Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 252
Vis dagsorden

Linje 200S til Buddinge Station

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Trafik- og Teknikudvalget behandlede 19.09.2016, punkt 80, en sag om Region Hovedstadens besparelser på deres kollektive trafik. Besparelserne, som var aftalt i et budgetforlig, indebar blandt andet en afkortning af linje 200S, så den fra 2017 kun kører til Gladsaxe Trafikplads og ikke længere til Lyngby.

 

Udvalget besluttede, at Gladsaxe Kommune skulle arbejde for at undgå afkortningen af linje 200S, idet linjen fortsat bør betjene kommunens største kollektive knudepunkt Buddinge Station. Endvidere at anmode Region Hovedstaden om at bevare natbuslinje 96N, som betjener kommunens største boligbebyggelser i Høje Gladsaxe og Værebro Park.

 

Dette er meddelt Region Hovedstaden, bilag 1, før deres behandling af busbestilling 2017 i Teknik- og Miljøudvalget og Forretningsudvalget. Meddelelsen supplerer tidligere henvendelse fra Borgmesteren til Regionsrådsformanden.

 

Ønskerne har ikke nydt fremme og Forretningsudvalget har 04.10.2016 anbefalet overfor Regionsrådet at afkorte linje 200S til Gladsaxe Trafikplads og nedlægge natbuslinje 96N. Sidstnævnte erstattes af natkørsel med linje 250S forbi Høje Gladsaxe. Regionsrådet behandlede sagen 11.10.2016.

 

På baggrund af Region Hovedstadens budgetaftale om en afkortning af linje 200S, er der i forbindelse med Gladsaxe Kommunes budgetaftale 2017-2020 afsat 3 mio. kr. i 2017 og 2018 til at videreføre driften af bus 200S på strækningen fra Gladsaxe Trafikplads til Buddinge Station. Byrådet vedtog budgettet 12.10.2016.

 

Region Hovedstaden og Movia er informeret om Gladsaxe Kommunes planer om at medvirke til finansiering af linje 200S, så den ikke stopper på Gladsaxe Trafikplads, men fortsætter til Buddinge Station. Movia har i denne forbindelse oplyst, at fristen for at indmelde denne busbestilling var 30.10.2016.

 

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at endestation for linje 200S på Buddinge Station, på grund af pladsforhold efter at Moe i 2017 har bygget over terminalen, vil medføre behov for ombygninger af udkørslen til Buddingevej. Der foreligger ikke endelig afklaring af disse anlægsudgifter, men det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at de kan afholdes af ikke disponerede midler i forbindelse med anlægskonto Fremkommelighed i Ringbyen 2016.

 

Efter Trafik- og Teknikudvalgets møde 24.10.2016 er der administrativt opnået enighed med Region Hovedstaden om at aftale en udgiftsfordeling jf. notat fra Movia af 09.11.2016, bilag 2. Den årlige udgift til Gladsaxe Kommune skønnes nu, på et mere detaljeret grundlag, at udgøre 1,87 mio. kr. Dette er væsentligt mindre end Movia’s tidligere skøn på maksimalt 3 mio. kr. Aftalen om udgiftsfordelingen skal politisk behandles i regionen.

 

Herudover har Trafik- og Teknikudvalget 14.11.2016, punkt 106 behandlet spørgsmålet om midlertidig placering af busstoppesteder på Buddinge Station og Klausdalsbrovej i forbindelse med kommende byggerier og anlæg.

 

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

 

1. at der indgås aftale med Region Hovedstaden og Movia om at fortsætte driften af linje 200S mellem Gladsaxe Trafikplads og Buddinge Station, foreløbig i 2017-18.

Bilag

1. Bilag 1: Henvendelse til Region Hovedstaden (Meddelelse til regionen.pdf)
2. Bilag 2: Notat fra Movia af 09.11.2016 (Samfinansiering af linje 200S.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2016, Punkt 80 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.10.2016, Punkt 88 (Åben)

 

 

Vis dagsorden