Udskriv Byrådet

Onsdag den 13.12.2017 kl. 18:30
Sagsnr.: 126
Vis dagsorden

Konstituering 2017

 

Beslutning

 

Ad 1: Valg af Borgmester:

For: 18 (A, B, C, F og Ø)

Imod: Ingen.

Undlader: 7 (O, V)

 

 

Ad 2-10:

Tiltrådt.

 

Ad 11-61, jf. bilag:

Borgmesteren oplyste vedr. punkt 21, at Allerød Byråd har udpeget Rasmus Keis Neerbek som medlem af Naturstyrelsens Brugerråd, og anbefalede at Gladsaxe fulgte denne indstilling.

 

Herefter blev alle indstillinger tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Til valg af viceborgmestre, medlemmer af udvalg, kommissioner, nævn m.v. foreligger der i henhold til styrelseslovens § 24, stk. 3 en anmeldelse om, at følgende grupper vil stemme sammen ved de pågældende valg.

 

Gruppe 1:

Repræsenterer tilsammen 18 mandater (A, B, C, F og Ø)

 

Gruppe 2:

Repræsenterer tilsammen 7 mandater (O og V)

 

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et Økonomiudvalg og 7 stående udvalg.

 

Udpegningen af stedfortrædere i Økonomiudvalg og stående udvalg sker efter styrelsesvedtægtens §§ 23 og 24.

 

I en række organer, skal Byrådet udover de udpegninger, der sker på det konstituerende møde, efter indstilling fra organisationer m.m. udpege yderligere bestyrelsesmedlemmer m.m. Dette vil ske i begyndelsen af 2018 ved forelæggelse via Økonomiudvalget og de respektive stående udvalg.

 

 

Valg af borgmester og viceborgmestre

 

Nr. 1

Borgmester

 

Valget gælder for valgperioden 01.01.2018 – 31.12.2021. Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af Byrådet og foretages efter flertalsvalgmetoden, jf. § 24, stk. 1 i Styrelsesloven.

 

Der foreligger forslag fra valggruppen A, B, C, F og Ø om valg af Trine Græse (A).

 

Nr. 2

1. og 2. viceborgmester

 

Valget gælder for perioden 01.01.2018 – 31.12.2021. Valget foretages under et og efter reglerne om forholdsvalg, jf. Styrelseslovens § 6, stk. 5 og § 24, stk. 3.

 

1. Viceborgmester: Serdal Benli (F)

2. Viceborgmester: Peter Berg Nellemann (A)

 

 

Økonomiudvalg og stående udvalg

 

I de stående udvalg er der samlet 59 pladser, der fordeles med 43 pladser til gruppe 1 (A, B, C, F, Ø) og 16 pladser til gruppe 2 (O, V). Der er i denne beregning taget hensyn til mindretalsbeskyttelse i medfør af Styrelseslovens § 27, stk. 1. Flertalsgruppen skal anvise mindretalsgruppen i alt 2 pladser i 2 stående udvalg, idet den umiddelbare fordeling i 7-mandsudvalg og 9-mandsudvalg hver for sig giver flertalsgruppen 2 pladser for meget.

 

 

Nr. 3

Økonomiudvalget

 

Der vælges 9 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Borgmesteren er formand i henhold til Styrelseslovens § 18. Gruppe 1 udpeger 7 og gruppe 2 udpeger 2.

 

 

Medlem

Trine Græse (A)

Tom Vang Knudsen (A)
Peter Berg Nellemann (A)

Christina Rittig Falkberg (B)

Serdal Benli (F)

Lars Abel (C)

Trine Henriksen (Ø)

Kristian Niebuhr (O)

Pia Skou (V)

Stedfortræder

Lise Tønner (A)

Katrine Skov (A)
Jakob Skovgaard Koed (A)

Claus Wachmann (B)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Kristine Henriksen (A)

Torben Madsen (Ø)

Klaus Fritzbøger (O)

Martin Skou Heidemann (V)

 

 

Nr. 4

Trafik- og Teknikudvalget

 

Der vælges 9 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Gruppe 1 udpeger 6 og gruppe 2 udpeger 3.

 

 

Medlem

Ole Skrald (A)
Jakob Skovgaard Koed (A)
Lise Tønner (A)
Lene Svendborg (A)

Christina Rittig Falkberg (B)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Kristian Niebuhr (O)

Martin Skou Heidemann (V)

Astrid Søborg (V)

Stedfortræder

Katrine Skov (A)
Tom Vang Knudsen (A)
Peter Berg Nellemann (A)
Martin Samsing (A)

Claus Wachmann (B)

Torben Madsen (Ø)

Klaus Fritzbøger (O)

Henrik Bach Mortensen (V)

Pia Skou (V)

 

 

Nr. 5

Miljøudvalget

 

Der vælges 7 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Gruppe 1 udpeger 5 og gruppe 2 udpeger 2.

 

 

Medlem

Tom Vang Knudsen (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)

Ole Skrald (A)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Trine Henriksen (Ø)

Astrid Søborg (V)

Lone Yalcinkaya (V)

Stedfortræder

Kristine Henriksen (A)

Martin Samsing (A)

Lene Svendborg (A)

Serdal Benli (F)

Torben Madsen (Ø)

Pia Skou (V)

Martin Skou Heidemann (V)

 

 

Nr. 6

Børne- og Undervisningsudvalget

 

Der vælges 9 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Gruppe 1 udpeger 7 og gruppe 2 udpeger 2.

 

 

Medlem

Martin Samsing (A)

Katrine Skov (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)

Claus Wachmann (B)

Lars Abel (C)

Serdal Benli (F)

Trine Henriksen (Ø)

Pia Skou (V)

Lone Yalcinkaya (V)

Stedfortræder

Trine Græse (A)

Kristine Henriksen (A)

Peter Berg Nellemann (A)

Christina Rittig Falkberg (B)

Lise Tønner (A)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Astrid Søborg (V)

Martin Skou Heidemann (V)

 

 

Nr. 7

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

 

Der vælges 9 medlemmer samt 1 personlig stedfortræder for hvert medlem. Gruppe 1 udpeger 7 og gruppe 2 udpeger 2.

 

 

Medlem

Katrine Skov (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Lise Tønner (A)

Martin Samsing (A)

Christina Rittig Falkberg (B)

Lars Abel (C)

Serdal Benli (F)

Martin Skou Heidemann (V)

Pia Skou (V)

Stedfortræder

Lene Svendborg (A)

Kristine Henriksen (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)

Ole Skrald (A)

Claus Wachmann (B)

Peter Berg Nellemann (A)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Lone Yalcinkaya (V)

Henrik Bach Mortensen (V)

 

 

Nr. 8

Psykiatri- og Handicapudvalget

 

Der vælges 9 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Gruppe 1 udpeger 6 og gruppe 2 udpeger 3.

 

 

Medlem

Kristine Henriksen (A)

Peter Berg Nellemann (A)

Katrine Skov (A)

Claus Wachmann (B)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Torben Madsen (Ø)

Kristian Niebuhr (O)

Klaus Fritzbøger (O)

Henrik Bach Mortensen (V)

Stedfortræder

Jakob Skovgaard Koed (A)

Lene Svendborg (A)

Ole Skrald (A)

Christina Rittig Falkberg (B)

Serdal Benli (F)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Pia Skou (V)

Martin Skou Heidemann (V)

Lone Yalcinkaya (V)

 

 

Nr. 9

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

Der vælges 7 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Gruppe 1 udpeger 5 og gruppe 2 udpeger 2.

 

 

Medlem

Kristine Henriksen (A)

Lise Tønner (A)

Lene Svendborg (A)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Torben Madsen (Ø)

Henrik Bach Mortensen (V)

Martin Skou Heidemann (V)

Stedfortræder

Ole Skrald (A)

Katrine Skov (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Trine Henriksen (Ø)

Trine Henriksen (Ø)

Astrid Søborg (V)

Lone Yalcinkaya (V)

 

 

Nr. 10

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

 

Der vælges 9 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem. Gruppe 1 udpeger 7 og gruppe 2 udpeger 2.

 

 

Medlem

Peter Berg Nellemann (A)

Kristine Henriksen (A)

Martin Samsing (A)

Lene Svendborg (A)

Lars Abel (C)

Dorthe Wichmand Müller (F)

Michael Dorph Jensen (Ø)

Klaus Fritzbøger (O)

Lone Yalcinkaya (V)

Stedfortræder

Ole Skrald (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)

Lise Tønner (A)

Katrine Skov (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Serdal Benli (F)

Trine Henriksen (Ø)

Kristian Niebuhr (O)

Henrik Bach Mortensen (V)

 

 

I henhold til konstitueringsaftale for Gruppe 1, ønsker man at styrke dialogen mellem politikere, borgere og virksomheder. Der indledes derfor en proces, hvor man ser på, hvordan man kan fremme en samarbejdskultur, og hvilke fora, der kan medvirke til dette. Denne proces vil pågå i de kommende måneder, og en ny samarbejdsstruktur afventer dette.

 

Råd og bestyrelser

For så vidt angår Det Grønne Råd, afventer udpegninger beslutning i Miljøudvalget om ny sammensætning og nye opgaver.

 

Samarbejde mellem skolebestyrelser og Børne- og Undervisningsudvalget skal fremtidig styrkes i en ny dialogbaseret struktur, som kan etableres i den kommende valgperiode. I sammenhæng hermed bortfalder Byrådets observatørposter i skolebestyrelserne, hvis en ny struktur vedtages.

 

Også samarbejde mellem brugerbestyrelsen på idrætsanlæggene og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal styrkes i en ny dialogbaseret struktur, der skal bearbejdes i de kommende måneder. Det indebærer at den politiske repræsentation i brugerbestyrelsen ophører.

 

§ 17, stk. 4 udvalg

I starten af den nye valgperiode vil oplæg til de to nye § 17, stk. 4 udvalg bliver bearbejdet, således at de kan oprettes. Deres opgaver og sammensætning vil i den forbindelse blive fastlagt. Udpegning af politiske medlemmer af udvalgene vil ske i denne sammenhæng. Det drejer sig om § 17, stk. 4 udvalg vedr. dialog og samarbejde med borgere og virksomheder i forbindelse med anlæg af letbanen og § 17, stk. 4 udvalg vedr. Søborg Skole.

 

 

Bilag

1. Konstituering 2017, andre organer (Konstituering 2017 andre organer.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden