Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 137
Vis dagsorden

Veteranrådet for Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner, evaluering og fortsættelse

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Veteranrådet for Ballerup, Herlev og Gladsaxe blev stiftet i januar 2016 med en forsøgsperiode på 2 år og var det første af sin slags i Danmark (Byrådet 09.12.2015, punkt 138). I januar 2016 indtrådte Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner i Rådet, således at Rådet nu dækker fem kommuner (Økonomiudvalget 04.10.2016, punkt 224 og Byrådet 12.10.2016, punkt 112).

 

Rådet har som fokus at råde kommunerne om fælles strategier og indsatser for personer, der har været statsligt udsendt i international tjeneste.

 

Gennemgang af sagen

Rådet har udarbejdet en oversigt over aktiviteter og initiativer, det har gennemført samt en selvevaluering af forsøgsperioden og anbefalinger i forbindelse med en fortsættelse, jf. bilag 1 og 2.

 

Rådet har senest fremsendt et oplæg til medlemskommunerne i oktober 2017, der beskriver, hvordan kommunerne kunne styrke deres indsatser på veteranområdet, jf. bilag 3.

 

Veteranrådets selvevaluering

Det er veteranrådets egen vurdering, at veteranrådet har haft en gavnlig effekt, idet det har medvirket til at sætte fokus på veteraners situation i kommunerne, skabt intern debat i medlemskommunerne om indsatser og tiltag, samt bidraget til vidensdeling på tværs af kommuner og af kommuner og civilsamfund.

 

Det er Rådets opfattelse, at der er en øget viden om veteranområdet i kommunerne samt et øget fokus på, hvordan man kan gøre det bedre.

 

Det giver god synergi at samarbejde på tværs af kommunegrænser, og veteranrådets nuværende form med fem kommuner giver en passende volumen ift. antallet af veteraner, erfaringer og muligheder.

 

Rådet har følgende anbefalinger til fremtidigt virke:

·         At Rådet fortsættes i en periode på fire år fra januar 2018,

·         At sekretariatsfunktionen understøttes med en fast tilforordnet, som ikke samtidig er et medlem af Rådet. Den tilforordnede finansieres af medlemskommunerne i fællesskab. Hvis der kan etableres en forsøgsordning med en veteranspecialist, bør vedkommende overtage sekretariatsfunktionen,

·         At Rådet fortsat støttes med et driftsbudget på 10.000 kr. per medlemskommune,

·         At Rådets sammensætning revideres, så medlemskommunerne repræsenteres med 1-2 kommunale medlemmer fra f.eks. centraladministration, det sociale område, frivillighedsområdet, arbejdsmarkedsområdet eller fra byrådet afhængig af, hvad det vurderes mest relevant i den enkelte kommune, samt med 2-6 medlemmer fra relevante civilsamfundsorganisationer med ekspertise på veteranområdet med henblik på at sikre, at det brede veteranområde er repræsenteret.

·         At veteranområdet får en klar og tydelig forankring i kommunerne, og at veteranrådet får høringsret i forhold til tiltag på veteranområdet.

·         At Rådets fokus for det fremtidige arbejde er den fælles koordination af veteranarbejdet med mulighed for at optimere både det anerkendende og det støttende arbejde.

 

Rådet foreslår desuden jf. bilag 3, at kommunerne overvejer en ansøgning om støtte til forsøgsprojekt med en tværkommunal veteranspecialist, der skal støtte og kvalificere kommunernes veteranindsatser og dermed sikre bedre støtte til veteranerne. Der kan søges fondsmidler til etablering af funktionen.

 

Anbefalinger angående forlængelse og fremtidigt virke

Social og Sundhedsforvaltningen har løbende haft dialog med veteranrådet om udviklingen af området i forhold til både anerkendelse af veteraner samt hjælp og støtte til de veteraner, der har behov for hjælp. Blandt andet har forvaltningen valgt at samle alle oplysninger om støtte til veteraner og pårørende på én samlet hjemmeside på gladsaxe.dk/veteran.

 

Det er forvaltningens oplevelse, at dialogen med veteranrådet har resulteret i større viden om veteraners muligheder og udfordringer samt øget koordinering af området, såvel internt i kommunen som på tværs af kommunegrænserne. Det giver således god mening, at veteranrådet fortsætter sit arbejde efter prøveperiodens udløb.

 

Veteranrådet anbefaler, at der ændres i sekretariatsunderstøttelsen, så den ikke fremadrettet går på skift mellem medlemskommunerne og varetages af et medlem af Rådet, men i stedet understøttes af en fast sekretær finansieret af kommunerne i fællesskab.

 

Herlev påtog sig opgaven som sekretariat i 2016 og Gladsaxe i 2017, og det er forvaltningens opfattelse, at sekretariatsstøtten fortsat skal gå på omgang, og sekretariatsstøtten må således varetages af enten Lyngby-Taarbæk, Ballerup eller Furesø i 2018.

 

Forvaltningen finder, at deltagelse i projekt om fælles veteranspecialist vil give god mening. Såfremt der kan findes ekstern finansiering til en sådan, kan vedkommende overtage sekretariatsfunktionen fra den kommune, der måtte varetage opgaven på det tidspunkt.

 

Endelig anbefaler veteranrådet, at den fremtidige sammensætning af rådsmedlemmer revideres, så medlemskommunerne repræsenteres med 1-2 kommunale medlemmer hver, og veteranområdet repræsenteres med 2-6 medlemmer fra relevante civilsamfundsorganisationer med ekspertise på veteranområdet med henblik på at sikre, at det brede veteranområde er repræsenteret.

 

Forvaltningen er enig med den anbefaling, idet en bredere repræsentation vil afspejle, at gruppen af veteraner ikke kun tæller militært udsendte, men også andre borgere, og dermed sikre en bedre varetagelse af veteranernes interesser og behov.

 

Forvaltningen er endvidere enig i, at hver kommune skal være repræsenteret ved 1-2 kommunale repræsentanter med henblik på at sikre en bred kommunal repræsentation i veteranrådet.

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at Veteranrådet forlænges i en fireårig periode,

2. at det nye veteranråds sammensætning kommer til at afspejle den brede definition af veteranbegrebet, som anbefalet af Rådet,

3. at Veteranrådet fortsat understøttes med 10.000 kr. i driftsstøtte, samt

4. at det godkendes, at Veteranrådet arbejder videre med idéudvikling og eksterne finansieringsmuligheder af en tværgående veteranspecialist.

Bilag

1. Bilag 1. Veteranrådets evaluering af prøveperioden (Evaluering og anbefaling_nov 17.pdf)
2. Bilag 2. Oversigt over gennemførte initiativer (Oversigt over gennemførte aktiviteter nov 17.pdf)
3. Bilag 3. Veteranrådets oplæg om kommunernes indsatser på veteranområdet (Oplæg om kommunernes indsatser på veteranområdet.pdf)

 

 

Relateret behandling

Byrådet 12.10.2016, Punkt 112 (Åben)

Økonomiudvalget 04.10.2016, Punkt 224 (Åben)

Byrådet 09.12.2015, Punkt 138 (Åben)

Økonomiudvalget 12.12.2017, Punkt 256 (Åben)

 

 

Vis dagsorden