Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 90
Vis dagsorden

Ansøgning om midler til rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har i en lang årrække samarbejdet med Copenhagen Phil (tidligere Sjællands Symfoniorkester) omkring den traditionsrige musikpriskoncert, hvor Gladsaxe Kommune hædrer et ungt lovende musiktalent med et rejselegat og en symfonisk koncert.

I forlængelse af Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikkens tema om ”En arena for talent og elite” har Gladsaxe Musik- og Billedskole kontaktet Copenhagen Phil med henblik på at undersøge mulighederne for udvide samarbejdet til også at omfatte arbejde med talentfulde elever i Gladsaxe Musik- og Billedskole. Der er i forlængelse heraf udarbejdet et forslag til rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil, se Bilag 1.

 

Rammeaftalen ser foreløbig således ud (der kan ske mindre justeringer):

 

2014:

·         Workshop med orkester og musikskoleelever

·         Overværelse af orkesterprøve i forbindelse med musikpriskoncert

·         Foyerkoncert ved musikskoleelever i forbindelse med musikpriskoncert

 

2015:

·         Workshop med orkester og elever fra Gladsaxe Musik- og Billedskole (begge linjer)

·         Elever fra billedkunst udstiller egne værker inspireret af musikken til musikpriskoncerten (fernisering en time før koncerten)

·         Overværelse af orkesterprøve i forbindelse med musikpris

 

2016:

·         Workshop med orkester og elever fra Gladsaxe Musik- og Billedskole (begge linjer). De dygtigste talentelever udpeges til en særlig workshop med orkestret og får eventuelt mulighed for at deltage i selve koncerten.

 

Begrundelser for indgåelse af en rammeaftale:

 

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016:

Med temaet ”En arena for talent og elite” er det målet, at Gladsaxe Kommune:

·         støtter vores talenter i deres udvikling og i at udfolde deres potentiale

·         giver mulighed for at opleve kunstnere på højeste plan

·         giver rum for nye udfoldelsesmuligheder

 

Et samarbejde mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil vil bidrage til at indfri disse visioner. Musikpriskoncerten giver mulighed for at opleve kunstnere på højeste plan, og med en rammeaftale vil denne oplevelse komme et skridt nærmere Musik- og Billedskolens elever, ved at de herigennem selv bliver understøttet i deres kunstneriske udfoldelse.

 

Publikumsudvikling:

Musikpriskoncerten (og Nytårskoncerten) er årlige tilbagevendende begivenheder med stolte traditioner. Borgernes opbakning til koncerterne er stor, men det må samtidig erkendes, at det er vigtigt, at der allerede nu sættes ind overfor publikumsudvikling, således at koncerterne også fremover har et publikum.

 

En rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole vil bidrage til at skabe et nyt, ungt koncertpublikum. Andre tiltag vil også komme på tale, men det er oplagt i første omgang at gribe fat i de, som i forvejen udviser interesse for den klassiske musik.

 

Øget forankring af musikpriskoncerten i Gladsaxe Kommune:

Gladsaxe Musikpriskoncert hædrer et ungt lovende talent. Det er en fornem pris, som imidlertid er isoleret fra det talentarbejde Gladsaxe Kommune i øvrigt understøtter. Med rammeaftalen knyttes dette arbejde tættere sammen, og det er forventningen, at rammeaftalen vil styrke og skabe et bedre kendskab til Gladsaxe Kommunes indsats på området.

 

En evaluering af rammeaftalen skal forelægge umiddelbart efter Gladsaxe Musikpriskoncert 2016. Evalueringens indhold aftales nærmere mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil.

 

Evalueringen skal også anvendes som beslutningsgrundlag for hvorvidt, der skal indgås en ny rammeaftale mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Copenhagen Phil.

 

Økonomi

Rammeaften vil i første omgang løbe i perioden 2014-2016, omfattende tre musikpriskoncerter. Udgifterne forbundet til rammeaftalen fordeler sig som anvist nedenfor:

 

2014: 48.000 kr.

2015: 56.900 kr.

2016: 62.800 kr.

 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at midlerne til rammeaftalen finansieres af Kulturpuljen (de kulturelle udviklingsmidler).

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at forslag til rammeaftale godkendes,
  2. at de årlige tilskud på henholdsvis 48.000 kr. (i 2014), 56.900 kr. (i 2015) og 62.800 kr. (i 2016) finansieres af Kulturpuljen, og
  3. at tilskud til rammeaftalen sker under forudsætning af, at der forelægger en evaluering af rammeaftalens effekt umiddelbart efter musikpriskoncerten i 2016.

Bilag

1. Bilag 1. Ansøgning om midler til rammeaftale mellem Copenhagen Phil og Gladsaxe Musik- og Billedskole (Bilag 1. Ansøgning om rammeaftale. Copenhagen Phil og Gladsaxe Musik- og Billedskole.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

Vis dagsorden