Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 63
Vis dagsorden

Meddelelse: Periodisk og planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer 2015

 

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2015 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Fagudvalgene er tidligere blevet orienteret om den konkrete udmøntning af de to puljer med redegørelse for de planlagte arbejder inden for udvalgenes respektive områder i 2015.

Arbejderne er afsluttet, og de afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder jævnfør nedenstående oversigt. Regnskabet for den samlede PPV-bevilling er aflagt i Økonomiudvalget 19.04.2016, punkt 93.

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jævnfør følgende oversigt:

 

Fordeling på bygningsområder

Skat

Takst

 

1.000 Kr.

1.000 Kr.

Administrationsområdet

2.783

 

Dagtilbudsområdet

5.228

 

Driftsområdet

635

 

Familieområdet

75

1.047

Fritids- og idrætsområdet

6.083

 

Kulturområdet

1.116

 

Seniorområdet

4.712

 

Skoleområdet

12.712

 

Sundheds- og handicapområdet

1.836

1.580

Fast udstyr

1.102

208

Særlige aktiviteter (skader og graffiti)

1.170

-11

SUM (Afholdte udgifter)

37.452

2.824

 

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i dagtilbud, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

 

Særlige aktiviteter omfatter forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Over- og underskud på denne konto skyldes primært, at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

I det væsentlige er alle planlagte aktiviteter udført. Ejendomscenterets bemærkninger til de gennemførte aktiviteter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets bygningsområder er vedlagt, jf. bilag 1 og 2.

Til efterretning.

 

Bilag

1. Bilag 1: PPV, Kulturområdet 2015 (Bilag 1, PPV, Kulturområdet 2015.pdf)
2. Bilag 2: PPV, Fritids- og Idrætsområdet 2015 (Bilag 2, PPV, Fritids- og Idrætsområdet 2015.pdf)

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 19.04.2016, Punkt 93 (Åben)

 

 

Vis dagsorden