Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 82
Vis dagsorden

Forespørgsel om etablering af bump på Sæbjørnsvej

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

En borger har fremsendt ønske om etablering af bump på Sæbjørnsvej på strækningen mellem Bagsværd Hovedgade og Hjaltesvej, bilag 1. Baggrunden for ønsket er at forbedre trafiksikkerheden ved at sænke hastigheden på vejen.

 

Sæbjørnsvej er ud over at være en lokal boligvej også skolevej til Bagsværd Skole og fungerer samtidig som adgangsvej til børneinstitutionen på Hjaltesvej, bilag 2.

 

Sæbjørnsvej har på den omtalte strækning 40 km/t hastighedsbegrænsning men ikke hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

For at vurdere trafiksituationen har By- og Miljøforvaltningen foretaget en maskinel trafiktælling og en besigtigelse om morgenen. Trafiktællingen viste en årsdøgntrafik på 756 køretøjer. Gennemsnitshastigheden blev målt til 35 km/t, og 85 procent af bilisterne kørte 44 km/t eller derunder.

 

Besigtigelsen blev foretaget på en hverdage mellem kl. 7.40 og kl. 8.10 ved krydset Sæbjørnsvej / Hjaltesvej.

 

Observationerne viste 35 fodgængere og 32 cyklister, som enten krydsede eller passerede krydset Sæbjørnsvej / Hjaltesvej. Efter mødetid for Bagsværd Skole var trafikken begrænset.

 

Der er ikke i den 10-årige periode fra 2006 til i dag været indberettet nogle politiregistrerede uheld på strækningen mellem Bagsværd Hovedgade og Hjaltesvej.

 

I betragtning af vejens funktion som skolevej og adgangsvej til en børneinstitution, er det dog forvaltningens vurdering, at det vil være formålstjenligt at etablere et hastighedsdæmpende bump for at øge trygheden for de lette trafikanter. Et 40 km/t asfaltbump koster overslagsmæssigt 40.000 kr. Forvaltningen foreslår, at finansieringen afholdes over anlægskonto for Skolecykelstier, hvor der er reserveret 700.000 kr. til diverse trafiksikkerhedstiltag ved skoler.

 

Etablering af bumpet forudsætter politiets godkendelse. Den forventes at foreligge til Trafik- og Teknikudvalgets møde.

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at der etableres et 40 km/t bump på Sæbjørnsvej mellem Buddinge Hovedgade og Hjaltesvej, og

2.    at finansieringen afholdes over anlægskonto for Skolecykelstier.

Bilag

1. Bilag 1: Borgerhenvendelse (Borgerhenvendelse bilag.pdf)
2. Bilag 2: Oversigtskort (Bilag - Oversigtskort.pdf)

 

 

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 22.02.2016, Punkt 11 (Åben)

 

 

Vis dagsorden