Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 247
Vis dagsorden

Høje Gladsaxe, boligsocial helhedsplan 2017-2020

 

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Den nuværende boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe ophører ved udgangen af 2016, og derfor har boligorganisationen 3B på vegne af områdets boligorganisationer ansøgt om godkendelse af boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe gældende i perioden 2017-2020.

 

Økonomiudvalget indstillede 23.02.2016, punkt 41, den boligsociale helhedsplan til prækvalifikation i Landsbyggefonden. Prækvalifikationen blev efterfølgende godkendt af fonden 18.04.2016.

 

Byrådssekretariatet forelægger ansøgningen til godkendelse forud for Landsbyggefondens endelige støttetilsagn, der bl.a. forudsætter kommunens anbefaling over for fonden.

 

Helhedsplanens indhold

 

Helhedsplan 2017-2020 er en fortsættelse af det fælles boligsociale arbejde mellem boligorganisationerne og kommunen, og planen retter fokus mod følgende indsatsområder:

 

-       Tryghed og trivsel

-       Kriminalpræventiv indsats

-       Forebyggelse og forældreansvar

 

”Uddannelse og beskæftigelse” er siden prækvalifikationen udgået som et selvstændigt indsatsområde, da det indgår som et del-element i de tre andre indsatser.

 

Den boligsociale helhedsplan er udarbejdet i samarbejde mellem boligorganisationerne og Gladsaxe Kommune. Indholdet i den samlede helhedsplan har været forelagt Rådet for Social Balance, Direktørkredsen og de relevante fagudvalg; Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Handicapudvalget.

 

Helhedsplanen følger derfor Gladsaxe Kommunes strategi for social balance, og indsatserne omfatter blandt andet åbne tilbud i fællesarealer, beboerinddragende udvikling af de fysiske rammer, tiltag i forhold til tidlig indsats i helhedsplanens aktiviteter og en lang række øvrige aktiviteter.

 

Arbejdet organiseres under ledelse af en bestyrelse med bystrategisk blik, tre koordineringsfora for indsatsområderne og en tværgående opfølgningsgruppe, der skal føre bestyrelsens beslutninger videre og give sparring til sekretariatslederen.

 

Den boligsociale helhedsplan og indsatsbeskrivelserne vedlægges som bilag 1.

 

Helhedsplanens finansiering

 

Landsbyggefonden har ved sin prækvalifikation foreløbigt afsat 11.500.000 kr. og forudsat en lokal medfinansiering på 3.834.000 kr. fordelt mellem boligorganisation og kommune.

 

De samlede udgifter til den endelige helhedsplan er 17.294.000 kr.

 

Helhedsplanens ansøgning indebærer støtte fra Landsbyggefonden på 11.712.000 kr. og budgetterer med en lokal medfinansiering på i alt 5.532.000 kr., der finansieres med 2.117.000 kr. fra boligorganisationerne og 3.415.000 kr. fra Gladsaxe Kommune.

 

Gladsaxe Kommunes medfinansiering af helhedsplanen på 3.415.000 kr. over en 4-årig periode fordeler sig således:

 

Medarbejder i Skur 2

1.765.000

Familiemedarbejder

1.498.000

Forældrekursus

152.000

Total

3.415.000

 

Udgiften til medarbejder i Skur 2 finansieres af Social- og Sundhedsforvaltningen inden for Sundheds- og Handicapudvalgets budget. Udgiften til familiemedarbejder og forældrekursus afholdes i henhold til Økonomiudvalgets beslutning 17.05.2016, punkt 120 af midlerne afsat til sociale balance indenfor udvalgets ramme.

 

Byrådssekretariatet bemærker:

 

1. I henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger skal Byrådet over for fonden anbefale helhedsplanens boligsociale indsatser som en løsning på afdelingens problemer.

 

2. Landsbyggefonden har forudsat kommunal medfinansiering af helhedsplanens aktiviteter.

 

Helhedsplan 2017-2020 er blevet behandlet af de relevante fagudvalg, og kommunens andel af udgifterne afholdes inden for rammerne af budgettet.

 

3. Den boligsociale helhedsplan er godkendt af boligorganisationernes organisationsbestyrelser og afdelingsmøder.

 

Byrådssekretariatet indstiller,

 

1. at boligsocial helhedsplan 2017-2020 for Høje Gladsaxe anbefales over for Landsbyggefonden.

Bilag

1. Bilag 1: Høje Gladsaxe, Boligsocial helhedsplan 2017-2020 (Strategisk samarbejdsaftale.pdf)

 

 

Relateret behandling

Byrådet 12.12.2012, Punkt 142 (Åben)

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 41 (Åben)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.04.2016, Punkt 23 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 19.04.2016, Punkt 44 (Åben)

Økonomiudvalget 17.05.2016, Punkt 120 (Åben)

 

 

 

Vis dagsorden