Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 251
Vis dagsorden

Forslag til Trafikplan 2016, Movia

 

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Trafik og Teknikudvalget behandlede 20.06.2016, punkt 54, By- og Miljøforvaltningens svar i forbindelse med den administrative høring af Trafikplan 2016.

Movias bestyrelse har 16.09.2016, bilag 1-3, sendt forslag til Trafikplan 2016 i politisk høring frem til 05.12.2016.

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Trafikplanen er et grundlag for at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

I forbindelse med Trafikplan 2016 skal der vedtages et nyt strategisk net. Det strategiske net er grundstammen i den kollektive trafikbetjening i Movias område. Nettet udgøres især af A-, S- og R-busser og udgør bindeleddet mellem de lokale busruter og det overordnede banenet.

Det nye strategiske net skal sikre maksimal sammenhæng imellem busdriften og banebetjeningen, og herunder understøtte investeringen i Metrocityringen.

Det strategiske busnet i Gladsaxe i Trafikplan 2016 omfatter fra 2019:

  • Kommunal linje 6A; Buddinge Station-Søborg Hovedgade-Tagensvej-Nørreport station (uændret rute).
  • Kommunal linje 8A; Buddinge Station-Høje Gladsaxe-Nørrebro Station (ny i Gladsaxe)
  • Regional linje 250S; Bagsværd Station-Vadstrupvej-Gladsaxe Trafikplads-Mørkhøj-Høje Gladsaxe/Tingbjerg-Nørrebro Station (ny rute)
  • Regionale linjer; 200S,300S, 400S, 30E og 40E

I forhold til konkrete linjeføringer af busserne i det strategiske net fra 2019, anbefaler By- og Miljøforvaltningen en løsning med linje 250S, 6A og 8A, som samlet set vil give en forbedret kollektiv betjening af Høje Gladsaxe, Gladsaxe Erhvervskvarter og Bagsværd. De nye linjer vil give en hurtig og højklasset busforbindelse til den nye Metrocityring, hvilket vurderes at være en forbedring af den kollektive trafik.

I forbindelse med den administrative høring har By- og Miljøforvaltningen tidligere meddelt Movia, at det er en forudsætning, at linje 200S,300S, 400S, 30E og 40E finansieres og betjenes som i dag af Region Hovedstaden.

Tilsvarende er tidligere nævnt en forudsætning om, at Region Hovedstaden opretholder linje 250S med den ny linjeføring til Bagsværd Station, samt at der oprettes stoppested til ny linje 250S ved Hillerød Motorvejen/Gladsaxe Møllevej for at betjene Gyngemosepark og Mørkhøj.

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at linje 200S i Trafikplan 2016 er angivet til fortsat at køre til Lyngby Station. Movia nævner dog Region Hovedstadens planer om en afkortning.

I forbindelse med nye linjeføringer i det strategiske net, vil der være mulighed og behov for at tilrette de lokale buslinjer og opnå en mindre udgift. Denne proces vil foregå efter beslutningen om det nye strategiske net.

Movia anbefaler i planen, at der ved kommende udbud arbejdes med en målsætning om fossilfrihed i 2030. Forvaltningen kan anbefale målet om fossilfrihed i 2030.

Økonomi

Det strategiske busnet og 8A’s rute gennem Gladsaxe vil skønsmæssigt medføre merudgifter for Gladsaxe på 4,1 mio. kr. årligt med virkning fra 2019. Hertil kommer merudgifter til en øget aftendrift på linje 166 samt kommunale udgifter til linje 200S, så den fortsat kører til Buddinge Station jf. budgetforlig 2017-2020. Sidstnævnte fordrer en nærmere forhandling og aftale med Region Hovedstaden. En prognose for driftsudgifterne med omtalte og planlagte ændringer kan ses af nedenstående tabel.

 

Busdrift

2017

2018

2019

Budget rev.

37.600.000

36.000.000

38.300.000

Busudgifter

-30.942.046

-30.905.250

-30.826.250

Udv. 166

-350.000

-350.000

-350.000

Udredning letbane

-300.000

 

 

Linje 200S

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

Strat. busnet

 

 

-4.100.000

Overførsel

-568.154

2.439.800

4.184.550

Balance

2.439.800

4.184.550

4.208.300

 

By- og Miljøforvaltningen bemærker, at eventuelle merudgifter til busdriften på grund af forsinkelser i forbindelse med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen fra 2018 ikke er indeholdt og næppe præcist kan beregnes af Movia på nuværende tidspunkt. Modsætningsvis er forventede mindreudgifter i forbindelse med tilpasning af lokale linjer fra 2019 ikke modregnet.

 

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

 

1. at Gladsaxe Kommune principielt kan tilslutte sig Trafikplan 2016, herunder det strategiske busnet og intentionen om frem til 2030 at opnå fossilfri buskørsel,

2. at det forudsættes, at Region Hovedstaden beslutter ny rute for 250S til Bagsværd med stoppesteder ved Mørkhøjvej, og

3. at tilpasninger af det lokale busnet konkretiseres og sker i forbindelse med kommunens busbestilling 2019.

Bilag

1. Bilag 1: Høringsbrev (Høringsbrev Trafikplan 2016.pdf)
2. Bilag 2: Resumé Trafikplan 2016 (Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt.pdf)
3. Bilag 3: Forslag til Trafikplan 2016 (Forslag til Trafikplan 2016.pdf)
4. Bilag 4: Nøgletal strategisk busnet (Nøgletal strategisk busnet.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016, Punkt 54 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 18.04.2016, Punkt 34 (Åben)

Trafik- og Teknikudvalget 24.10.2016, Punkt 87 (Åben)

 

 

Vis dagsorden