Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 93
Vis dagsorden

Forslag om ændring af filmlov, høringssvar

 

Beslutning

 

Til efterretning.

 

Udkast til høringssvar til Kulturministeriet samt brev til Kulturministeren blev omdelt på mødet.

 

Gennemgang af sagen

Kulturministeriet har netop sendt et lovforslag i høring, der begrænser kommunernes mulighed for at yde støtte til biografdrift. Et par af de store biografkæder har henvendt sig til EU med påstand om, at støtten er konkurrenceforvridende. Kulturministeriet har været i dialog med EU om spørgsmålet og har nu fremsat et forslag, der fastlægger rammer for kommunal støtte til biografer.

 

Deciderede kunstbiografer med et andet repertoire end de kommercielle biografer vil efter forslaget fortsat kunne støttes uden loft. Støtte til "almindelige" biografer vil fremover kun kunne ske efter EU's de minimis-regler, der lægger et loft over offentlig støtte til virksomheder på 200.000 euro over 3 år. Det svarer til en årlig støtte på 500.000 kr. Den nye lov forventes at træde i kraft 01.01.2014.

Lovforslaget vil i sin nuværende form få meget stor betydning for de små og mellemstore biografer rundt om i landet, herunder også Bibliografen. Det vil i praksis ikke være muligt at videreføre Bibliografen med det indhold, den har i dag.

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder høringssvar til Kulturministeriet samt til KL og Børne- og Kulturchefforeningen, der begge er høringsberettigede organisationer. Høringssvaret omdeles på mødet.

 

Høringssvaret er bygget op om, at tilbuddene i Bibliografen (og andre kommunale biografer) adskiller sig fra almindelig biografdrift med sin brede vifte af kulturelle og sociale aktiviteter til borgerne i lokalområdet. Bibliografen er et eksempel på, hvordan kommuner lokalt kulturpolitisk satser og udvikler interessante og relevante kulturtilbud i spændet mellem professionel biografdrift og andre kultur- og undervisningstilbud, og på at det sker i samarbejde med borgere, foreninger og institutioner m.fl.

 

Det foreslås i høringssvaret, at lovforslaget ændres, så kommunerne fortsat har mulighed for at kunne arbejde i feltet mellem professionel biografdrift og kommunal kulturinstitution, med de mange muligheder det giver.

 

Det foreslås konkret:

·         At den præcisering af kriterierne for kommunal støtte, som EU Kommissionen beder Kulturministeriet om, ikke defineres ved enten minimis-reglen eller ved støtte til kunstbiografer. Præciseringen kan i stedet ske ved at Kulturministeriet i samarbejde med relevante aktører opstiller en række betingelser for kommunal støtte, eksempelvis i form af særlige kommunale forpligtelser og hensigter. Det skal være betingelser, som gør det enkelt at skelne mellem, hvornår der er tale om kommercielle biografer, og hvornår der er tale om biografer, der løfter en samfundsopgave i forhold til det bredere kulturliv.

 

·         At der under alle omstændigheder bør gives bedre mulighed for at gennemføre en omstilling af de kommunale biografers drift. Lovens ikrafttræden bør ændres til 01.01.2015, og der bør indarbejdes en overgangsordning på mindst 3 år for de eksisterende biografer, der modtager mere i støtte end de nye regler giver mulighed for, så der sikres reel mulighed for at finde en fremtidig bæredygtig drift, hvor dette måtte være muligt.

 

Bibliografen er endvidere medlem af Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer (FMMB), der i samarbejde med en advokat med kendskab til EU ret udarbejder et detaljeret høringssvar på vegne af foreningen. Biograflederen af Bibliografen deltager i arbejdet.

 

Borgmesteren skriver brev til Kulturminister Marianne Jelved om konsekvenserne for Bibliografen. Brevet omdeles på mødet.

 

Det videre forløb:

Børne- og Kulturforvaltningen forbereder en plan for Bibliografens fremtid efter 01.01.2014, såfremt lovforslaget måtte blive vedtaget med sin nuværende ordlyd.

 

Planen forventes forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i efteråret 2014.

 

Børne- og Kulturforvaltningen foreligger sagen til orientering.

 

Bilag

1. Bilag 1: Brev til Kulturministeren samt udkast til høringssvar (Høringssvar angående ændring af filmlov.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden