Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.02.2012 kl. 17:00
Sagsnr.: 11
Vis dagsorden

Samarbejde med DGI 2011-2013 om 'Sport2Go i Gladsaxe' samt frigivelse af økonomi til projektet

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Et af Fritids- og idrætspolitikkens indsatsområder i 2011 var et tilbud rettet mod unge. Tiltaget blev kaldt ’Teen-sport’, hvor inspirationen kom fra et belgisk projekt, som på kort tid fik tiltrukket unge til idrætsaktiviteter. I udmøntningsplanen for strategien ’Gladsaxe i Bevægelse’ indgår indsatsen også. Børne- og Kulturforvaltningen blev bekendt med, at DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) var i gang med afprøvning af et lignende projekt i Aalborg og besluttede at afvente resultaterne.

 

Resultaterne fra Aalborg er så gode, at DGI har udviklet et koncept for projektet, som nu hedder ’Sport2Go’. Gladsaxe Kommune er sammen med Aalborg, Esbjerg og Aarhus kommuner inviteret til samarbejde med DGI om udfoldning af konceptet indenfor de næste to år. Det er DGI’s mål, at ’Sport2Go’ i 2015 er etableret i 20-25 kommuner i Danmark.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indgik i december 2011 aftale med DGI Storkøbenhavn om projekt ’Sport2Go’. Der er oprettet en styregruppe og en arbejdsgruppe med det formål at planlægge rammerne og udvikle projektet lokalt i Gladsaxe.

 

’Sport2Go’ er tilbud om idrætsaktivitet primært i de lokale idrætsforeninger. Idéen er at give et fleksibelt tilbud til de 13-25 årige med mulighed for at ’gå til’ og/eller afprøve forskellige idrætstilbud. Idéen er også, at de unge skal være en del af det fællesskab, der er i foreningerne og også være en del af deres eget fællesskab. Foreningerne honoreres med et mindre beløb for deres deltagelse.

 

Der bliver oprettet to forløb hvert år og antallet af aktiviteter kan derfor svinge. Før hver periode køber hver deltager et ’Sport2Go’ pas og kan med det deltage i de oprettede tilbud.

 

I konceptet ligger også, at der skal være fokus på, hvordan projektet kan forankres lokalt som en mere varig del af idrætstilbuddet til teenagere.

 

Der bliver oprettet et ambassadørkorps bestående af unge fra fritidsklubberne. Ambassadørerne skal både hverve andre unge, men også hjælpe i forhold til kommende aktiviteter. Også omkring markedsføring vil ambassadørerne have en mere ung indfaldsvinkel til arbejdet.

 

Der er nedsat en administrativ styregruppe bestående af afdelingslederen for kultur- og fritidsafdelingen (formand), idrætschefen, lederen af Klub Gladsaxe, idrætskonsulenten (projektleder), samt en projektmedarbejder. Hertil en projektmedarbejder og en ledende konsulent fra DGI Storkøbenhavn.

 

Arbejdet tilrettelægges af en arbejdsgruppe består af idrætskonsulenten, projektmedarbejderen samt en projektmedarbejderen fra DGI.

 

 

Børne- og Kulturforvaltningen har ønsket at starte med aldersgruppen 13-16 årige og lade aldersgruppen udvide sig i takt med deltagerne. Det vil give bedre muligheder for at følge med i hvilke tilbud, der er interessante for en given aldersgruppe.

 

Målet for ’Sport2Go’ er, at tilbuddet efter 2013 er forankret som et tilbagevendende idrætstilbud målrettet de unge og med en bæredygtig økonomi.

 

Der er fastsat følgende resultatmål i samarbejdsaftalen:

 

  • Ved udgangen af 2013 har 10 % af de 13-17 årige købt et ’Sport2Go’ pas, svarende til ca. 350 pas.

 

  • I hver aktivitetsperiode er der mindst 15 aktiviteter hver uge.

 

  • Ved udgangen af 2013 skal indtægterne fra salg af pas som minimum dække de direkte aktivitetsudgifter (foreningstilskud).

 

 

 

Samarbejdsaftalen bygger på, at hver part skyder 300.000 kr. ind i projektet. Det forventes at der bliver solgt 250 pas årligt. Den forventede indtægt hertil skal dække tilskud til deltagende foreninger. Der skal også fra hver part tilgå 10 ugentlige timer, som i Gladsaxe er beregnet til en udgift på 97.500 kr. årligt.

 

Budget 2012+2013

Udgifter

Indtægter

Udgifter til drift

300.000

 

Foreningstilskud

175.000

 

Salg af pas

 

175.000

I alt

475.000

175.000

 

 

 

 

DGI afholder egen lønudgift.

 

Finansiering:

 

Budget 2012+2013

Gladsaxe Kommune

DGI

Driftsudgifter

150.000

150.000

Lønudgifter

195.000

 

I alt

345.000

150.000

 

Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er på 500.000 kr., og Børne- og Kulturforvaltningen foreslår udgiften på 172.500 kr. i 2012, finansieret fra denne pulje.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at udgifter til ’Sport2Go’ i 2012 på 247.500 kr. finansieres af ’Puljen til nye fritids- og idrætstilbud’ under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget med 172.500 kr. og 75.000 kr. ved indtægt fra DGI Storkøbenhavn.

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden