Udskriv Byrådet

Onsdag den 13.05.2015 kl. 18:00
Sagsnr.: 58
Vis dagsorden

Vedtagelse af forslag til Spildevandsplan 2015 og behandling af høringssvar

 

Beslutning

 

Trine Henriksen genfremsatte sit ændringsforslag fremsat i Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

 

”På baggrund af høringssvaret fra Københavns Kommune besluttes det, at der udarbejdes et tillæg til Spildevandsplanen med det formål at fremskynde gennemførelse af projekter, foruden BRD-projektet, der reducerer udledningen af spildevand til Utterslev Mose og Nordkanalen. Tillægget udarbejdes og forelægges senest i juni 2016, hvor tidsplanen for BRD-projektet også må forventes at være kendt, så indsatsen kan gennemføres i perioden 2017-19. Svarbrevene rettes i overensstemmelse med dette.”

For: 3 (Ø)

Imod: 22 (A, B, C, F, I, O, V)

Forkastet

Herefter blev indstillingen tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Forslag til Spildevandsplan 2015 har været i høring fra 01.12.2014 til 02.02.2015.

 

Der er indkommet i alt fem høringssvar, hvoraf de to kun er en tilkendegivelse af, at der ikke er bemærkninger til planen. Disse to er fra Furesø Kommune og HOFOR.

 

Høringssvarene med bemærkninger er fra Vandforbrugerrådet i Gladsaxe og Gentofte, Lokal Agenda 21 (LA21) og Københavns Kommune.

 

De indkomne høringssvar fremgår af bilag 1.

 

Ud over høringssvarene blev der på Grønt Råds møde 26.01.2015 givet udtryk for et ønske om, at der i tabel om udløb er data for overløbshyppighed og mængder til vandområderne.

 

Vandforbrugerrådets høringssvar indeholder reelt ikke nogle specifikke forslag til ændringer og/eller tilføjelser i planen. Hovedvægten i høringssvaret er en række betragtninger om forskellige overordnede problemstillinger om blandt andet, organisering og prissætning i forhold til vandsektorloven, planlægningsgrundlaget på vandområdet, vejafvandingsbidragets kostægthed og etc.

 

Derudover er der anført nogle forslag som primært handler om, hvordan Gladsaxe Kommune/Nordvand bør agere ved udmøntning af spildevandsplanen, samt at der bør skabes en større viden om nedsivningsmuligheder.

 

Høringssvaret er efter forvaltningens vurdering formuleret på en sådan måde, at der ikke forventes tilbagemelding på de anførte betragtninger. Tilbagemeldingen til Vandforbrugerrådet bliver derfor, at der som udgangspunkt ikke vil blive kommenteret på de anførte betragtninger, men kun på de konkrete forslag og spørgsmål i den udstrækning det giver mening.

 

LA21´s høringssvar er primært en bekymring for Bagsværd Søs fremadrettede miljømæssige tilstand samt et ønske om data for overløbshyppighed og mængder til vandområderne. Derudover er der nogle enkeltstående bemærkninger, der blandt andet omhandler en tydeliggørelse af hvad sikkerhedsfaktoren på 1,0 for byfortætning er for en størrelse.

 

Tilbagemeldingen til LA21 bliver en redegørelse for hvordan forvaltningen har fokus på den fremadrettede miljømæssige tilstand af Bagsværd Sø set i lyset af forventelig øget udledning af regnvand. I spildevandsplanen indarbejdes data for overløbshyppighed og mængder til vandområder og forklaring om sikkerhedsfaktoren 1,0 for byfortætning uddybes.

 

Københavns Kommunes høringssvar har primært fokus på, at Gladsaxe Kommune bør udføre en tidligere indsats over for Utterslev, Nordkanalen og Fæstningskanalen end planen lægger op til samt nogle ønsker/krav om data for overløbshyppighed og mængder til vandområderne. Derudover er der nogle enkeltstående bemærkninger.

 

Tilbagemeldingen til Københavns Kommune bliver en generel information om, hvad der ligger til grund for prioritering af projekter i spildevandsplanen samt en fortælling om vores succeshistorie om Høje Gladsaxe projekterne og hvilken positiv indflydelse projekterne har på overløb til Fæstningskanalen.

 

En redegørelse om status for planarbejdet omkring nedsættelse af aflastning til Nordkanalen og Utterslev Mose.

 

Endvidere en konkret besvarelse af stillede spørgsmål og kommentarer til bemærkninger i øvrigt. Alt sammen forhold der ikke giver forvaltningen anledning til at foreslå ændringer i spildevandsplanen. I spildevandsplanen indarbejdes data for overløbshyppighed og mængder til vandområderne.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens egne vurderinger foreslår forvaltningen følgende tilføjelser og ændringer indarbejdet i Spildevandsplan 2015:

 

  • Tabel 5 om udløb til vandområder udbygges med kolonner for overløbshyppighed og mængder i statusperioden.
  • Under afsnittet ”Nordvands ansvar” tilføjes under afsnit om sikkerhedsfaktorer følgende: ”Når sikkerhedsfaktoren for byfortætning er sat til 1,0 skyldes det at Gladsaxe Kommune i spildevandsmæssig sammenhæng betragtes som fuldt udbygget. I andre kommuner hvor der sker byudvikling med hensyn til nye arealer vil sikkerhedsfaktoren her typisk blive sat til 1,1”.

 

De foreslåede ændringer er indarbejdet i planen.

 

http://planer.gladsaxe.dk/dk/vand/spildevandsplan_2015/spildevandsplan_2015.htm

 

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag i Miljøudvalget:

 

”På baggrund af høringssvaret fra Københavns Kommune besluttes det, at der udarbejdes et tillæg til Spildevandsplanen med det formål at fremskynde gennemførelse af projekter, foruden BRD-projektet, der reducerer udledningen af spildevand til Utterslev Mose og Nordkanalen. Tillægget udarbejdes og forelægges senest i juni 2016, hvor tidsplanen for BRD-projektet også må forventes at være kendt, så indsatsen kan gennemføres i perioden 2017-19. Svarbrevene rettes i overensstemmelse med dette.”

 

For forslaget stemte Trine Henriksen.

Imod stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Michele Fejø og Kim Wessel-Tolvig.

 

Trine Henriksen genfremsatte sit ændringsforslag i Økonomiudvalget.

 

Trine Henriksen stemte for.

Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Katrine Skov, Tom Vang Knudsen, Claus Wachmann, Susanne Palsig (stedf.), Trine Henriksen, Lars Abel, Kristian Niebuhr og Ebbe Skovsgaard stemte imod.

 

Miljøudvalget indstiller,

 

1. at ”Forslag til Spildevandsplan 2015” med indarbejdning af de af forvaltningen foreslåede ændringer vedtages, og

2. at de foreslåede besvarelser af høringssvarene fremsendes til afsender, når planen er endelig vedtaget af Byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

1. Bilag 1: Indkomne høringssvar (Høringssvar.pdf)
2. Bilag 2: Besvarelser af høringssvar (Tilbagemelding på høringssvar.pdf)
3. Bilag 3: Tabel 5 "Udløb til vandområde" (Udløb til vandområder.pdf)

 

 

Relateret behandling

Miljøudvalget 23.10.2014, Punkt 80 (Åben)

Miljøudvalget 27.11.2014, Punkt 91 (Åben)

Miljøudvalget 19.03.2015, Punkt 17 (Åben)

Økonomiudvalget 15.04.2015, Punkt 99 (Åben)

 

 

Vis dagsorden