Udskriv Miljøudvalget

Torsdag den 17.11.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 86
Vis dagsorden

Fjernvarme - Undersøgelse vedrørende selskabsgøreslse af Gladsaxe Kommune fjernvarme

 

Beslutning

 

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”Analysen udsættes indtil der eventuelt foreligger et aftalegrundlag/lovforslag med krav om selskabsdannelse for fjernvarmen, idet regeringens forsyningsstrategi endnu kun er et politisk udspil”.

 

For forslaget stemte Trine Henriksen.

Imod stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Kim Wessel-Tolvig og Michele Fejø.

 

Et enigt udvalg besluttede følgende tilføjelse til indstillingen:

  • at analysen også belyser, hvilken indflydelse en eventuel selskabsdannelse har for borgere og virksomheder i kommunen.

 

For indstillingen stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Kim Wessel-Tolvig og Michele Fejø.

 

Trine Henriksen undlod at stemme.

 

Anbefales.

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 06.12.2016

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen forelægger forslag om at igangsætte en analyse, der har til formål at belyse selskabsgørelse af fjernvarmeforsyningerne i Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune. Baggrunden for analysen er et ønske om at udnytte alle fordelene ved det igangværende samarbejde mellem de to fjernvarmeforsyninger samt at imødekomme de af regeringen varslede krav om effektiviseringer og selskabsgørelse. Som et led i analysen belyses samtidig øvrige muligheder for samarbejder med andre parter på fjernvarmeområdet.

Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme indledte i efteråret 2014 et samarbejde med baggrund i et behov for udveksling af ekspertise og muligheden for at opnå synergieffekter. Samarbejdet har til formål at udveksle erfaringer og finde potentialer i fælles opgaveløsning, når der udbygges og leveres fjernvarme til borgerne i de to kommuner. 

I september 2016 offentliggjorde regeringen strategien ”Forsyning for Fremtiden”. Et element i strategien er krav til selskabsgørelse. I strategien er således anført, at der med virkning fra januar 2018 skal stilles krav om selskabsgørelse af fjernvarmeselskaber og udskillelse fra den kommunale forvaltning. 

Der er behov for at analysere forskellige aspekter i forbindelse med en selskabsgørelse af Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme, herunder hvilke synergier, der kan opnås ved, at de to fjernvarmeforsyninger indgår i et fælles selskab. 

Som led i analysen belyses samtidig øvrige fremtidige muligheder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet, herunder i forhold til udvalgte opgaver.

Analysen skal tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag om mulig selskabsgørelse af de to fjernvarmeforsyninger. Der er udarbejdet vedlagte kommissorium for analysen.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de to kommuner. Det vurderes, at der yderligere vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil afholdes indenfor de vedtagne driftsbudgetter. 

Resultatet af analysen vil forelægge til politisk behandling i første kvartal 2017. 

By og Miljøforvaltningen indstiller,

1.    at der igangsættes en analyse med det formål at undersøge en selskabsgørelse af at Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme, herunder hvilken synergigevinst der kan opnås ved dannelsen af et fælles selskab,

2.    at der som led i analysen belyses øvrige fremtidige muligheder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet, og

  1. at analysen gennemføres i henhold til foreliggende kommissorium.

 

 

Bilag

1. Kommissorium (kommissorium oktober2016.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden