, at den kompenserer for den risiko, der er forbundet med, at børnene vokser op i et udsat miljø.
  2. Dels skal programmet sikre, at de dagtilbud og skoler, der møder børn, er så attraktive, at institutionerne er i stand til at tiltrække og fastholde en bredt sammensat børnegruppe, der på sigt kan bidrage til at give udsatte børn de samme muligheder for at bryde en negativ social arv, som de har andre steder i kommunen.

 

Programmet sætter ind på tre arenaer: i familien, i barnets dagtilbud og i skolen. Når valget er faldet på disse tre arenaer, skyldes det, at familien – og sekundært det lille barns dagtilbud og det større barns skole – sammen med fritidslivet er de helt primære arenaer i barnets liv, og dermed også de arenaer, hvor muligheden for at påvirke barnets trivsel, læring og udvikling er størst.

 

De specifikke programindsatser, der indgår i programmet, er detaljeret beskrevet i programdokumentet, jf. bilag 2.

 

De samlede omkostninger til programmet udgør i perioden 2016-2019 i alt 14,471 mio. kr. Heraf anvendes de 8,574 mio. kr. til allerede igangsatte og finansierede indsatser, mens de resterende 5,897 mio. kr. foreslås anvendt til nye indsatser, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til social balance.

 

Det samlede forslag til disponering af puljen til social balance (i hele 1.000 kr.) til nye indsatser fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

 

2016

2017

2018

2019

Total

Familietilbud i Høje Gladsaxe

0

550

550

550

1.650

Særlig sprogindsats for
0-1 årige

200

0

0

0

200

90 % uddannede pædagoger (Værebro Park)

0

233

307

517

1.057

Opkvalificering af pædagoger (Værebro Park)

0

658

957

1.376

2.990

I alt

 

200

1.441

1.814

2.443

5.897

 

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at det foreslåede program for børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele godkendes,
  2. at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme i 2016,
  3. at der indarbejdes en teknisk korrektion til 2017, 2018 og 2019 på hhv. 1,441 mio. kr., 1,814 mio. kr. og 2,443 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalget i budget 2017-2020, og
  4. at tillægsbevillingen og de tekniske korrektioner finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til social balance i 2016.

Bilag

1. Bilag 1: Forslag til programmer og disponering af puljen til social balance i 2016 (Forslag til programmer og disponering af puljen til social balance for 2016.pdf)
2. Bilag 2: Programdokument: Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele (Programdokument - Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele.pdf)

 

 

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2016, Punkt 22 (Åben)

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 42 (Åben)

Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 20 (Åben)

 

 

Vis dagsorden