Udskriv Børne- og Undervisningsudvalget

Tirsdag den 21.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 64
Vis dagsorden

Skovbrynet Skoleklub, placering og fysiske rammer samt bade- og omklædningsfaciliteter for VB1968

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Serdal Benli var ikke til stede.

 

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 17.04.2012, punkt 93, at igangsætte det tværgående projekt ”Social balance i Værebro Park” med det formål at undersøge og komme med forslag til, hvordan den sociale balance i bebyggelsen Værebro Park og de omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes.

 

Efterfølgende blev der i budgetaftalen for 2013-2016 afsat 18,1 mio. kr. til arbejdet med social balance i Værebro og Høje Gladsaxe og til at forbedre de fysiske rammer for områderne, herunder daværende fritids- og ungdomsklub i Værebro (nuværende Skovbrynet Skoleklub).

I relation hertil godkendte Byrådet 28.08.2013, punkt 82, forslag til en midlertidig istandsættelse og synlig forskønnelse af fritids- og ungdomsklubben i Værebro, der skulle understøtte indtrykket af klubtilbuddet som et attraktivt og trygt sted at komme. Der blev bevilliget 1,0 mio. kr. til formålet finansieret af puljen til social balance under Økonomiudvalget. Boligselskabet afsatte ligeledes midler og bidrog med en række bygningsmæssige forbedringer.

Den midlertidig istandsættelse har haft sin berettigelse og har givet både klubbygningen og det omkringliggende område et tiltrængt løft. Det er dog Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det nu er tiden, hvor der bør tænkes i en mere langsigtet løsning for området. Det foreslås derfor, at der igangsættes et arbejde, der ud fra en helhedstænkning for området skal ende ud med forslag til de fremtidige fysiske rammer for klubtilbuddet.

 

I arbejdet vil der være en række elementer, som skal indgå for at sikre helhedstænkning og holdbare løsninger, der kan spille sammen med og understøtte igangværende og nye indsatser for at fremme den sociale balance i området. Byrådet tiltrådte 09.03.2016, punkt 22, en strategi for social balance, som netop angiver retningslinjer for, hvordan social balance skal løses i tæt samspil mellem de forskellige faglige miljøer og den enkelte bydel.

 

Der skal i forbindelse med nærværende arbejde indgås konkrete overvejelser om:

 

-        Hvordan projektet kan indarbejde og understøtte strategiens tre spor for arbejdet med social balance, henholdsvis det sociale spor, det fysiske spor og det organisatoriske spor,

-        Hvordan relevante tiltag fra RealDanias modningsprojektet ”Boligliv i balance” kan indgå. Modningsprojektets i alt 31 idéer tager udgangspunkt i boligområderne Værebro Park og Vollsmose og bygger ovenpå eller supplerer de igangværende indsatser og virkemidler med henblik på at skabe livskvalitet og bedre forholdene i udsatte boligområder, og

 

-        Hvordan tiltag kan spille sammen med og understøtte indsatser og aktiviteter i den boligsociale helhedsplan 2016-2019 for Værebro Park.

Sideløbende hermed er der flere igangværende projekter, som kan have afgørende betydning for, hvilke konkrete løsninger, der kan peges på.

 

Økonomiudvalget har besluttet 17.05.2016, punkt 118, at der, som led i det strategiske arbejde om udsatte boligområder, udarbejdes en overordnet strategisk plan for omdannelse af Værebro Park. Sammen med DAB og GAB samt afdelingsbestyrelsen for Værebro Park er der etableret et partnerskab, der blandt andet har fokus på at omdanne området fra et isoleret boligområde til en sammenhængende, blandet bydel. Dette fokus på at løfte blikket til et mere bymæssigt og kommunalt perspektiv er blandt andet et resultat af samarbejdet med RealDania om ”Boligliv i Balance” i 2015. Skovbrynet Skole og klubbens placering spiller i den forbindelse en afgørende rolle i forhold til områdets videre udvikling.

 

Derudover skal der sikres sammenhæng til den igangværende analyse af skolestrukturen i Gladsaxe Kommune, hvor der jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, punkt 63, vil blive fremlagt strategiske pejlemærker for fremtidens skolevæsen i foråret 2017.

Sammenhængen med disse overordnede planer er vigtig for de beslutninger, som Børne- og Undervisningsudvalget skal træffe om skoleklubbens placering og fysiske rammer, herunder udearealer og fremtidigt hestehold.

 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at Børne- og Kulturforvaltningen afdækker og beskriver de mange perspektiver for Værebro Park, således at der primo 2017 kan igangsættes udarbejdelse af konkrete forslag til skoleklubbens placering og fysiske rammer. Der skal i den afklarende fase være dialog med partnerskabet om udviklingen af Værebro Park, Rådet for Social Balance og andre interessenter.

 

Løsningsforslag, der herefter beskrives, skal ud over skoleklubbens placering og fysiske rammer, også adressere løsning på en række aktuelle, konkrete udfordringer. Det drejer sig om klubbens udearealer og dyrehold (Byggeren), den fremadrettede kapacitet af folde og stald for hestehold i Værebro samt en permanent løsning for bade- og omklædningsmuligheder for VB1968.

 

Klubbens udearealer og dyrehold

Skoleklubbens udearealer, også kendt som ”Byggeren”, spiller i dag en rolle for området udover at rumme aktiviteter for klubbørnene. Således opfattes Byggeren, med dets dyrehold og grønne rammer, som en oase for boligområdets børn, unge og forældre. De nuværende hønsegårde, kaninbure mv. er af forskellig beskaffenhed, og det giver aktuelt problemer med forekomst af rotter. Der tages konkret hånd om rotteproblematikken her og nu, men der skal tænkes i bedre løsninger for dyrehold fremadrettet.

 

Folde og stald til hestehold

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 20.10.2015, punkt 119, at der etableres hestehold ved Skovbrynet Skoleklub, som alle skoleklubber i kommunen skal have adgang til. Samtidig blev det besluttet at nedlægge hesteholdet på Bagsværd Fort. Efterfølgende blev det på mødet 15.12.2015, punkt 148, besluttet, at hestehold på Grønnegården skal behandles i sammenhæng med forslag om etablering af hestehold på Skovbrynet og forslag om klubbens fremtidige fysiske rammer.

 

Nærværende projekt skal beskrive mulighederne for at etablere et samlet hestehold ved Skovbrynet, der kan leve op til lovgivningens øgede krav til foldareal og staldbygninger. Sidstnævnte træder i kraft pr. 01.01.2020. I arbejdet indgår tillige en beskrivelse af drifts- og anlægsudgifter for et samlet hestehold ved Skovbrynet og for hestehold på Skovbrynet og Grønnegården.

 

Bade- og omklædningsmuligheder for VB1968

VB1968, der er hjemmehørende på boldbanerne ved Skovbrynet Skole, har søgt Gladsaxe Kommune om tilskud til opførelse af en ny bade- og omklædningsbygning ved foreningens klubhus. Opførelsen skal erstatte nuværende, midlertidigt opsatte badecontainere, hvor tilladelsen står for udløb. Udgiften er af klubben anslået til 1,3 mio. kr. inkl. moms.

 

Børne- og Kulturforvaltningen har forespurgt byggesagsmyndighederne om mulighed for forlængelse af de to containere, hvilket vil være muligt, såfremt der kan anvises en permanent løsning inden for en rimelig tidshorisont. Forvaltningen har efterfølgende anmodet boligselskabet DAB om at søge byggemyndigheden om forlængelse med henblik på, at en vurdering af fremtidig løsning kan indgå i projektet. Alternativt vil der i projektperioden kunne henvises til faciliteter ved boldhallen på Skovbrynet Skole.

 

Økonomi

I forbindelse med at løsningsforslag konkretiseres, skal anlægsudgifter og afledte driftsudgifter vurderes i forhold til de enkelte forslag, som fremlægges. I puljen til social balance er der foreløbig reserveret et beløb på 8,5 mio. kr. til etablering af Skovbrynet Skoleklub. Puljen er placeret under Økonomiudvalgets ramme, og anvendelsen disponeres af budgetforligspartierne jævnfør budgetnote 3 i budget 2013-2016.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at Børne- og Kulturforvaltningen, i dialog med relevante interessenter, afdækker og beskriver de mange perspektiver for Værebro Park, således at der primo 2017 kan igangsættes udarbejdelse af konkrete forslag til skoleklubbens placering og fysiske rammer.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Byrådet 28.08.2013, Punkt 82 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, Punkt 119 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.12.2015, Punkt 148 (Åben)

Byrådet 09.03.2016, Punkt 22 (Åben)

Økonomiudvalget 17.05.2016, Punkt 118 (Åben)

 

 

Vis dagsorden